Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:9

(2001-03-30)

Fråga om undantag från budplikt (Catella IT AB, InterIkea Finance S.A.)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 mars 2001 en framställning från Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB i egenskap av ombud för Catella IT AB och InterIkea Finance S.A.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Catella IT AB (”Catella”) äger 16,4 procent och InterIkea Finance S.A. (”InterIkea”) äger 4,6 procent av aktierna i aktiemarknadsbolaget Glocalnet AB (”Glocalnet”). Mellan Catella och InterIkea finns en överenskommelse enligt vilken de utövar gemensam förvaltning av sina aktieinnehav i Glocalnet samt även i övrigt agerar gemensamt i frågor rörande bolagets styrning. I framställningen förutsätts att Catella och InterIkea med hänsyn härtill är att betrakta som närstående enligt punkten II.11 c) i NBKs rekommendation om offentligt erbjudande om aktieförvärv.

Glocalnet befinner sig i en situation där nytt riskkapital är oundgängligen nödvändigt för att dess verksamhet skall kunna fortsätta. Enligt styrelsens bedömning kommer, om inga åtgärder vidtas, aktiekapitalet vara helt förbrukat i juni 2001 och de likvida medlen att vara slut i juli samma år.

För att komma tillrätta med situationen har Glocalnet för avsikt att inom kort genomföra en nyemission. Emissionen beräknas komma att tillföra bolaget 60–70 milj. kr och därigenom möjliggöra dess fortsatta verksamhet. Därutöver genomför bolaget ett omfattande omstrukturerings- och besparingsprogram för att anpassa sig till den nya marknadssituationen och minska sina kostnader.

Nyemissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna. Catella och InterIkea har förklarat sig beredda att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de sedan tidigare äger och att därutöver garantera hela emissionen. Bolaget bedömer det som sannolikt att garantin, eller i vart fall en stor del av den, kommer att behöva tas i anspråk.

Om emissionsgarantin tas i anspråk kommer Catellas och InterIkeas sammanlagda ägande i Glocalnet med största sannolikhet att representera mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Därmed skulle budplikt utlösas enligt punkten III.1 i rekommendationen.

Catella och InterIkea är inte intresserade av att uppnå en så hög ägarandel i Glocalnet som skulle bli följden av att emissionsgarantin utnyttjades. Om garantin utnyttjas avser de därför att, så snart marknadsförhållandena så tillåter, nedbringa ägandet till en nivå representerande mindre än 40 procent av röstetalet i bolaget. Med hänsyn till rådande marknadsförhållanden kommer emellertid detta inte att kunna ske inom den tid som enligt rekommendationen krävs för att undgå budplikt, nämligen fyra veckor.

Catella och InterIkea har hemställt att Aktiemarknadsnämnden mot ovan beskrivna bakgrund beviljar dispens från budplikten för det aktuella förvärvet.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a–c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Detta skäl måste anses vara för handen i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag från budplikten bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Catella och InterIkea undantag från den budplikt som uppkommer om bolagen till följd av den planerade emissionen och emissionsgarantin i Glocalnet tillsammans skulle uppnå en röstandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Glocalnet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...