Undantag från budplikt (FöreningsSparbanken – Wedins)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 december 2004 en framställning från Advokatfirman Gernandt & Danielsson i egenskap av ombud för FöreningsSparbanken AB (publ).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Wedins Skor & Accessoarer AB (publ), 556540-1493 (”Bolaget”), bedriver skodetaljhandel. Bolaget har ett aktiekapital om 24.403.026,80 kronor fördelat på 244.030.268 aktier, varav 243.030.268 aktier av serie B och 1.000.000 aktier av serie A. Bolagets B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bolagets resultat har de senaste åren varit negativt och Bolaget har ett stort behov av att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna för att öka aktiekapitalet i Bolaget samt förbättra Bolagets soliditet (”Nyemissionen”). Syftet med Nyemissionen är dessutom att erhålla nödvändiga medel för att kunna genomföra investeringar och öka takten i Bolagets pågående omstruktureringsprogram för att förbättra lönsamheten. Kapitalanskaffningen beräknas uppgå till 150.000.000 kronor och avses vara garanterad.

Med anledning av det ovanstående offentliggjorde Bolagets styrelse den 22 oktober 2004 avsikten att genomföra Nyemissionen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Enligt föreliggande tidsplan kommer styrelsen i mitten av december 2004 att fatta beslut om Nyemissionen och bolagsstämman skall i januari 2005 ta ställning till Nyemissionen. Teckningstiden avses löpa under januari och februari 2005.

Genomförandet av Nyemissionen förutsätter att gränserna för aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning höjs. Därav följer att Nyemissionen förutsätter att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet.

FöreningsSparbanken innehar för närvarande inga aktier i Bolaget. FöreningsSparbanken innehade tidigare B-aktier i Bolaget motsvarande strax under 5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. FöreningsSparbankens tidigare innehav av aktier i Bolaget härrörde från en under år 2003 genomförd nyemission som garanterades av FöreningsSparbanken. Dessa aktier har nu avyttrats.

I sammanhanget kan också noteras att en stor ägare i Bolaget, Accent Equity Partners, har avyttrat en stor del av sitt aktieinnehav och tillkännagivit att hela innehavet skall avyttras (se Affärsvärlden nr 49, 2004, s. 13).

För att säkerställa Nyemissionen har Bolaget och FöreningsSparbanken diskuterat att FöreningsSparbanken skall lämna en emissionsgaranti. FöreningsSparbanken och Bolaget har därvid för avsikt att ingå ett sedvanligt avtal avseende emissionsgaranti, varigenom FöreningsSparbanken förbinder sig att teckna de aktier i Nyemissionen som inte tecknas av annan. FöreningsSparbanken har dock inget intresse att agera som en stor aktieägare i Bolaget utan avsikten är att avveckla ett eventuellt innehav i Bolaget så snart detta lämpligen kan ske på samma sätt som skedde vid emissionen år 2003.

Eftersom Bolagets börskurs under de senaste två åren utvecklats dåligt kommer ett relativt stort antal aktier i Bolaget att behöva emitteras för att inbringa det belopp som är nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda syften med Nyemissionen. Om FöreningsSparbanken skulle tvingas infria sin garanti att teckna aktier i Nyemissionen i stor utsträckning kan FöreningsSparbankens ägande i Bolaget komma att uppgå till mer än 30 procent av rösterna.

En förutsättning för att FöreningsSparbanken skall åta sig att garantera Nyemissionen är att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från reglerna om budplikt.

I samband med att FöreningsSparbanken garanterar Nyemissionen och eventuellt tecknar aktier med anledning därav uppkommer frågor rörande budplikt enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (”Reglerna”). Detta på grund av att det finns en möjlighet att FöreningsSparbanken genom att infria en emissionsgaranti avseende Nyemissionen kommer att erhålla ett innehav av aktier i Bolaget överstigande 30 procent av rösterna.

