Undantag från budplikt (Icon Medialab – Red Valley)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 december 2003 en framställning från Link­laters Advokatbyrå på uppdrag av Red Valley Ltd.

Bakgrund

Icon Medialab International AB (”Icon”) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Betalkursen för Icon-aktien är för närvarande 2,45 kronor. Den genomsnittliga sista betalkursen för Icon-aktien under de senaste tio handelsdagarna är 2,39 kronor. Alla aktier i bolaget har lika rätt i bolaget.

Red Valley äger cirka 34,2 procent av aktierna i Icon. De sju nästkommande största ägarna innehar tillsammans cirka 15,3 procent av aktierna. Återstående aktier ägs av cirka 24.000 aktieägare.

Icon är verksamt inom e-business och IT services. För närvarande uppvisar Icons räkenskaper på koncernnivå ett negativt eget kapital. Skälet till detta är att vissa utländska bolag inom koncernen uppvisar stora negativa egna kapital. Följaktligen finns ett behov av att omgående stärka bolagets finansiella ställning. Härutöver är bolaget i behov av att stärka likviditeten för att kunna fortsätta att bedriva dess verksamhet. Om inga åtgärder vidtas kommer bolagets likvida tillgångar, enligt styrelsens bedömning, vara förbrukade före utgången av januari 2004.

För att stärka balansräkningen och för att undvika den finansiella kris som redogjorts för ovan har bolaget framställt en begäran om att Red Valley skall konvertera sitt långfristiga lån till aktiekapital genom en kvittningsemission. För att lösa problemen med likviditeten överväger Icon en kontantemission riktad till institutionella och andra professionella investerare. Genomförandet av kvittningsemissionen är ett villkor för att nya investerare skall deltaga i den riktade kontantemissionen.

Kvittningsemissionen

Icon har ombett Red Valley att konvertera hela dess långfristiga lån uppgående till cirka 14.100.000 euro till aktiekapital genom en kvittningsemission av högst 62.995.980 nya aktier. Vid en växelkurs om 8,9356 kronor för varje euro konverteras 125.991.960 kronor vid en teckningskurs om två kronor per aktie. Om Red Valley tecknar samtliga dessa 62.995.980 aktier, kommer Red Valley att inneha cirka 52,7 procent av aktierna i Icon (härvid bortses från den kontantemission som redogörs för nedan under 3). Icon har ombett Red Valley att, som en första åtgärd, konvertera 6.500.000 euro av sitt långfristiga lån till aktiekapital i enlighet med ovannämnda villkor.

Kontantemissionen

Icon överväger att genomföra en kontantemission av högst 44.678.000 aktier, riktad till en grupp finansiella institutioner och andra professionella investerare. Bolaget förväntas tillföras upp till 10 milj. euro genom den riktade emissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget måste lösa sitt likviditetsproblem inom en mycket kort tidsperiod. Under våren 2002 skedde en företrädesemission i Icon. I denna företrädesemission tvingades Red Valley, i egenskap av garant för emissionen, teckna sig för nästan samtliga nya aktier. Icon har bett Red Valley att deltaga även i den nu planerade emissionen. Red Valley har för avsikt att deltaga i den riktade emissionen med ett belopp om högst 2 milj. euro för 8.935.600 aktier. Nya investerare kommer att erbjudas att genom aktieteckning tillföra återstående 8 milj. euro till Icon. Om ingen annan investerare är villig att delta i den riktade emissionen, kommer Red Valley inte att teckna sig för fler än 29.040.700 aktier (för 6.500.000 euro) i den kvittningsemission som beskrivits ovan. Om Red Valley tecknar 8.935.600 aktier (för 2.000.000 euro) i kontantemissionen kommer Red Valley därefter att inneha cirka 47,3 procent av aktierna i Icon (inklusive det maximala antalet aktier som tecknas av Red Valley i kvittningsemissionen som beskrivits ovan), förutsatt att andra investerare tecknar sig för de återstående 35.742.400 aktierna i kontantemissionen. Red Valley kommer inte under några förhållanden att, genom de nu planerade åtgärderna och till de här antagna emissionskurserna, uppnå ett aktieägande i Icon överstigande 54,5 procent, vilket kan bli fallet om endast en liten del av kontantemissionen tecknas av externa investerare.

