Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:22

(1999-12-07)

Fråga om NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv är tillämplig på erbjudanden som görs i samband med tvångsinlösen (Frontline Ltd)

Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 december 1999 en framställning från Frontline Ltd.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

ICB Shipping AB (ICB) och Frontline Ltd (tillsammans med sitt svenska dotterbolag Frontline AB fortsättningsvis benämnt Frontline) meddelade i ett pressmeddelande den 23 september 1999 att en överenskommelse nåtts mellan dem innebärande bl.a. att Frontline förvärvar aktier i ICB från familjen Angelicoussis och det s.k. A-aktieägarkonsortiet till ett pris om 72,58 kr per B-aktie och 112,58 kr per A-aktie.

Frontline innehade före denna överenskommelse aktier representerande ca 44 procent av rösterna och ca 68 procent av kapitalet i ICB. Dessa aktier hade förvärvats före den 1 juli 1999 då Näringslivets Börskommittés (NBK) reviderade rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv, innehållande bl.a. regler om budplikt, trädde i kraft. Efter förvärvet uppgår Frontlines aktieinnehav i ICB till närmare 90 procent av det totala antalet aktier och 93 procent av det totala röstetalet i bolaget.

Enligt ovan nämnda pressmeddelande avser Frontline att inom sex månader lämna ett uppköpserbjudande till återstående aktieägare i ICB. I omnämnda avtal har Frontline åtagit sig att erbjuda minoritetsaktieägarna samma pris för deras A- respektive B-aktier, som parterna i avtalet överenskommit, dvs. 72,58 kr per B-aktie och 112,58 kr per A-aktie.

Efter ett omedelbart förestående mindre förvärv, som kommer att öka Frontlines andel av antalet aktier till mer än 90 procent, överväger Frontline nu att påkalla tvångsinlösen av minoritetens aktier i ICB. I samband härmed avser Frontline att lämna ett ovillkorat erbjudande till de aktieägare som inte vill avvakta skiljedom i tvångsinlösenförfarandet att underhand överlåta sina aktier till i pressmeddelandet angivet pris, dvs. 72,58 kr per B-aktie och 112,58 kr per A-aktie. Detta erbjudande avser Frontline att lämna i skriftlig form, samtidigt som minoritetsaktieägarna enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen (1975:1385) av ICB skriftligen underrättas om att tvångsinlösen påkallats. Erbjudandet kommer att tillsändas samtliga ICBs aktieägare, vars adress är känd för bolaget.

Frontline har hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om huruvida NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv är tillämplig på ett ovillkorat erbjudande till minoritetsaktieägarna i ett målbolag som är svenskt aktiemarknadsbolag att till ett bestämt pris överlåta sina aktier till moderbolaget sedan det senare påkallat tvångsinlösen av minoritetens aktier i målbolaget.

Överväganden

Ett moderbolag som självt eller tillsammans med dotterföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett dotterbolag, har enligt 14 kap. 31 § aktiebolagslagen rätt att av de övriga aktieägarna i sistnämnda bolag lösa in återstående aktier, s.k. tvångsinlösen.

Tvångsinlösen är mycket vanlig på den svenska aktiemarknaden. Offentliga uppköpserbjudanden villkoras regelmässigt av att köparen genom erbjudandet uppnår mer än nio tiondelar av aktierna och röstetalet i målbolaget och följs, om köparen når en sådan ägarandel, så gott som undantagslöst av att köparen löser in övriga ägares aktier. Detsamma är fallet vid förvärv som inte sker genom ett offentligt bud, men leder till motsvarande ägarförhållanden.

Tvångsinlösen är ofta en tidsmässigt utdragen process. Inte sällan tar det mer än ett år innan kvarvarande aktieägare får betalt för sina aktier. I de fall då tvångsinlösenprocessen har föregåtts av ett offentligt erbjudande visar det sig för det mesta att många ägare, som i och för sig skulle ha velat acceptera budet, har försummat att göra anmälan om detta i tid. Mot denna bakgrund förekommer det ofta att moderbolaget även sedan tvångsinlösen har påkallats tillmötesgår önskemål från enskilda aktieägare att förvärva deras aktier. Det förekommer ibland också att moderbolaget, i samband med att det hos målbolagets styrelse påkallar inlösen, erbjuder de ägare som så önskar att till ett angivet pris sälja aktierna direkt till moderbolaget och att erbjudandet bifogas det brev som enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen sänds till aktieägarna. Den första fråga som aktualiseras i Frontlines framställan till nämnden är om ett sådant erbjudande omfattas av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv.

NBKs rekommendation skall tillämpas då en svensk eller utländsk, juridisk eller fysisk person (köparen) offentligt erbjuder aktieägare i ett svenskt bolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats (målbolaget) att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till köparen (punkt I.1). I rekommendationen behandlas inte särskilt erbjudanden som görs i samband med att köparen påkallar tvångsinlösen. Även sådana erbjudanden skulle därför, vid en bokstavlig tolkning av rekommendationen, kunna anses falla in under dess tillämpningsområde.

Samtidigt står det klart att en normal budsituation i väsentliga hänseenden skiljer sig från den situation som uppkommer sedan tvångsinlösen påkallats. I det förra fallet erbjuder köparen målbolagets aktieägare att frivilligt överlåta sina aktier till köparen. I det senare fallet är köparen, genom tvångsinlöseninstitutet, garanterad rätten att förvärva resterande aktier i målbolaget. Att köparen i samband därmed erbjuder sig att direkt förvärva aktier från de aktieägare som inte önskar avvakta utgången av tvångsinlösenprocessen kan närmast beskrivas som ett erbjudande om förlikning.

Det får enligt nämndens mening anses klart att NBK inte åsyftat att rekommendationen med dess krav på bl.a. upprättande av prospekt (punkt II.1), skall tillämpas på sådana erbjudanden. I själva verket skulle ett krav på sådan tillämpning riskera att leda till att köparen inte lade fram något förlikningserbjudande och därmed försämra aktieägarnas möjligheter att snabbt avyttra sina aktier. En annan sak är att, om tvångsinlösenförfarandet föregåtts av ett offentligt erbjudande, köparen inte inom den i punkt II.9 angivna tiden om nio månader från redovisning av vederlaget får förvärva aktier i målbolaget enligt villkor som är förmånligare för överlåtaren utan att utge kompenserande vederlag till dem som accepterat erbjudandet.

Enligt nämndens mening bör NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv därför tolkas så, att någon skyldighet att tillämpa rekommendationen inte föreligger vid erbjudanden som görs i samband med att köparen påkallar tvångsinlösen. Att saken kan förhålla sig annorlunda om tvångsinlösen inte påkallats framgår av nämndens uttalande 1998:7.

Frontlines framställning till nämnden reser också frågan om Frontline genom det nämnda pressmeddelandet gjort en sådan utfästelse till aktiemarknaden att god sed kräver att ett offentligt uppköpserbjudande läggs fram. Enligt nämndens mening kan detta, trots språkbruket i pressmeddelandet, inte anses vara fallet. Från synpunkten av god sed på aktiemarknaden får det av Frontline nu planerade förfarandet anses vara tillfyllest.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...