Aktiemarknadsnämndens uttalande 1989:3

(1989-07-05)

Fråga om likabehandling och information vid införande av konverteringsförbehåll i bolagsordningen för omvandling av A- till B-aktier (BPA)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom 1989-05-30 en framställning från BPA AB (BPA).

Bakgrund

Den följande redogörelsen är i huvudsak hämtad ur BPAs framställning till nämnden.

Vid 1988 års utgång uppgick aktiekapitalet i BPA till 313.000.000 kronor, fördelat på 6.259.500 aktier på nominellt 50 kronor per aktie. Av antalet aktier var 4.815.000 A-aktier med en röst per aktie och 1.444.500 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Ingen skillnad föreligger mellan aktierna i fråga om rätt till andel i bolagets tillgångar eller vinst.

Bolagsstämman beslutade år 1986 att ta bort en i bolagsordningen intagen hembudsklausul. Enligt uppgift i BPAs årsredovisning för 1988 tecknade därefter flertalet av de större aktieägarna ett inbördes konsortialavtal. Avtalet omfattar samtliga aktier i bolaget utom 1.539.000 aktier av serie A och 1.373.000 aktier av serie B. De undantagna aktierna är enligt uppgift i årsredovisningen fritt omsättningsbara.

A-aktien och B-aktien noterades med början i september 1986 respektive oktober 1987 på den s k inofficiella listan. Båda aktieslagen är idag noterade på listan över oregistrerade aktier (den s.k. O-listan). En ”börspost” i bolaget motsvarar 100 aktier. Antalet A-aktieägare med minst en ”börspost” är ca 3.000–3.100. B-aktieägarna med minst en ”börspost” uppgår till ca 300–400. Den totala omsättningen under första kvartalet 1989 var för A-aktien nästan 12 miljoner kronor och för B-aktien drygt 5 miljoner kronor. Antalet dagar då avslut inte skedde i de olika aktieslagen under det första kvartalet 1989 var 8 procent för A-aktien och 46 procent för B-aktien.

B-aktien har alltsedan den började noteras haft en klar tendens till minskad spridning och sämre omsättning.

För att förbättra spridningen av och handeln i B-aktier avser styrelsen för BPA att för beslut av bolagsstämman framlägga förslag om införande av ett s.k. konverteringsförbehåll i bolagsordningen. Förslaget avses ge ägare till A-aktier en rätt – men ej någon skyldighet – att under en begränsad tid omvandla A-aktie till B-aktie. Styrelsens förslag är tillkommet i samråd med en större aktieägare i BPA. Aktieägaren har utfäst sig att omvandla ett för nämnden ej närmare angivet antal A-aktier till B-aktier och att därefter sälja dessa aktier i poster om 100 aktier.

Överväganden

Ett erbjudande om omvandling av aktier av visst slag till aktier av annat slag, som sker i syfte att vidga kretsen av börspostägare i det senare aktieslaget för att därmed åstadkomma en tillfredsställande handel i aktierna, får antas normalt vara i bolagets och dess aktieägares intresse.

Teoretiskt kan man emellertid tänka sig att effekten kan bli negativ för ägare till aktier av båda aktieslagen.

Så t.ex. om erbjudandet skulle komma att accepteras i sådan utsträckning att det negativt påverkade handeln i det aktieslag från vilket omvandling skett – i detta fall A-aktier. Ökningen av antalet aktier av det andra aktieslaget – i detta fall B-aktier – skulle kunna få som följd en kurssänkning.

I det aktuella fallet finns ej anledning befara att nagra nackdelar av nyss berört slag skall uppkomma.

För att bolagets uttalade syfte med åtgärden skall kunna uppfyllas förutsätter nämnden att de aktier som omvandlats är fritt omsättningsbara. Nämnden förutsätter vidare att information såväl före som efter bolagsstämman ges till aktieägare och marknaden i övrigt på ett tillfredsställande sätt.

Med hänsyn till vad nu sagts och till att den aktuella omvandlingen av aktier är avsedd att vara frivillig och inte begränsas till vissa ägare av A-aktier anser Aktiemarknadsnämnden att åtgärden är förenlig med god sed på aktiemarknaden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...