Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:18

(2000-09-26)

Fråga om undantag från budplikt då 40-procentsgränsen uppnåtts genom förvärv uteslutande till följd av en emissionsgaranti (Binär Elektronik AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 september 2000 en framställning från Advokatfirman Delphi & Co i egenskap av ombud för Johan och Marianne Rapp.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Binär Elektronik AB är ett aktiemarknadsbolag. Bolaget beslutade den 5 juli 2000 att öka sitt aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionskursen fastställdes till 21 kr per aktie, men sänktes sedermera till 14 kr per aktie. Teckningstiden löpte ut den 15 september 2000.

Enligt villkoren för emissionen erbjöds varje aktieägare i bolaget att för varje aktie teckna en ny aktie. De aktier som inte tecknades erbjöds därefter samtliga aktieägare till teckning.

Huvudägare i Binär Elektronik är Johan och Marianne Rapp vilka i dag innehar aktier representerande drygt 35 procent av antalet aktier och röster i bolaget. I syfte att bidra till den nu aktuella emissionens lyckade genomförande har Johan och Marianne Rapp, genom ett helägt bolag, lämnat en informell garanti för densamma, innebärande att de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare kommer att tecknas av makarna Rapp genom det nämnda bolaget. Garantin offentliggjordes i den delårsrapport som Binär Elektronik AB avgav innan teckningstiden började löpa.

Sedan teckningsperioden är över står det klart att aktieägarna tecknat drygt 80 procent av emission och att makarna Rapp har att teckna resterande 20 procent för att infria emissionsgarantin. Makarna Rapp kommer därigenom att uppnå ett aktieinnehav i bolaget representerande närmare 45 procent av röstetalet för bolagets samtliga aktier. I enlighet med Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv uppkommer därigenom en skyldighet för makarna Rapp erbjuda sig att förvärva även resterande aktier i bolaget (budplikt).

Eftersom Johan Rapp inte är intresserad av att ytterligare öka sin ägarandel i bolaget skulle ett bud till övriga aktieägare inte komma att läggas på en högre nivå än vad NBKs rekommendation (punkten III.3) påbjuder. Det innebär att budet skulle komma att ligga på 14 kr per aktie, vilket är lägre än bolagets nuvarande aktiekurs. Köpkursen var den 22 september 18 kr och säljkursen 20 kr. Budet skulle enligt framställningen följaktligen ej vinna någon anslutning och endast tjäna till att formellt uppfylla NBKs rekommendation. För budgivaren skulle budet medföra betydande administrativa kostnader och vara svårt att förklara för övriga aktieägare.

Johan och Marianne Rapp har hemställt att Aktiemarknadsnämnden mot ovan beskrivna bakgrund beviljar dispens från budplikten för det aktuella förvärvet.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a–c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser.

Reglerna om budplikt syftar till att bereda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Johan och Marianne Rapp har varit huvudägare i Binär Elektronik AB under närmare tre års tid och innehar idag aktier representerande drygt 35 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. I praktiken torde makarna Rapp redan i dag för de allra flesta framstå som bolagets kontrollerande ägare och den ökade andel av röstetalet som makarna skulle uppnå genom att infria sin emissionsgaranti endast i formell mening uppfattas medföra ett kontrollägarskifte. Även om rekommendationens ordalag påkallar att makarna Rapp lägger ett bud på övriga aktier när de uppnår 40 procent av röstetalet i bolaget, framstår detta därför inte som en tvingande nödvändighet för att tillgodose rekommendationens syfte, om andra omständigheter talar för att ett sådant bud inte skall behöva läggas. En sådan omständighet är i detta fall att makarna Rapp skulle förvärva aktierna uteslutande som en följd av den utställda emissionsgarantin, låt vara att denna inte gjorts i emissionsprospektet. I förevarande fall förhåller det sig dessutom så att ett bud på övriga aktier skulle komma att ske till ett pris som understiger nu gällande marknadskurs, låt vara att detta förhållande inte med säkerhet kan förutsättas bestå vid tidpunkten för ett bud.

Sammantaget får nu anförda omständigheter anses tala för att Johan och Marianne Rapp beviljas dispens från den budplikt som skulle uppkomma vid det i framställningen beskrivna förvärvet. Skulle någon av makarna Rapp därefter förvärva ytterligare aktier i bolaget skall enligt nämndens mening budplikt utlösas.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Johan och Marianne Rapp undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av det i framställningen beskrivna förvärvet av aktier i Binär Elektronik AB.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...