Fråga om vissa villkor vid offentligt erbjudande föranlett av budplikt

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 februari 2001 en framställning från Handelsbanken Investment Banking på uppdrag av det tyska bolaget E.ON Energie AG och dess svenska dotterbolag E.ON Scandinavia AB (”E.ON”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden, vilken har ingivits på engelska språket.

Den 10 januari 2001 offentliggjorde E.ON att bolaget hade överenskommit med några svenska kommuner om att förvärva aktier i det på OM Stockholmsbörsen noterade bolaget Sydkraft. Genom förvärvet som genomfördes per den 1 februari ökade E.ONs andel av röstvärdet i Sydkraft till 42,8 %.

Aktiekapitalet i Sydkraft är fördelat på följande aktieslag:

A-aktier (antal)

111.108.088

C-aktier (antal)

 79.892.244

Total antal aktier

191.000.332

A-aktier medför 1 röst per aktie och C-aktier 1/10 röst per aktie.

Sedan den 30 juni 2000 har E.ON Group genomfört följande förvärv av aktier i Sydkraft.

Datum

Antal aktier

Säljare

Köpe­summa

Genom­snittligt pris per aktie

A

C

13 dec. 2000

   244.830

29.858.000

HEW1)

22 dec. 2000

   631.258

 5.766.000

Finansiell investerare2)

SEK 1.194,9 milj

SEK 186,80

1 febr. 2001

10.123.272

4 svenska kommuner

SEK 2.429,6 milj

SEK 240

1) Det tyska energiföretaget HEW har efter offentlig auktion överenskommit att förvärva vissa energianläggningar, vilka ägdes av bl.a. E.ON Energie och ett annat tyskt företag. Det pris som skulle erläggas till E.ON Energie betalades dels kontant, dels genom aktier i Sydkraft till en genomsnittlig kurs som är lägre än SEK 186,8.

2) Säljaren är enligt framställningen ”a big well known non-Swedish financial party”.

För Sydkraft A har som framgår av tabellen betalats 240 kr pr aktie. För Sydkraft C har som högst erlagts 186,80 kr.

I ett pressmeddelande den 1 februari 2001 meddelade E.ON sin avsikt att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sydkraft. Erbjudandet villkorades av godkännande från konkurrensmyndigheterna. Enligt pressmeddelandet skulle villkoren för erbjudandet offentliggöras senare.

Enligt framställningen har börskursen för aktier i Sydkraft sedan 1996 i allmänhet varit betydligt lägre än de priser som E.ON har erlagt vid de nämnda förvärven. Endast vid några tillfällen i april och maj 1998 har kursen överstigit 240 kr för A-aktier resp. 200 kr för C-aktier. Aktieomsättningen har i allmänhet varit liten.

I framställningen upplyses vidare att den volymvägda genomsnittliga kursskillnaden för A-aktier i förhållande till C-aktier under tiden 2 januari 1996 – 10 januari 2001 uppgår till ca 20 %. Större kursskillnader har normalt endast förekommit vid större aktietransaktioner.

Enligt vad nämnden har inhämtat har börskursen för aktierna i Sydkraft utvecklats på följande sätt under de senaste månaderna. Under november och december 2000 handlades A-aktien och C-aktien till ungefär samma kurs kring 150 kr. Efter offentliggörandet den 10 januari av E.ONs överenskommelse om förvärv från några svenska kommuner har A-aktien successivt stigit till ca 230 kr och C-aktien till ungefär 210 kr. Aktieomsättningen på börsen har dock varit ganska obetydlig.

E.ONs syfte var ursprungligen enligt vad som framgår av framställningen endast att uppnå vad som i framställningen kallas ”a controlling majority” i Sydkraft. Bolaget har senare beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare med iakttagande av reglerna om budplikt i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv.

E.ON överväger att erbjuda 240 kr för varje A-aktie resp. 200 kr för varje C-aktie. Utgångspunkten har varit de högsta priser som E.ON har betalat vid förvärv efter den 30 juni 2000 (240 kr för A-aktier och 186,80 kr för C-aktier), men E.ON är berett att höja erbjudandet avseende C-aktier till 200 kr.

E.ON har ställt frågan till nämnden huruvida ett erbjudande om 240 kr för varje A-aktie resp. 200 kr för varje C-aktie är i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden vad avser ett erbjudande som grundas på budplikt. I framställningen framförs uppfattningen att det finns skäl att tillåta en större grad av flexibilitet avseende villkoren för ett sådant erbjudande än i ett frivilligt bud.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv punkt III.3 föreskrivs att rekommendationens övriga bestämmelser, såvitt inte annat anges, i tillämpliga delar gäller även vid ett offentligt erbjudande till följd av budplikt.

Av punkt II. 6 följer att innehavare av aktier med icke identiska villkor kan ges erbjudanden som skiljer sig åt ifråga om vederlaget. Förekommande premium i förhållande till marknadsvärden skall dock vara lika stort, om inte särskilda skäl föranleder annat.

I kommentaren till punkten anges bl.a. att vilka skillnader som helst inte får förekomma. Varje innehavarkategori bör ges en rättvis och rimlig behandling. Förekommande premium, dvs procentuellt påslag på gällande marknadsvärde, skall i princip vara lika stort för olika aktieägarkategorier. Denna regel är dock inte absolut. Förhållandena skiljer sig allt för mycket från fall till fall för att en strikt regel skall kunna uppställas. Kommersiella och marknadsmässiga skäl kan motivera avvikelser. Exempelvis kan i vissa fall röststarka aktier kräva ett större påslag än övriga aktier. Skillnader i behandlingen av olika aktieägarkategorier får aldrig vara oskälig.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna – däribland uppgifterna om de priser som E.ON betalat vid tidigare aktieförvärv och det förhållandet att det nu aktuella erbjudandet föranleds av reglerna om budplikt – finner Aktiemarknadsnämnden att den föreslagna skillnaden mellan vederlagen för A-aktier och C-aktier är godtagbar.