Fråga om information om skatteregler till utländska aktieägare vid utdelning av aktier (ASEA)

Med anledning av en framställning till Aktiemarknadsnämnden av den 27 augusti 1991 från Mikael Reé, Danmark, avseende utdelning till aktieägarna i ASEA AB (ASEA) av aktier i Nybroviken AB har nämnden i ett den 8 november 1991 avgivet uttalande (1991:2) bl.a. anfört.

”ASEA AB (ASEA) beslöt vid bolagsstämma den 26 april 1991 om delning av ASEA. Beslutet innebar bl.a. att till aktieägarna i ASEA skulle utdelas aktier i Nybroviken AB, sedermera med firma Incentive AB. Som villkor för beslutet gällde bl.a. att de lagförslag som framlagts i riksdagen om skattefrihet vid utdelning av aktier i vissa fall skulle antagas. Förslagen innebar att utdelningen inte skulle medföra beskattning för aktieägare som var skattskyldiga i Sverige. Sedan samtliga villkor för delningen uppfyllts, genomfördes denna enligt stämmans beslut.

Före bolagsstämman tillställdes aktieägare i de fem länder förutom Sverige, där aktien börsnoterades, genom ASEAs försorg anvisningar utarbetade av en revisionsfirma rörande skattekonsekvenserna av delningen för aktieägarna i respektive land, bl.a. Danmark. Någon information om de åtgärder som stod dessa aktieägare till buds för att eventuellt kunna undvika beskattning lämnades inte.

Mikael Reé har i sin framställning – som nämnden uppfattat den – ifrågasatt om inte ASEA i enlighet med god sed på aktiemarknaden borde ha sökt medverka till att även aktieägare som inte var skattskyldiga i Sverige skulle erhålla skattebefrielse.”

”Skattebefrielse för aktieägare skattskyldiga i Sverige utgjorde ett huvudsakligt villkor för beslutet om delning av ASEA. Mot denna bakgrund anser nämnden att ASEA borde på ett aktivt sätt ha sökt hjälpa aktieägare i andra länder, där ASEA-aktien noterades på en fondbörs, i skattefrågorna. ASEA har visserligen låtit utreda skattekonsekvenserna. Enligt nämndens mening borde ASEA emellertid dessutom ha låtit upplysa om eventuella möjligheter till och sättet för sökande av befrielse från skattskyldighet genom dispens eller på annat sätt och, om möjlighet till generell skattebefrielse förelegat, även ha medverkat till sökande av sådan.”

Överväganden

Sedan ASEA fått del av det nämnda uttalandet har bolaget till nämnden inkommit med kompletterande uppgifter angående den information bolaget lämnat till aktieägare i utlandet.

Vad som sålunda har upplysts ger vid handen att ASEA har vidtagit de åtgärder för information om skattefrågor till aktieägare, skattskyldiga utanför Sverige, som rimligtvis kunnat begäras av bolaget.