Underlåten flaggning enligt NBKs rekommendation om offentliggörande vid förvärv och överlåtelser av aktier av utländsk aktieförvärvare (Linde)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 augusti 1999 en framställning från Per-Olof Eriksson.

Bakgrund

Genom ett flaggningsmeddelande till Stockholmsbörsen på kvällen den 15 augusti 1999 informerade Linde AG (Linde) om att bolaget hade uppnått ett innehav motsvarande 12,83 % av aktiekapitalet och 6,96% av röstetalet i AGA AB.

Dagen därpå, den 16 augusti 1999, offentliggjorde Linde ett beslut att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AGA att överlåta sina aktier till Linde.

Per-Olof Eriksson har i sin framställning angett att det förefaller tveksamt om Linde har följt de flaggningsregler som gäller på svensk aktiemarknad vid den aktuella affären och hemställt att nämnden efter undersökning prövar frågan. Efter anmodan av nämnden har Linde avgett yttranden i ärendet. Nämnden har också inhämtat uppgifter från bl.a. AGA, Finansinspektionen och OM Stockholmsbörsen.

Enligt vad som har framkommit i nämndens utredning skedde Lindes första kontakt med AGA om ett samgående i brevform den 27 juli. Därefter ägde ett första sammanträffande rum mellan företrädare för bolagen den 5 augusti.

Linde förvärvade redan den 4 augusti aktier i AGA motsvarande 10,7 % av bolagets aktiekapital och 5,2 % av röstetalet. Under tiden 5 – 13 augusti köptes ytterligare aktier motsvarande ca 2,1 % av aktiekapitalet och ca 1,8 % av röstetalet.

Dessa förvärv skedde enligt vad Linde uppgett genom en schweizisk bank som inte är medlem vid Stockholmsbörsen. De aktier som förvärvades den 4 augusti härrörde från kretsar närstående en av AGAs större aktieägare i utlandet.

Linde har härutöver uppgett följande: Linde kände till innehållet i flaggningsreglerna i Näringslivets Börskommittés s.k. Flaggningsrekommendation och i lagen om handel med finansiella instrument och påmindes också om detta av sina rådgivare. På grund av ett administrativt misstag inom Linde kom förvärven inte att rapporteras på ett adekvat sätt. Lindes ledning var därför inte förrän sent på eftermiddagen den 15 augusti medveten om att innehavet av aktier i AGA hade överskridit de i flaggningsrekommendationen angivna gränserna.

Enligt Linde var de svenska och utländska rådgivare och ombud som successivt engagerades på bolagets sida i affären inte heller medvetna om storleken av Lindes förvärv – med undantag för den bank som hade genomfört köpen för Lindes räkning. Linde tar därför det fulla ansvaret för den underlåtna flaggningen och har i olika sammanhang djupt beklagat det inträffade.

Linde framhåller i sitt yttrande till nämnden också att den i lagen om handel med finansiella instrument stipulerade gränsen för flaggning inte hade överskridits.

Slutligen bör anmärkas att nämnden har inhämtat att det inträffade har uppmärksammats av Finansinspektionen och OM Stockholmsbörsen.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation om Offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. (”flaggningsrekommendationen”) syftar till att tillgodose aktiemarknadens behov av information om dels inflytandeförändringar i bolag vars aktier är spridda bland allmänheten, dels hur större placerares intresse för investeringar i dessa bolag utvecklas. Rekommendationen ger uttryck för vad som är god sed inom detta område på den svenska aktiemarknaden.

Rekommendationen är tillämplig när fysisk eller juridisk person, svensk eller utländsk, förvärvar eller överlåter aktier i svenskt aktiebolag, som har aktier noterade vid OM Stockholmsbörsen eller vid annan svensk börs eller auktoriserad marknadsplats.

Rekommendationen innehåller inte någon detaljreglering i syfte att hindra kringgåenden. För den som strävar efter att iaktta rekommendationen, vare sig transaktionen sker direkt eller indirekt, bör emellertid bristen på detaljreglering knappast leda till några tillämpningssvårigheter. Rekommendationen bör sålunda tolkas mot bakgrund av dess syften.

I rekommendationen anges bl.a. att den som har förvärvat aktier i ett bolag skall offentliggöra transaktionen och sitt innehav, om transaktionen medför att innehavet uppnår eller överstiger någon av gränserna fem procent av totalt antal aktier eller röster i bolaget och därefter varje procenttal jämnt delbart med fem. På motsvarande sätt skall den som överlåtit aktier så att innehavet går ned under någon av dessa gränser offentliggöra transaktionen och sitt innehav. Offentliggörande skall ske senast kl. 09.00 den börsdag som följer närmast efter dagen för transaktionen. Meddelande skall samtidigt lämnas till den börs, vid vilken bolagets aktier är noterade, samt till bolaget.

Aktiemarknadsnämnden konstaterar att alla som förvärvar eller överlåter aktier och andra finansiella instrument inom det angivna tillämpningsområdet har att följa NBKs flaggningsrekommendation. Detta gäller såväl svenska som utländska aktörer och även i de fall där aktierna förvärvas eller överlåts i andra länder. Även rådgivare och ombud har enligt nämndens mening ett ansvar att förvissa sig om att tillämpliga regler följs. Inte minst inför ett offentligt uppköpserbjudande är det av största vikt att detta efterlevs.

Nämnden finner att Linde har avvikit från god sed på den svenska aktiemarknaden genom att inte i föreskriven tid flagga för betydande aktieförvärv i AGA. Enligt nämndens uppfattning är det synnerligen anmärkningsvärt att Linde – trots att bolaget förhandlade med styrelse och större aktieägare i AGA om ett samgående mellan företagen och hade upplysts om de svenska flaggningsreglerna – enligt egen uppgift inte uppmärksammade sina aktuella aktieförvärv i AGA.

I AGAs styrelses uttalande med anledning av Lindes offentliga erbjudande anges bl.a. följande: ”Styrelsen kan inte bedöma om Lindes underlåtenhet att tillämpa NBKs uppflaggningsregler kan ha påverkat priset per aktie enligt det offentliga erbjudande som Linde enligt pressmeddelande offentliggjort att Linde avser att lämna.” Nämnden tar för sin del inte upp denna fråga.

Enligt nämndens utredning kan det inte uteslutas att en annan aktör har avvikit från rekommendationen vad gäller omedelbar information om större förändringar av aktieinnehav i AGA. Vad nämnden här har uttalat gäller i så fall även beträffande dessa avvikelser. Nämnden har dock inte ansett sig ha anledning att driva utredningen vidare på denna punkt.