Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:12

(2000-07-31)

Fråga om undantag från budplikt (Mellby)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 juli 2000 en framställning från advokaten Per-Olof Hemmar på uppdrag av Mellby Switzerland SA (Mellby) och Senea AB (Senea).

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Mellby är aktieägare i bolaget Senea som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Mellby ägs indirekt av familjen Rune Andersson.

I början av år 2000 befann sig Senea i en akut finansiell kris. Styrelsen i bolaget sökte en lösning på krisen innebärande ett kapitaltillskott genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. De dåvarande dominerande aktieägarna hade emellertid inte resurser att tillskjuta erforderliga medel. Rune Andersson förklarade sig då beredd att via Mellby tillskjuta kapital genom att teckna aktier vid nyemission i Senea med stöd av förvärvade teckningsrätter och genom att garantera teckning av emissionen i övrigt.

Nyemissionen genomfördes under våren varigenom Senea erhöll ett kapitaltillskott på drygt 30 milj kr. Mellby uppnådde därmed en andel om ca 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Senea har nu som ett nödvändigt nästa steg i rekonstruktionen beslutat om förvärv av Elbolaget i Norden ABs IT- och kundtjänstverksamhet. Senea avser att finansiera förvärvet genom ytterligare en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om ca 60 milj kr. För att möjliggöra en överbryggningsfinansiering av förvärvet skall emissionen till 80 procent garanteras av Mellby.

Vid genomförandet av den planerade emissionen kan det inträffa att övriga aktieägare inte förmår utnyttja sin företrädesrätt och att Mellbys garantiåtagande måste tas i anspråk. Mellbys andel av det totala röstetalet i bolaget kan i så fall komma att överstiga 40 procent (men inte 50 procent). Möjligheterna för Mellby att inom 14 dagar efter emissionens genomförande avyttra så att 40-procentgränsen inte överskrids begränsas enligt framställningen av att en sådan avyttring sannolikt skulle vara starkt kurspåverkande.

Under angivna förutsättningar uppkommer budplikt enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. Mellby hemställer emellertid att Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från budplikt för det fall att Mellbys aktieinnehav i Senea efter nyemissionen skulle överstiga 40 procent.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Detta skäl måste anses vara för handen i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag från budplikten bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter en planerad nyemission i Senea kan komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...