Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:9

(2000-06-09)

Fråga om budplikt utlöses av återköp respektive indragning av aktier

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 juni 2000 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB på uppdrag av en klient.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bolaget A äger aktier motsvarande 39 procent av kapital och röster i det svenska aktiemarknadsbolaget B. Bolaget B avser att återköpa egna aktier och därefter dra in dem och nedsätta aktiekapitalet i en utsträckning som skulle medföra att A:s innehav därefter motsvarade 44 procent av kapital och röster. Ändamålet med nedsättningen skulle vara återbetalning till aktieägarna, varför förslag från eller godkännande av B:s styrelse skulle krävas (6 kap. 2 § andra stycket ABL). Nedsättningen av aktiekapitalet skulle vidare kräva beslut av bolagsstämman med två tredjedelar av såväl vid stämman företrädda aktier som avgivna röster (6 kap. 2 a § första stycket ABL) och skulle således för giltighet kräva biträde av aktieägaren A.

Mannheimer Swartling har hemställt att Aktiemarknadsnämnden besvarar följande frågor:

 1. Utlöses budplikt för A när B återköper egna aktier?

 2. Utlöses budplikt för A när B drar in de återköpta aktierna och sätter ned aktiekapitalet?

 3. Utlöses budplikt för A när A vid senare tidpunkt förvärvar ytterligare aktier i B?

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv innehåller bestämmelser om budplikt. Bestämmelsernas syfte är att erbjuda bolagets övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget efter ett kontrollägarskifte.

Enligt punkten III.1 första stycket i rekommendationen åligger det den som, ensam eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en röstandel om minst 40 procent i ett svenskt aktiemarknadsbolag, att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av målbolaget. Bestämmelsen förutsätter för sin tillämplighet att kontrollaktieägaren uppnått den ifrågavarande röstandelen genom ett förvärv. Budplikt utlöses följaktligen inte av åtgärder från bolagets sida som reducerar totalantalet röstberättigande aktier i bolaget och därmed innebär att en viss ägare uppnår 40 procent eller mer av röstetalet i bolaget. Svaret på fråga 1 och 2 är därför nekande; budplikt utlöses inte av B:s återköp respektive indragning av aktier.

Annorlunda förhåller det sig i den i fråga 3 skisserade situationen, där A efter indragningen av aktierna innehar mer än 40 procent av totalantalet röster i B och förvärvar ytterligare aktier i bolaget. A har visserligen, som nyss konstaterats, förts upp till och över 40 procentsgränsen genom åtgärder från bolagets sida och inte genom förvärv. Detta innebär emellertid inte att det därefter står A fritt att förvärva ytterligare aktier i bolaget. Situationen har likheter med det fallet att nämnden för ett visst förvärv lämnar dispens från budplikten. En sådan dispens kan inte anses ge kontrollaktieägaren rätt att därefter förvärva ytterligare aktier i bolaget utan att lämna ett erbjudande till övriga aktieägare. Enligt nämndens mening följer det av grunderna för rekommendationen att, i det nu aktuella fallet, varje ytterligare förvärv av aktier från A:s sida, efter indragning av de återköpta aktierna, utlöser budplikt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...