Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:23

(1999-12-13)

Undantag från budplikt (Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 december 1999 en framställning från Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Oy Karl Fazer Ab ägs till 20 procent av Oy Cacava Ab. Resterande 80 procent av aktierna ägs av ca 60 privatpersoner. Flertalet av dessa privatpersoner äger samtliga aktier i Oy Cacava Ab. Oy Karl Fazer Ab äger samtliga aktier i Fazer Food BV, som i sin tur äger samtliga aktier i Mazetti BV.

Fazer-koncernen bedriver rörelse bl.a. inom affärsområdet Fazer Konfektyr.

Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV, Mazetti BV, Cloetta AB (”Cloetta”) och AB Malfors Promotor (”Malfors”) ingick den 8 december 1999 ett samgåendeavtal enligt vilket Cloetta skall förvärva aktier i vissa bolag i Fazer-koncernen, tillsammans utgörande Fazers affärsområde Fazer Konfektyr (”Fazer-aktierna”). Vederlag för de förvärvade Fazer-aktierna skall erläggas genom en till Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV riktad apportemission i Cloetta.

I Cloetta har utgivits 6.400.000 A-aktier och 5.287.520 B-aktier. B-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Malfors är idag huvudägare i Cloetta med en ägarandel motsvarande 41,1 procent av kapitalet och 59,8 procent av rösterna. Övriga aktier ägs av Oy Karl Fazer Ab, vars andel representerar 4,8 procent av kapitalet och 0,8 procent av rösterna, Malfors närstående privatpersoner (”Malfors-släkten”), vars andel uppgår till 24,2 procent av kapitalet och 34,4 procent av rösterna, samt övriga aktieägare som representerar 29,8 procent av kapitalet och 5 procent av rösterna.

Genomförandet av samgåendeavtalet är beroende av att ett visst antal A-aktier i Cloetta, som idag innehas av Malfors och Malfors-släkten, konverteras till aktier av serie B eller preferensaktier med ett lägre röstvärde än A-aktierna. Vidare är samgåendet villkorat bl.a. av att aktieägarna i Cloetta på bolagsstämma godkänner förslaget till nyemission, att erforderliga godkännanden avseende samgåendet lämnas av relevanta myndigheter samt att Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV, nedan gemensamt kallade ”Fazer”, erhåller dispens från budpliktsregeln i NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv.

Efter nyemissionen kommer Fazers innehav i Cloetta att, tillsammans med tidigare innehav, uppgå till 52,4 procent av kapitalet och 50,5 procent av rösterna. Enligt samgåendeavtalet skall Fazer efter nyemssionens genomförande överlåta aktier representerande 16,2 procent av kapitalet och 5,8 procent av rösterna i Cloetta till Oy Cacava Ab samt till aktieägarna i Oy Karl Fazer Ab dela ut aktier representerande 1,5 procent av kapitalet och 0,5 procent av rösterna i Cloetta. Dessa överlåtelser (”Aktie-ägartransaktionerna”) är avsedda att genomföras inom en sexmånadersperiod efter apportemissionen. Överenskommelse har inte träffats mellan Fazer och Oy Cacava Ab eller mellan Fazer och aktieägare i Oy Karl Fazer Ab om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om Cloettas förvaltning. Vidare skall Fazer enligt samgåendeavtalet senast den 30 juni 2002 avyttra aktier representerande ytterligare 14,6 procent av kapitalet och 5,3 procent av rösterna i Cloetta på marknaden och därigenom minska sin ägarandel till 20,1 procent av kapitalet och omkring 38,9 procent av rösterna i Cloetta. Malfors kommer att inneha omkring 20,6 procent av kapitalet och 39,9 procent av rösterna i Cloetta.

Samgåendet mellan Cloetta och Fazer Konfektyr utgör en strategisk åtgärd som syftar till att säkerställa bolagens ställning på marknaden.

Fazer har hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger Fazer undantag från budplikten i NBKs rekommendation i fråga om Fazers förvärv av aktier i Cloetta som ett led i samgåendet mellan Cloetta och Fazer Konfektyr.

Fazer har vidare hemställt att nämnden uttalar sig om huruvida Oy Cacava Ab respektive aktieägarna i Oy Karl Fazer Ab är att anse som närstående till Fazer på det sätt som anges i NBKs rekommendation punkt II.11 a–c. Om nämnden skulle anse att Oy Cacava Ab eller att aktieägarna i Oy Karl Fazer Ab är i denna mening närstående Fazer, hemställer Fazer att dispens beviljas för dessas förvärv av aktier i Cloetta i samband med Aktieägartransaktionerna.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a–c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom.

I förevarande fall avses Fazer förvärva aktier i Cloetta genom en riktad nyemission som utgör vederlag för Cloettas förvärv av aktier i Fazer-koncernen. Några särskilda skäl som talar mot dispens föreligger inte, särskilt som Fazer har åtagit sig att minska sitt röstvärde till mindre än 40 procent.

I framställningen har uppgetts att någon överenskommelse om att genom ett sam-ordnat utövande av rösträtten i Cloetta inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning inte har träffats mellan Fazer och Oy Cacava Ab eller mellan Fazer och aktieägare i Oy Karl Fazer Ab. Oy Cacava Ab eller aktieägare i Oy Karl Fazer Ab kan då inte vara närstående till Fazer i den mening som avses i rekommendationens punkt II.11 a–c.

Beslut

Under förutsättning att de planerade aktietransaktionerna genomförs medger Aktiemarknadsnämnden Fazer undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Fazer efter nyemissionen kommer att inneha en andel i Cloetta som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...