Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:35

(2003-12-20)

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Powerwave – LGP Allgon)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 december 2003 en framställning från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Powerwave Technologies, Inc.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Genom pressmeddelande 2003-12-01 offentliggjorde det amerikanska bolaget Powerwave Technologies, Inc (Powerwave eller Bolaget) att Bolaget träffat överenskommelse med LGP Allgon Holding AB (”LGP Allgon”) om ett strategiskt samgående mellan bolagen samt att samgåendet kommer att genomföras genom ett offentligt erbjudande från Powerwave att förvärva samtliga aktier i LGP Allgon.

Av pressmeddelandet framgår bland annat att Powerwave för varje aktie i LGP Allgon erbjuder 1,1 nyemitterade aktier i Bolaget, att erbjudandet är villkorat av att aktieägarna i Powerwave på bolagsstämma (”Bolagsstämman”) fattar för nyemissionen erforderliga beslut om ändring av Powerwaves bolagshandlingar, samt att prospekt avseende erbjudandet beräknas distribueras till aktieägarna i LGP Allgon under vecka 9, 2004.

De amerikanska lagar och andra regler som Powerwave har att efterleva i anledning av Bolagsstämman innebär bland annat att Bolaget skall upprätta och vid Securities and Exchange Commission (”SEC”) registrera s.k. proxy solicitation materials (”proxy-material”). Då LGP Allgon inte tillämpar i USA allmänt accepterade redovisningsprinciper (”US GAAP”) krävs vidare att de historiska räkenskaper för LGP Allgon som skall framgå av proxy-materialet däri även redovisas efter omklassificering till US GAAP.

Ovannämnda omklassificering, som i sig är förhållandevis tidskrävande, måste i allt väsentligt slutföras innan proxy-materialet ges in till SEC. Därefter påbörjar SECs personal den granskning av proxy-materialet som enligt tillämpliga regler föregår registreringen. Enligt vad som upplysts tar denna granskning ofta cirka två månader (oaktat­ mellankommande långhelger), men kan i vissa fall – t.ex. då fråga är om gränsöverskridande transaktioner – genomföras något snabbare om omständigheterna enligt SECs bedömning så tillåter. Granskningen medför typiskt sett att SEC begär att proxy-materialet kompletteras, förtydligas eller annars justeras på specifikt angivna punkter. I detta fall kan således SEC komma att lämna synpunkter på den information i proxy-materialet som avser beskrivningen av LGP Allgon, inklusive presentationen av de till US GAAP omklassificerade räkenskaperna. För att säkerställa att informationen avseende LGP Allgon i det prospekt som kommer att upprättas i anledning av Bolagets erbjudande i allt väsentligt motsvarar LGP Allgon-relaterad information i proxy-materialet, måste således SECs eventuella synpunkter på proxy-materialet hanteras innan prospektet kan färdigställas.

För närvarande saknas skäl att anta annat än att prospekt avseende Powerwaves erbjudande kommer kunna distribueras till aktieägarna i LGP Allgon under vecka 9, 2004. Denna uppskattning är dock baserad på att ovannämnda omklassificering till US GAAP av relevanta räkenskaper för LGP Allgon slutförts enligt plan före utgången av 2003 samt att registrering av proxy-materialet vid SEC kan erhållas skyndsamt.

Powerwave avser att lägga fram prospektet avseende Bolagets erbjudande i nära anslutning till att proxy-materialet registreras vid SEC.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger Powerwave undantag från den skyldighet som, enligt punkten II.6 i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv, föreligger för Powerwave senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande lägga fram ett prospekt och medger att Powerwave lägger fram prospektet i nära anslutning till att proxy-materialet registreras vid SEC.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att lägga fram ett prospekt. Enligt punkten II.6 skall, sedan erbjudandet har offentliggjorts, skyndsamt upprätta och lägga fram ett prospekt. Prospektet skall läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande.

I kommentaren till bestämmelsen konstateras att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att femveckorsfristen inte kan hållas, t.ex. vid ett erbjudande där vederlaget skall utgöras av nyemitterade aktier eller vid ett erbjudande som berör även utländska marknader, och att dispens då får sökas hos Aktiemarknadsnämnden. Nämnden har också beviljat sådan dispens.

I det nu aktuella fallet är budgivarens möjligheter att upprätta och tillhandahålla ett prospekt beroende av utländska regler och en utländsk övervakningsmyndighets praxis och rutiner. Budgivaren styr således inte själv över inom vilken tid prospektet kan läggas fram. Därmed får sådana skäl anses föreligga som avses kunna läggas till grund för att medge undantag från den uppställda femveckors-regeln.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger att Powerwave Technologies, Inc lägger fram prospektet avseende erbjudandet om förvärv av aktierna i LGP Allgon Holding AB i nära anslutning till att det s.k. proxy-materialet registreras vid den amerikanska övervakningsmyndigheten SEC.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...