Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 1989:2

(1989-07-03)

Fråga huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett aktiemarknadsbolag förvärvar av bolaget utgivna teckningsoptioner vid en tidpunkt då det inom bolaget pågår en utredning om förutsättningarna för att genomföra en större affär (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom 1989-02-16 en framställning från tidigare ägare till teckningsoptioner utgivna av ett aktiemarknadsbolag.

Framställningen i ärendet tar sikte på frågan huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett aktiemarknadsbolag förvärvar av bolaget utgivna teckningsoptioner vid en tidpunkt då det inom bolaget pågår en utredning om förutsättningarna för att genomföra en större affär (vilken senare kommit att genomföras).

Enligt lagen om värdepappersmarknaden (insiderlagen) får en fysisk person med s.k. insynsställning – alltså en insider – i ett aktiemarknadsbolag inte för egen eller annans räkning förvärva bl.a. teckningsoptioner utgivna av bolaget eller med råd eller på annat liknande sätt föranleda någon till köp av sådana teckningsoptioner när insidern känner till vissa närmare i lagen angivna omständigheter av kurspåverkande natur.

Insiderlagen är inte tillämplig på ett bolags förvärv av sina egna teckningsoptioner. Detta gäller även när sådana omständigheter föreligger i bolagets verksamhet att en insider i bolaget enligt lagen är förbjuden att köpa teckningsoptionerna. Frågor om bolags förvärv av värdepapper knutna till det egna bolaget synes överhuvudtaget inte ha ägnats nämnvärd uppmärksamhet i Sverige, delvis kanske beroende på förbudet för bolag att förvärva egna aktier.

På vissa utländska marknader däremot har frågor av det aktuella slaget uppmärksammats, då närmast med syftning på ett bolags förvärv av egna aktier. På den engelska marknaden exempelvis gäller enligt börsens regelsystem samma regler för bolaget som för en insider. Detta innebär att ett börsbolag är förhindrat att förvärva bolagets egna aktier när en insider i bolaget är hindrad att köpa aktier i bolaget för egen räkning. (Admission of securities to listing, Section 5, Chapter 2, Paragraph 45.2/issued by authority of the Council of the Stock Exchange/; se också Barry Rider: Insider Trading s. 62–63.)

Enligt aktiemarknadsnämndens mening gör sig de syften som ligger bakom insiderlagstiftningen i allt väsentligt gällande också när det är fråga om bolags förvärv av värdepapper som avser det egna bolaget. För insiderns motpart saknar det vidare betydelse om insidern handlar för egen räkning eller för det egna bolagets räkning.

Med hänsyn till vad nu sagts bör enligt nämndens mening – för att kravet på god sed skall anses vara uppfyllt – ett aktiemarknadsbolag ej förvärva av bolaget utgivna teckningsoptioner vid en tidpunkt då en insider i bolaget enligt insiderlagen skulle vara förhindrad att för egen räkning förvärva sådana teckningsoptioner.

Huruvida det vid en given tidpunkt – i detta fall när teckningsoptionerna förvärvades – förelåg sådana omständigheter att en insider är hindrad att handla i bolagets värdepapper måste avgöras från fall till fall. Beträffande omständigheterna i det fall som ligger till grund för framställningen till nämnden har parterna uttalat olika meningar. Att bringa tillfredsställande klarhet i frågan skulle förutsätta utredning av ett slag som det inte kan ankomma på nämnden att verkställa. Nämnden begränsar sig därför till det nyss gjorda uttalandet i principfrågan.

Detta uttalande har som framgått avsett endast frågan om förvärv av teckningsoptioner. Nämnden har för avsikt att i ett senare uttalande närmare behandla även andra av ett bolag utgivna värdepapper. I ett sådant sammanhang är det också naturligt att behandla informations- och andra frågor som kan aktualiseras i samband med ett bolags förvärv av värdepapper som bolaget utgivit.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...