Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:14

(2000-08-23)

Fråga om budplikt utlöses vid omvandling av A-aktier till B-aktier (jfr AMN 2000:9)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 augusti 2000 en framställning från jur.kand. Anders Söderlind, Setterwalls Advokatbyrå AB, för en klients räkning.

Bakgrund

I framställningen ställs vissa frågor angående budplikt mot följande i framställningen angiven bakgrund.

I ett svenskt aktiemarknadsbolag (”Bolaget”) finns två aktieslag – A-aktier medförande 1 röst och B-aktier medförande 1/10 röst. Bolagets B-aktier är noterade på auktoriserad marknadsplats. En aktieägare (”Aktieägaren”) innehar samtliga A-aktier i Bolaget och företräder genom sitt innehav omkring 70 procent av rösterna i Bolaget.

En köpare (”Köparen”) förvärvar en sådan del av Aktieägarens innehav av A-aktier att Köparen efter fullbordat förvärv innehar A-aktier motsvarande 39 procent av rösterna i Bolaget (”Förvärvet”). Aktieägaren har uttryckt en önskan att avyttra hela sitt innehav i Bolaget och avser därför att efter Förvärvet omvandla sitt resterande innehav av A-aktier till B-aktier med stöd av ett s.k. konverteringsförbehåll i Bolagets bolagsordning. Genom omvandlingen erhåller Aktieägaren aktier som är direkt omsättningsbara på aktiemarknaden.

Omvandlingen av A-aktier till B-aktier kommer sannolikt att ske i nära anslutning till Förvärvet men utgör inte ett villkor för Förvärvet.

Genom Aktieägarens omvandling av A-aktier till B-aktier reduceras Bolagets totala röstetal och Köparen kommer efter omvandlingen att företräda omkring 60 procent av rösterna i Bolaget.

Mot ovanstående bakgrund hemställs i framställningen att Aktiemarknadsnämnden besvarar följande frågor.

 1. Utlöses budplikt för Köparen när han med vetskap om Aktieägarens intention att omvandla sitt resterande innehav av A-aktier till B-aktier förvärvar sådan del av Aktieägarens A-aktier som representerar 39 procent av rösterna i Bolaget?

 2. Utlöses budplikt för Köparen när Aktieägaren omvandlar sitt resterande innehav av A-aktier så att Köparen därefter innehar A-aktier motsvarande omkring 60 procent av rösterna i Bolaget?

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv innehåller bestämmelser om budplikt. Bestämmelsernas syfte är att erbjuda bolagets övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget efter ett kontrollägarskifte.

Enligt punkten III.1 första stycket i rekommendationen åligger det den som, ensam eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en röstandel om minst 40 procent i ett svenskt aktiemarknadsbolag, att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av målbolaget.

I sitt uttalande 2000:9 konstaterade Aktiemarknadsnämnden att den berörda bestämmelsen för sin tillämplighet förutsätter att kontrollaktieägaren har uppnått den ifrågavarande röstandelen genom ett förvärv. Som en följd härav fann nämnden att budplikt inte utlöses av åtgärder från bolagets sida – i det då aktuella fallet återköp av aktier i förening med nedsättning av aktiekapitalet – som reducerar totalantalet röstberättigande aktier i bolaget och därmed innebär att en viss ägare uppnår 40 procent eller mer av röstetalet i bolaget.

Den fråga som i förevarande ärende har ställts till nämnden är från principiella synpunkter likartad. Köparen uppnår i det nu aktuella fallet 40 procent av röstetalet inte genom sitt förvärv utan genom säljarens åtgärd att konvertera sina återstående A-aktier till B-aktier och därigenom reducera totalantalet röster i bolaget. Under förutsättning att, i enlighet med vad framställningen får anses ge vid handen, konverteringen sker enbart i säljarens eget intresse och utan köparens medverkan samt inte utgör ett uttryckligt eller underförstått villkor för själva aktieöverlåtelsen kan budplikt därmed inte uppkomma för köparen vare sig vid aktieförvärvet eller vid konverteringen. Detta måste gälla även om köparen vid sitt förvärv känt till säljarens avsikt att genomföra konverteringen. Nämndens svar på båda de ställda frågorna måste alltså bli nekande.

Nämnden erinrar emellertid att, av skäl som utvecklats i uttalandet 2000:9, budplikt måste anses uppkomma, om köparen förvärvar ytterligare aktier i det berörda bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...