Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:21

(1999-11-22)

Fråga om en uppdelning av anmälningstiden på två perioder strider mot NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv (Graningeverken)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 november 1999 en framställning från Nordbanken.

Bakgrund

I sin framställning till nämnden har Nordbanken sammanfattningsvis anfört följande.

Graningeverkens AB (publ) (”Graningeverken”) är noterat på OM Stockholmsbörsen. Bolaget planerar en omstrukturering som avses genomföras med ett offentligt uppköpserbjudande. Erbjudandet skall lämnas av Graninge AB (”Graninge”), under registrering till publikt bolag, genom ett byte av aktier i Graningeverken mot aktier i Graninge. Den nya koncernen kommer innehållsmässigt att vara identisk med den nuvarande koncernen men ha Graninge som moderbolag.

Det är för Graninges del av skatteskäl en central fråga att överlåtelsen kan anses genomförd före den 31 december 1999. Mycket betydande besparingar av framtida skatter för Graninge kan gå förlorade om inte erbjudandet kan verkställas skattemässigt korrekt före nyåret.

Emellertid har VPC med marknadens värdepappersinstitut överenskommit om att inte genomföra några s.k. emissionskörningar under perioden 27–31 december 1999 för att eventuella milleniumproblem skall undvikas. Om en sådan VPC-körning kan ske före jul, kommer Graninges aktie eventuellt även att kunna noteras på Stockholmsbörsens O-lista i anslutning till nyåret, varigenom den ej längre skall beaktas vid beräkningen av skattepliktig förmögenhet.

Av emissionstekniska skäl ser Nordbanken sig tvungen att avbryta anmälningsperioden för erbjudandet redan den 16 december för att man skall kunna säkerställa en körning i VPCs register per den 23 december.

Graninge har därför för avsikt att uppdela tiden för accept av erbjudandet i två etapper. Den första etappen kommer att löpa under tiden 3–16 december och den andra under tiden därefter t.o.m. den 21 januari 2000.

Det kan inte uteslutas att Graninge efter den planerade omstruktureringen kan komma att avyttra bolaget Graningeverken innehållande enbart skog. Om detta skulle ske under år 2000 kan de som anmält sig under acceptfristens etapp 2 och gör realisationsvinst vid aktiebytet ej erhålla uppskov med skatten på realisationsvinsten, vilket dock är möjligt för dem som avyttrat aktier under 1999. De aktieägare som gör skattemässiga realisationsförluster kan däremot genom uppdelningen av acceptfristen välja till vilket år de vill hänföra förlusten.

Aktieägaren behöver inte göra några ekonomiska analyser av den nya koncernen för att förstå transaktionens innebörd. De enda konsekvenser den enskilde aktieägaren behöver analysera är eventuella skattekonsekvenser om han eller hon väljer att acceptera erbjudandet under etapp 1 eller 2. Genom acceptfristens uppdelning gynnas både bolaget och dess aktieägare – oavsett om dessa har realisationsvinst eller realisationsförlust.

Antalet aktieägare i Graningeverken uppgår till drygt 4.000 varav drygt 10 procent är anställda i koncernen eller kunder till koncernens elbolag. Innan acceptfristen börjar löpa kommer aktieägarna den 26 november att erhålla en kopia av ett pressmeddelande med information om det kommande erbjudandet. De aktieägare som är anställda i koncernen och elkunderna kommer dessutom att uppmärksammas på erbjudandet via andra kanaler än sedvanlig emissionsredovisning och prospekt.

En förutsättning för erbjudandet är att förhandsaccept kan inhämtas från Graningeverkens huvudaktieägare representerande omkring 85 procent av röster och kapital. Erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras av aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Graningeverken.

Nordbanken har ställt frågan om en uppdelning av acceptfristen i två etapper är förenlig med reglerna i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Överväganden

Enligt punkt II. 3. i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv skall tiden för accept av ett erbjudande omfatta minst tre veckor och får inte börja löpa förrän prospektet har offentliggjorts på visst angivet sätt. Att en minimitid har föreskrivits sammanhänger enligt kommentaren till den berörda bestämmelsen med att de som får ett erbjudande måste ges skäligt rådrum. Frågan om accepttiden kan indelas i etapper har inte behandlats i rekommendationen.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt rekommendationen medge undantag från bestämmelserna i rekommendationen och ge besked om hur denna skall tolkas.

Aktiemarknadsnämnden konstaterar att den föreslagna indelningen av accepttiden i två etapper får den effekten att den första etappen kommer att omfatta kortare tid än de i NBKs rekommendation föreskrivna tre veckorna. Genom utformningen av erbjudandets andra etapp kommer dock den sammanlagda anmälningstiden bli tillräckligt lång.

Enligt nämndens mening får det planerade förfarandet anses förenligt med rekommendationen. Nämnden finner inte att det kan orsaka olägenheter för berörda aktieägare eller på annat sätt stå i strid med god sed på aktiemarknaden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...