Aktiemarknadsnämndens uttalande 1988:13

(1988-09-20)

Fråga om skyldighet att upprätta prospekt vid en s.k. private placement (Pharos)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 september 1988 en framställning från Pharos AB (Pharos). Till stöd för framställningen var fogat ett av professor Håkan Nial avgivet utlåtande.

Bakgrund

Den följande redogörelsen är hämtad ur Pharos framställning till nämnden.

Pharos bildades år 1980. Samma år inregisterades bolagets aktier på Stockholms Fondbörs. Aktiekapitalet är 85,6 miljoner kronor. Efter en vid ordinarie bolagsstämma år 1988 beslutad aktieuppdelning (split) med avstämningsdag den 26 augusti 1988 är aktiekapitalet fördelat på 8.562.890 aktier med ett nominellt belopp om 10 kronor. Enligt bolagsstämmoaktieboken per den 16 maj 1988 hade bolaget då ca 4.500 aktieägare.

I syfte att öka spridningen och därmed även omsättningen av bolagets aktier för att trygga en fortsatt placering på Stockholms Fondbörs A 1-lista överväger några av bolagets större aktieägare att i samråd med bolaget ställa aktier till förfogande för placering på marknaden.

Placeringen, som avses omfatta högst 325.000 aktier, företrädesvis i poster motsvarande minst 200 aktier, avses ske genom en av bolaget anlitad bank i form av en s.k. private placement. Förfarandet innebär att något offentliggörande via annonser eller på annat sätt ej sker, eftersom placeringen inte innefattar något erbjudande till allmänheten. I stället tar banken genom sina mäklare och placeringsrådgivare kontakt med vissa av bankens kunder. Priset för aktien utgörs av börskursen. Som stöd för erbjudandet om köp har banken en i samband med försäljningen upprättad företagsanalys av bolaget. Analysen har upprättats av banken. Den kund som önskar acceptera erbjudandet gör normalt så per telefon till sin kontakt på banken, på samma sätt som gäller för kundens övriga aktieaffärer över börsen.

Den tilltänkta placeringen av aktier i bolaget avses ske över börsen på det sätt som gäller för efteranmälda börsaffärer. Till skillnad från situationen vid en vanlig säljorder, som en aktieägare lämnar, är kretsen av presumtiva köpare i det nu aktuella fallet begränsad till en grupp som torde ha större vana än den genomsnittlige köparen att fatta ett väl underbyggt investeringsbeslut. Denna begränsning av målgruppen minskar behovet av ett emissionsprospekt enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bolaget har begärt nämndens uttalande huruvida det är godtagbart från aktiemarknadens synpunkt att några av bolagets större aktieägare på det sätt som nyss beskrivits placerar aktier på marknaden utan att ett av styrelsen för Pharos upprättat prospekt därvid tillhandahålles enligt reglerna i 4 kap. aktiebolagslagen.

Överväganden

Enligt vad Aktiemarknadsnämnden erfarit har i praktiken emissionsprospekt regelmässigt upprättats vid blockutförsäljningar av aktier, där omständigheterna varit ungefär desamma som i det nu aktuella fallet. Denna praxis har troligen sin grund i att aktiebolagslagen uppfattats ställa krav på prospekt. Enligt nämndens mening finns fog för en sådan tolkning av lagen. Med hänsyn härtill måste det enligt nämndens mening anses strida mot god sed på aktiemarknaden att i den nu föreliggande situationen inte upprätta ett prospekt enligt reglerna i aktiebolagslagen.

Aktiemarknadsnämnden är medveten om att en skyldighet att upprätta prospekt kan i vissa fall framstå som onödigt långtgående vid utförsäljning av aktier under förhållanden likartade med dem som det här är fråga om. Utvecklingen har – bl.a. när det gäller information till marknaden – i viss mån passerat de nuvarande reglerna i aktiebolagslagen. Det finns därför ett behov av en översyn av reglerna.

Med hänsyn till vad som nu sagts kommer nämnden att hos regeringen hemställa att de nu aktuella reglerna i aktiebolagslagen i lämpligt sammanhang blir föremål för en översyn. Vid en sådan översyn bör det enligt nämndens mening vara av intresse att undersöka hur informationskravet utformats på andra aktiemarknader, t.ex. i USA och England.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...