Beslutsfattande

Beslutet att Icon skall genomföra den kvittningsemission som beskrivits ovan kommer att fattas på bolagsstämma i Icon. Eftersom det vid bolagsstämmotillfället inte kommer att vara känt hur stor del av Red Valleys lån till Icon som kommer att användas i kvittningsemissionen, kommer dock bolagsstämman att besluta om en kvittningsemission omfattande 6.500.000 euro, dels ge styrelsen ett bemyndigande att genomföra en kvittningsemission avseende högst 7.600.000 euro (dvs. motsvarande resterande del av Red Valleys lån till Icon). Red Valley kommer, i enlighet med AMN 2002:2, inte att deltaga i stämmans beslut. Besluten kommer att fattas med en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, trots att beslutet enligt aktiebolagslagen kan fattas med absolut majoritet.

Beslutet att Icon skall genomföra den kontantemission som beskrivits ovan, kommer att fattas av styrelsen i Icon på basis av ett bemyndigande från bolagsstämman, eftersom bolaget önskar ha möjlighet att bestämma emissionskursen på ett för bolaget så gynnsamt sätt som möjligt. Beslutet att ge styrelsen bemyndigandet kommer att fattas på samma bolagsstämma som beslutar om kvittningsemissionen. Red Valley kommer, i analogi med AMN 2002:2, inte att deltaga i stämmans beslut om bemyndigande. Bemyndigandebeslutet kommer att fattas med en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Avyttring av aktier

Det kommer att finnas ytterst begränsade möjligheter för Red Valley att avyttra några större antal aktier i Icon och Red Valley kan därför inte göra några åtaganden att reducera sitt aktieinnehav i Icon.

Begäran om dispens m.m.

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer Red Valley att Aktiemarknadsnämnden lämnar Red Valley dispens från bestämmelserna om budplikt som, enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, blir tillämpliga som ett resultat av Red Valleys teckning av aktier enligt vad som beskrivs ovan. Vidare hemställer Red Valley att Aktiemarknadsnämnden uttalar att de beskrivna emissionerna överensstämmer med god sed på den svenska aktiemarknaden.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, som är tillämpliga på aktiemarknadsbolag, finns bestämmelser om budplikt. Syftet med bestämmelserna är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att för det fall någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel, så utlöses budplikt.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor.

I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts att skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. är att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Enligt kommentaren har Aktiemarknadsnämnden i dessa fall, att pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan nämnden bl.a. beakta i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

Red Valley innehade enligt vad nämnden inhämtat aktier representerande mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Icon den 1 september 2003. Därmed uppkommer budplikt om Red Valley genom förvärv av ytterligare aktier ökar sin röstandel i bolaget. Red Valley avser att deltaga i dels en kvittningsemission, dels en kontantemission i Icon. Detta skulle öka Red Valleys röstandel och följaktligen utlösa budplikt.

I sammanhanget måste emellertid beaktas att de planerade emissionerna är avsedda att bidra till en lösning på Icons svåra ekonomiska problem, att Red Valley inte avser att deltaga i de bolagsstämmobeslut som skall ligga till grund för emissionerna och att besluten ifråga avses fattas med kvalificerad majoritet. I linje med vad som uttalas i kommentaren får därmed tillräckliga skäl anses föreligga för att medge undantag från budplikten. Det ligger i sakens natur att den planerade beslutsordningen rörande emissionerna därmed inte heller kan anses strida mot god sed på aktiemarknaden.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Red Valley Ltd undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av ett deltagande i de i framställningen beskrivna emissionerna i i Icon Medialab International AB under förutsättning att den i framställningen beskrivna beslutsordningen rörande emissionerna iakttas.