Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:30

(2001-10-03)

Fråga om undantag från budplikt (The Haggiag Rome Settlement Trust, Live Networks AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 oktober 2001 en framställning från Advokatbyrån Cederquist på uppdrag av The Haggiag Rome Settlement Trust och bolaget Live Networks AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Live Networks AB (”Bolaget”) är noterat vid Nordic Growth Market (NGM Equity). Föremålet för bolagets verksamhet är produktion samt distribution av reklam, tv och långfilm, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Zabre B.V. äger 51,8 procent av kapitalet och 81,4 procent av rösterna i Bolaget. 9 procent av kapitalet och 3,5 procent av rösterna innehas direkt eller indirekt av styrelsen och högre tjänstemän i Bolaget. De därnäst sju största ägarna innehar tillsammans 35,9 procent av kapitalet och 13,9 procent av rösterna. Återstående 3,3 procent av kapitalet och 1,2 procent av rösterna är fördelade på cirka 300 aktieägare.

Bolagets filmdistributionsverksamhet är fortfarande under uppbyggnad. Medel saknas för igångsättande av filmproduktionsverksamheten. Bolagets likvida medel, cirka tre miljoner kronor, kommer att vara förbrukade innan den 31 december 2001 och någon långsiktig finansieringslösning finns ej.

Bolaget avser att försöka trygga det långsiktiga behovet av finansiering och samtidigt tillföra substansvärde genom att via en apportemission förvärva samtliga aktier i ett bolag (”Målbolaget”) som för närvarande ägs av The Haggiag Rome Settlement Trust (”HRST”). Målbolagets tillgångar utgörs främst av betydande landegendomar utomlands (”Apportegendomen”). Avsikten är att därefter och inom två år avyttra Apportegendomen under ordnade former och att använda den likvid Bolaget erhåller vid försäljningen för uppbyggnad och utveckling av Bolagets filmdistributions- och filmproduktionsverksamhet.

Som vederlag för Apportegendomen skall Bolaget utge dels aktier, dels konvertibla skuldebrev. Aktierna skall emitteras till marknadskurs medan Apportegendomen skall åsättas ett värde som motsvarar lägst 20 procents rabatt i förhållande till det värde som ett oberoende värderingsinstitut åsätter denna. De konvertibla skuldebreven fyller dubbla syften. De skall dels tjäna som viss säkerhet för Bolaget för det fall försäljningen av apportegendomen inte skulle tillföra bolaget den förväntade likviditeten, dels ligga till grund för utgivande av en tilläggsköpeskilling förutsatt att Bolaget säljer Apportegendomen för ett pris som överstiger motvärdet av de emitterade aktierna med cirka tio procent.

Bolaget uppfattar det som en stor fördel att det, förutom den substans som tillförs genom förvärvet, ges tillgång till HRSTs kompetens inom produktion och distribution av film samt dess distributionsnät och produktionsfaciliteter i Europa vilka omfattar flera filmstudios och biografkedjor.

Genom apportemissionen kommer HRST att erhålla aktier representerande 71 procent av kapitalet och 48,6 procent av rösterna i Bolaget. Vid full konvertering av skuldebreven skulle ägarandelen stiga till 82,3 procent av kapitalet och 64,3 procent av röstetalet. HRST har uttryckt att det avser att aktivt verka för att dess ägarandel i Bolaget skall minska och att likviditeten i aktien skall öka.

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden mot bakgrund av vad som anförts medger HRST undantag från den budplikt, som enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv, skulle uppkomma som följd av ovannämnda apportemission.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a–c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Ett annat skäl för att normalt bevilja dispens är enligt kommentaren att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Nämnden har också beviljat undantag från budplikten i fall av nu nämnt slag.

Båda ovan nämnda dispensskäl måste anses vara för handen i förevarande fall. Några skäl som talar emot att medge undantag från budplikten har inte framkommit.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om The Haggiag Rome Settlement Trust efter den i framställningen beskrivna apportemission i Live Networks AB kommer att inneha aktier representerande mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...