Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:6

(2001-03-15)

Fråga om undantag från budplikt (e-Conomy Network AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 mars 2001 en framställning från Mats Friberg på uppdrag av bolaget Visec Intressenter AB och detta bolags ägare (”intressenterna”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bolaget e-Conomy Networks (”e-Conomy”) aktier noteras på Nordic Growth Market (tidigare benämnd SBI Marknadsplats). Bolaget, som har drygt 500 aktieägare, hade tidigare firma Aqua of Sweden och tillverkade då en vattendryck. Rörelsen var förlustbringande. I slutet av september 2000 beslutades på ordinarie bolagsstämma att ändra bolagets firma till den nu gällande. Verksamheten skulle ändras till investeringar inom den s.k. TIME-sektorn varvid vattenverksamheten skulle avyttras.

I februari 2001 avyttrades vattenverksamheten med en stor förlust. e-Conomy, som numera inte bedriver någon verksamhet, har för närvarande en ansträngd finansiell och likviditetsmässig situation. Samtidigt har marknaden för investmentbolag med den planerade inriktningen försämrats kraftigt. Styrelsen för e-Conomy har därför beslutat att istället förvärva en mer traditionell verksamhet med lönsamhet och ett positivt kassaflöde.

I ett pressmeddelande den 5 mars 2001 meddelades att bolaget hade tecknat ett letter of intent om att förvärva samtliga aktier i Optimum i Skåne AB som är franchisegivare till optikverksamheten Glasögonmagasinet. Förvärvet skall betalas med bl.a. 10.937.700 nyemitterade B-aktier i e-Conomy vilket motsvarar 62,4 % av rösterna och 69,5 % av aktierna i bolaget efter emissionen. Totalt finns i e-Conomy före affären 200.000 A-aktier (10 röster) och 4.600.000 B-aktier (1 röst).

Emissionen skall beslutas vid extra bolagsstämma den 2 april 2001. Vid stämman skall också beslutas om ändringar i bolagsordningen. Bolagets firma föreslås bli Optimum Optik AB (publ). Verksamheten ändras till att bedriva handel med optik samt idka därmed förenlig verksamhet.

Ägare till Optimum i Skåne AB och tecknare i apportemissionen är Visec Intressenter AB, som i sin tur ägs av 24 olika juridiska och fysiska personer. Avsikten är att e-Conomy skall bygga upp en större verksamhet kring optik. Enligt framställningen kommer bolaget efter en tid att ha en större ägarspridning och ägarandelar spridda som understiger gränsen för budplikt.

Det förestående förvärvet är enligt framställningen delvis en rekonstruktion som är nödvändig för att rädda bolaget.

Intressenterna hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikt för det fall att deras aktieinnehav i e-Conomy Network efter genomförd apportemission överstiger 40 procent av rösterna.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Detta skäl måste anses vara för handen i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag från budplikten bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Visec Intressenter AB efter en planerad nyemission i e-Conomy Network kommer att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...