Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:12

(1999-06-23)

Beslut om dispens från budplikt enligt uttalande 1999:6 (British Steel)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 juni 1999 en framställning från Lagerlöf & Leman Advokatbyrå på uppdrag av British Steel Plc, angående dispens i visst hänseende från Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv (1999).

Bakgrund

Nämnden meddelade den 31 maj 1999 efter en framställning av Lagerlöf & Leman ett uttalande (1999:6) i frågan huruvida en viss transaktion skulle komma att utlösa budplikt enligt den reviderade version av Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv som träder i kraft den 1 juli 1999. I framställningen och uttalandet användes fingerade beteckningar för de berörda företagen. Sedan dessas identitet numera uppgivits, kan bakgrunden, med användande av företagens verkliga beteckningar, sammanfattas enligt följande.

För några år sedan förvärvade British Steel, vars aktier listas på London Stock Exchange, majoriteten av aktierna i det svenska aktiemarknadsbolaget Avesta AB (numera Avesta Sheffield AB). British Steel äger alltjämt aktier representerande mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i Avesta Sheffield och har under det senaste året varken sålt eller köpt några aktier i bolaget.

Det uppgavs att British Steel undersökte möjligheterna till ett samgående med ett holländskt bolag, Koninklijke Hoogovens NV, vars aktier är listade på Amsterdam Stock Exchange. På ett allmänt plan beskrevs samgåendet på det sättet att aktieägarna i British Steel och Koninklijke Hoogovens skulle byta ut sina aktier i respektive bolag mot aktier i ett nybildat brittiskt bolag, numera med arbetsnamnet BSKH, vars aktier kommer att listas på börserna i London och Amsterdam.

Det föreslagna samgåendet skulle komma att tillgå så att British Steels aktieägare i ett särskilt förfarande som skall godkännas av engelsk domstol, byter ut sina aktier mot kontanter och aktier i BSKH, varefter BSKH förvärvar aktier i Koninklijke Hoogovens genom ett offentligt utbyteserbjudande. De två leden i transaktionen är villkorade av varandra.

Omedelbart efter samgåendet skulle BSKH komma att ägas av de tidigare aktieägarna i British Steel och Koninklijke Hoogovens. Storleksmässigt är relationen mellan British Steel och Koninklijke Hoogovens 73/27. Eftersom British Steels aktieägare skall erhålla viss kontant ersättning vid aktieutbytet, kommer de tidigare aktieägarna i det bolaget att sammantaget inneha omkring 60 procent och de tidigare aktieägarna i Koninklijke Hoogovens omkring 40 procent av aktierna i BSKH.

Efter samgåendet kommer British Steel och Koninklijke Hoogovens att vara helägda dotterbolag till BSKH. Ägandet i Avesta Sheffield påverkas inte alls av samgåendet.

I sitt uttalande fann nämnden på anförda skäl att BSKH skulle vara tvunget att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av Avesta Sheffield. Nämnden uttalade emellertid samtidigt att den fann förutsättningar föreligga för att bevilja dispens från budplikten.

Lagerlöf & Leman har nu, på uppdrag av British Steel, gjort framställning om sådan dispens. Därvid har upplysts att samgåendet kommer att genomföras på det sätt som tidigare beskrivits och att detta offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 juni 1999.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv har nyligen reviderats. Rekommendationen träder i sin nya lydelse i kraft den 1 juli 1999. I den reviderade rekommendationen finns bestämmelser om budplikt. Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser.

I förevarande fall har nämnden redan i sitt uttalande 1999:6 behandlat den aktuella transaktionen och därvid funnit förutsättningar föreligga för dispens från budplikten. Den omständigheten att rekommendationen ännu inte har trätt i kraft bör inte hindra att dispensfrågan avgörs nu med verkan från dagen för rekommendationens ikraftträdande.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger det nybildade brittiska bolaget med arbetsnamnet BSKH undantag från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av Avesta Sheffield AB som annars skulle uppkomma i anledning av det nya koncernförhållandet som uppstår vid ovan beskrivna samgående mellan British Steel och Koninklijke Hoogovens. Beslutet om undantag gäller från den dag då rekommendationen träder i kraft.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...