Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:24

(2003-09-13)

Undantag från budplikt (Countermine)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 september 2003 en framställning från Sven Söderberg.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden och företaget Countermine Technologies AB:s delårsrapport per 2002-06-30.

Aktierna i Countermine Technologies AB är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Företagets röstmässigt största ägare är Lars Nylin (tillika VD) med 43,6 % av rösterna (13 % av aktierna) och Sven Söderberg med 34,8 % av rösterna (25 % av aktierna).

Bolagets likviditet är ansträngd och soliditeten är svag. Styrelsen förhandlar därför med kreditgivaren Nordea som har en fordran på 2 milj kr. Nordea är dessutom innehavare av 150.000 aktier i CMT.

För att medge en nedsättning av lånet kräver Nordea att CMT ser till att Nordea avlyfts de 150.000 aktierna. Eftersom andra realistiska lösningar saknas överväger Sven Söderberg att förvärva bankens aktier till börskurs (ca 1 krona per aktie) och samtidigt lämna ett erforderligt lån till CMT för att bolaget skall kunna lösa lånet hos Nordea. Sven Söderbergs röstandel skulle då öka med omkring en och en halv procentenhet till drygt 36 %.

Sven Söderberg hemställer mot denna bakgrund om dispens från den budplikt som skulle inträda om han ökar sitt ägande i CMT.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att för det fall någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel, så utlöses budplikt.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor.

I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts att skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. är att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

I det nu aktuella fallet genomförs visserligen ingen emission av aktier. Den planerade transaktionen är dock ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Enligt Aktiemarknadsnämndens bedömning kan inget kontrollägarskifte sägas inträffa. En dispens ligger i detta fall i aktieägarkollektivets intresse.

Några skäl som talar mot att medge Sven Söderberg undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Inte heller kan det anses nödvändigt att förena undantaget med villkor att Söderbergs ägande nedbringas.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Sven Söderberg undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Söderberg efter ett planerat förvärv av aktier i CMT från Nordea kommer att öka sin andel av det totala antalet röster i bolaget på det sätt som anges i framställningen till nämnden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...