Aktiemarknadsnämndens uttalande 1989:6

(1989-11-08)

Fråga om likabehandling av aktieägare vid sammanläggning av aktier pga. högt aktieantal där ägare med udda innehav skall erhålla felande aktier som gåva från fristående part (Obligentia)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 september 1989 en framställning från Aktiebolaget Obligentia (Obligentia). Bolaget har därefter ingivit ytterligare en handling i ärendet med bl.a. komplettering av tidigare lämnade uppgifter.

Bakgrund

Den följande redogörelsen är i huvudsak hämtad från framställningen och nyss nämnda handling.

Obligentias aktiekapital är 109,5 miljoner kronor, fördelat på 109,5 miljoner aktier med ett nominellt belopp av en krona. Bolaget, som är avstämningsbolag, har ca 5.000 aktieägare, varav ca 3.500 är direktregistrerade. Varken kupongaktier eller ej uttagna fondaktier finns i bolaget.

Aktierna är noterade på listan över oregistrerade aktier (den s.k. O-listan). En noteringspost motsvarar 1.000 aktier. Den noterade kursen på aktien var per den 25 september 1989 5,80 kronor. Styrelsen för bolaget har uttalat en avsikt att ansöka om inregistrering av bolagets aktier på Stockholms Fondbörs.

Det mycket stora antalet aktier i bolaget medför enligt bolaget att den noterade kursen på aktien är svår att höja. Den låga kursen kan, från en placerares synpunkt, ses som en nackdel, då en låg kurs ofta ger intryck av att bolaget är i en finansiell kris. Endast ett fåtal mycket stora bolag på börsen har ett aktieantal som överstiger 100 miljoner.

I syfte att minska antalet aktier i bolaget avser styrelsen för Obligentia att för beslut av ordinarie bolagsstämman framlägga förslag om att sammanlägga aktier enligt relationen 1:20. Detta beslut är avsett att föregås av stämmans beslut om en fondemission genom uppskrivning av aktiens nominella belopp från en krona till två kronor. Efter genomförd fondemission och sammanläggning kommer alltså antalet aktier i bolaget att uppgå till 5.475.000, varje aktie med ett nominellt belopp på 40 kronor.

För att inte effekten av beslutet om sammanläggning skall bli att aktieägare med ett aktieinnehav som ej är jämnt delbart med 20 (udda innehav) skall förlora en del av eller hela sitt innehav, kommer aktier att ställas till förfogande för komplettering av udda innehav. Kompletteringen är tänkt att ske så att varje aktieägare kan deltaga i sammanläggningen med sina aktier oberoende av innehavets storlek. Antalet aktieägare med udda innehav har uppskattats till ca 250. De aktier som är avsedda att ställas till förfogande ägs av ett kommanditbolag som, enligt uppgift lämnad till nämnden, är helt fristående från Obligentia. Enligt samma uppgift har Obligentia inte i något avseende medverkat – varken direkt eller indirekt – när det gäller förvärven av nyss nämnda aktier. I den mån en komplettering görs, anser bolaget att den från civilrättslig utgångspunkt är att anse som en gåva till aktieägaren från kommanditbolaget. Värdet av gåvan kommer dock att understiga det s.k. fribeloppet för gåva. Värdepappersskatt utgår ej vid gåvotransaktionen.

Själva utbytesförfarandet av aktier kommer att tillgå på samma sätt som vid en aktieuppdelning, dvs. aktieägaren lämnar sina ”gamla” aktiebrev jämte en särskild anmälningssedel till emissionsbanken, som därefter byter ut aktierna mot ”nya” aktiebrev.

Överväganden

Sammanläggning av aktier utan samband med nedsättning av aktiekapitalet är inte reglerad i aktiebolagslagen. Det rättsliga läget när det gäller sådan sammanläggning är i vissa avseenden oklart.

I det nu aktuella fallet har sammanläggningen utformats så varje aktieägare får möjlighet att utan kostnad förvärva ytterligare ”gamla” aktier och därigenom bevara eller t.o.m. stärka sin ställning i bolaget beträffande såväl ekonomiska rättigheter som rösträtt. Den omständigheten att aktieägarna måste inlämna sina ”gamla” aktiebrev till bolaget för utbyte innebär enligt nämndens mening inte en olägenhet som är värd att beakta i detta sammanhang.

Om hinder mot sammanläggningen inte möter från aktiebolagsrättslig synpunkt, kan enligt nämndens mening inte några invändningar från synpunkten av god sed anföras mot att genomföra sammanläggningen på det sätt som bolaget planerat.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...