Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:28

(2003-10-19)

Undantag från budplikt (Bure – Dimension)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2003 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av Bure Equity AB (”Bure”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bure är största aktieägare med 32,7 procent av kapital och röster i bolaget Dimension vars aktier än noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Dimensions likviditet är ansträngd och soliditeten är svag. Dimensions och Bures styrelse gör bedömningen att bolagets likviditetssituation kan bli ett akut problem och riskera verksamheten om en emission inte avslutas före januari månads utgång. Några alternativa förfaranden övervägs.

Bure avser att åta sig att teckna sin andel av en företrädesemission och därutöver garantera 11 procent av emissionen, förutsatt att undantag från budplikt erhålles. Emissionsvillkoren är preliminärt fastställda till 2:1 med en teckningskurs om 65 öre. Dessa antaganden kan komma att förändras om aktiekursen väsentligt förändras fram till dess att villkoren skall fastställas. Givet dessa villkor och att inga andra än de aktieägare som idag förbundit sig att delta i emissionen deltar kan Bures teckningsåtagande och emissionsgaranti leda till att Bures andel av röstetalet i Dimension ökar till maximalt cirka 57 procent.

Parallellt med förberedelserna för företrädesemissionen pågår diskussioner om en strukturaffär med ett bolag noterat på Stockholmsbörsen (”Budgivaren”) i form av ett offentligt erbjudande om förvärv av aktierna i Dimension. Budgivaren avser att i allt väsentligt erlägga likvid i form av nyemitterade aktier varför budet sannolikt kommer att vara villkorat av såväl emissionsbeslut med 2/3 majoritet på Budgivarens bolagsstämma som att Budgivaren erhåller accept av 9/10 av utestående aktier i Dimension.

Under förutsättning av att aktiebudet offentliggörs och bedöms vara attraktivt kommer Dimensions styrelse, i syfte att inte förhindra eller försvåra budets genomförande, att inhibera den utlysta bolagsstämman rörande företrädesemission och istället omedelbart kalla till en ny bolagsstämma att besluta om nyemission. Detta är nödvändigt i syfte att säkra Dimensions finansiella ställning för det fall att aktiebudet inte fullföljs på grund av att budgivarens bolagsstämma inte beslutar om en riktad emission med 2/3 majoritet eller att Dimensions aktieägare inte accepterar budet med 9/10 majoritet eller att annat villkor för budet inte uppfylls och den bristande uppfyllelsen är av sådan betydelse att den berättigar Budgivaren till att återkalla budet.

För att i detta scenario med tillräcklig skyndsamhet säkerställa bolagets likviditet övervägs att istället för ovannämnda företrädesemisson genomföra två parallella emissioner:

 1. En emission riktad till Bure. Emissionen kan genomföras omedelbart efter bolagsstämman och därigenom tillgodose Dimensions omedelbara behov av kapitaltillskott. Bures andel av röstetalet för samtliga aktier i Dimension kan i detta fall under en begränsad tid uppgå till cirka 59 procent.

 2. En företrädesemission med samma teckningskurs som i den riktade emissionen enligt (a) ovan. Denna emission tar på grund av tidsfrister enligt lag och praktisk hantering betydligt längre tid att genomföra än den riktade emissionen enligt (a). Bure förbinder sig att inte teckna några aktier med stöd av företrädesrätt i denna emission, men kan komma att garantera emissionen, varvid Bures andel av röstetalet för samtliga aktier i Dimension vid fullt utnyttjande av emissionsgarantin, i kombination med teckning av aktier i den riktade emissionen enligt (a) ovan, kan öka till maximalt cirka 57 procent.

Emissionerna (a) och (b) leder sammantaget till samma effekt som en företrädesemission. Syftet med detta förfarande är att bolaget kan säkra sin finansiering med tillräcklig skyndsamhet i händelse av att avvaktan av den ovannämnda strukturaffären omöjliggör genomförandet av en enskild företrädesemission i tid för att tillgodose Dimensions kapitalbehov.

Bure ansöker om dispens från den budplikt som uppkommer för det fall Bure skulle öka sin röstandel i Dimension antingen (i) i samband med att teckningsåtagande och emissionsgaranti utnyttjas i den förstnämnda föreslagna företrädesemissionen eller (ii) i samband med att Bure tecknar aktier i en riktad emission och garanterar en efterföljande företrädesemission, i vilken Bure åtagit sig att inte teckna aktier med stöd av företrädesrätt.

För det fall bolagsstämman i Dimension inte skulle fatta beslut om emissioner enligt punkt (i) eller (ii) ovan med en majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, åtar sig Bure att återställa sitt innehav i Dimension ner till åtminstone 32,7 procent av kapitalet och rösterna inom 24 månader från förvärvstidpunkten i emissionerna.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att budplikt utlöses i det fallet att någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor.

I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts att skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. är att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

I det nu aktuella fallet är de planerade transaktionerna ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. En dispens måste i detta fall ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Ett sådant undantag bör lämpligen förenas med villkor i enlighet med det åtagande som Bure gjort i framställningen.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Bure undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Bure deltar i planerade emissioner i Dimension på det sätt som anges i framställningen till nämnden. Undantaget förenas med det villkoret att, om inte bolagsstämman i Dimension fattar beslut om emissioner enligt framställningen med en majoritet om minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier, Bure minskar sitt innehav i Dimension till åtminstone 32,7 procent av kapitalet och rösterna inom 24 månader från förvärvstidpunkten i emissionerna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...