Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:27

(2003-10-20)

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Pomona-gruppen – Binar)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2003 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB på uppdrag av Pomona-gruppen AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Pomona-gruppen har fredagen den 19 september 2003, via ett dotterdotterbolag, offentliggjort ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i aktiemarknadsbolaget Binar AB. I pressmeddelandet om erbjudandet anges att Binars styrelse kommer att inhämta en fairness opinion och med stöd av denna, före acceptfristen utgång, göra ett uttalande till aktieägarna om erbjudandet.

Binars kvartalsrapport för tredje kvartalet 2003 skall, i enlighet med tidigare offentliggjord information, publiceras torsdagen den 23 oktober 2003. Binars rådgivare vill inte att en fairness opinion skall utfärdas innan kvartalsrapporten har publicerats. Följaktligen kan inte heller styrelsen göra sitt uttalande, som skall baseras på denna fairness opinion, förrän kvartalsrapporten är publicerad.

Såväl budgivaren som Binar anser det vara av stor vikt att både fairness opinion och styrelsens uttalande kan inkluderas i det prospekt som beskriver erbjudandet till aktieägarna i Binar. Prospektet skall enligt punkten II.6 i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande. Det innebär i detta fall att prospektet skall läggas fram senast fredagen den 24 oktober. Med hänsyn till ovan angivna omständigheter begär Pomona-gruppen dispens från femveckorsfristen med ett par arbetsdagar och hemställer att prospektet istället får läggas fram tisdagen den 28 oktober 2003.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att lägga fram ett prospekt. Enligt punkten II.6 skall budgivaren, sedan erbjudandet har offentliggjorts, skyndsamt upprätta och lägga fram ett prospekt. Prospektet skall läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande.

I kommentaren till bestämmelsen konstateras att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att femveckorsfristen inte kan hållas och att dispens då får sökas hos Aktiemarknadsnämnden. Nämndens möjlighet att bevilja sådan dispens framgår av punkten I.2.

I det nu aktuella fallet kan omständigheterna visserligen inte sägas vara sådana att det skulle vara omöjligt för budgivaren att lägga fram ett prospekt inom femveckorsfristen, låt vara att det då enligt framställningen inte skulle kunna inkludera ett uttalande av målbolagets styrelse baserat på beställd fairness opinion. Det står emellertid samtidigt klart att prospektet kommer att ha ett större informationsvärde för aktieägarna om det inkluderar även denna information. Eftersom detta är möjligt att åstadkomma genom en förlängning av femveckorsfristen med endast ett par arbetsdagar, talar enligt nämndens mening övervägande skäl för att undantag från femveckorsfristen i enlighet med framställningen bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger att prospektet med anledning av det aktuella erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Binar AB läggs fram senast tisdagen den 28 oktober 2003.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...