Fråga om undantag från budplikt (Mellby)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 juli 2000 en framställning från advokaten Per-Olof Hemmar på uppdrag av Mellby Switzerland SA (Mellby) och Senea AB (Senea).

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Mellby är aktieägare i bolaget Senea som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Mellby ägs indirekt av familjen Rune Andersson.

I början av år 2000 befann sig Senea i en akut finansiell kris. Styrelsen i bolaget sökte en lösning på krisen innebärande ett kapitaltillskott genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. De dåvarande dominerande aktieägarna hade emellertid inte resurser att tillskjuta erforderliga medel. Rune Andersson förklarade sig då beredd att via Mellby tillskjuta kapital genom att teckna aktier vid nyemission i Senea med stöd av förvärvade teckningsrätter och genom att garantera teckning av emissionen i övrigt.

Nyemissionen genomfördes under våren varigenom Senea erhöll ett kapitaltillskott på drygt 30 milj kr. Mellby uppnådde därmed en andel om ca 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Senea har nu som ett nödvändigt nästa steg i rekonstruktionen beslutat om förvärv av Elbolaget i Norden ABs IT- och kundtjänstverksamhet. Senea avser att finansiera förvärvet genom ytterligare en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om ca 60 milj kr. För att möjliggöra en överbryggningsfinansiering av förvärvet skall emissionen till 80 procent garanteras av Mellby.

Vid genomförandet av den planerade emissionen kan det inträffa att övriga aktieägare inte förmår utnyttja sin företrädesrätt och att Mellbys garantiåtagande måste tas i anspråk. Mellbys andel av det totala röstetalet i bolaget kan i så fall komma att överstiga 40 procent (men inte 50 procent). Möjligheterna för Mellby att inom 14 dagar efter emissionens genomförande avyttra så att 40-procentgränsen inte överskrids begränsas enligt framställningen av att en sådan avyttring sannolikt skulle vara starkt kurspåverkande.

Under angivna förutsättningar uppkommer budplikt enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. Mellby hemställer emellertid att Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från budplikt för det fall att Mellbys aktieinnehav i Senea efter nyemissionen skulle överstiga 40 procent.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Detta skäl måste anses vara för handen i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag från budplikten bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter en planerad nyemission i Senea kan komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.