Genomförandet av Nyemissionen är nödvändig för att kraftigt förbättra Bolagets ekonomiska ställning och därmed komma till rätta med Bolagets betydande ekonomiska svårigheter samt för att genomföra den påbörjade omstruktureringen av Bolaget. Det måste därför anses ligga i aktieägarkollektivets intresse att Nyemissionen genomförs. Bolagets styrelse har bedömt att en mycket viktig omständighet för att Nyemissionen skall kunna genomföras är att den garanteras. Det finns ingen huvudägare som förklarat sig vara beredd att garantera hela Nyemissionen, varför Bolaget har vänt sig till FöreningsSparbanken. En förutsättning för att FöreningsSparbanken skall garantera Nyemissionen är dock att FöreningsSparbanken erhåller undantag från budplikten. Det torde därför föreligga starka skäl för att på ovan nämnd grund meddela undantag från budplikten (se exempelvis AMN 2000:18 och 2003:4).

Vidare vill FöreningsSparbanken framhålla att bestämmelserna om budplikt syftar till att bereda övriga aktieägare en möjlighet att lämna ett bolag i samband med ett kontrollägarskifte. I detta fall måste dock beaktas att aktieägarna i aktuellt fall direkt påverkar hur stor andel av rösterna i Bolaget som FöreningsSparbanken kommer att erhålla efter Nyemissionen. Det beror nämligen på om och hur aktieägarna utnyttjar sin primära och subsidiära företrädesrätt i Nyemissionen. Det faktum att FöreningsSparbanken garanterar Nyemissionen kommer tydligt att framgå av det prospekt som kommer upprättas i samband med Nyemissionen och som kommer att kommuniceras till aktieägarna och aktiemarknaden. Till detta kommer, som nämnts ovan, att Nyemissionen förutsätter att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna de facto röstar för Nyemissionen eftersom den kräver en ändring av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Vid denna tidpunkt kommer FöreningsSparbankens garanti att vara känd. Aktieägarna har alltså redan vid stämman haft en möjlighet att ta ställning till möjligheten att ägarstrukturen i Bolaget kan förändras.

Vidare skall beaktas att garanterandet av Nyemissionen är en tjänst som FöreningsSparbanken tillhandahåller mot betalning. FöreningsSparbanken har inget intresse av att äga aktier i Bolaget utan avsikten är att ett eventuellt innehav i Bolaget skall avvecklas så snart det lämpligen kan ske, på samma sätt som skedde efter den under år 2003 genomförda emissionen vilken FöreningsSparbanken garanterade. Detta är omständigheter som talar för att medge FöreningsSparbanken undantag från budplikten.

Ytterligare en omständighet som talar mot att ett bud skall behöva lämnas är att det lägsta pris FöreningsSparbanken skulle behöva erbjuda enligt Reglerna med största sannolikhet kommer att underskrida gällande börskurs på aktierna i Bolaget. Eftersom FöreningsSparbankens eventuella förvärv av aktier i Nyemissionen kommer att ske till teckningskursen i Nyemissionen, vilken är avsedd att väsentligen underskrida gällande börskurs, torde ett bud till övriga aktieägare inte komma att lämnas på en högre nivå än vad Reglerna (punkten III.5) påbjuder, det vill säga, det erbjudna vederlaget kommer att vara väsentligen under aktiernas gällande börskurs. Ett sådant bud skulle följaktligen inte vinna någon anslutning utan endast formellt syfta till att uppfylla Reglerna. Budet skulle inte bara framstå som svårförklarligt utan även åsamka FöreningsSparbanken, och till viss del även Bolaget, betydande kostnader för budets genomförande.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer FöreningsSparbanken att nämnden med hänsyn till vad ovan anförts medger undantag från budplikten för det fall FöreningsSparbankens innehav i Bolaget genom tecknande av aktier i Nyemissionen i enlighet med ställd emissionsgaranti kommer att överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

I kommentaren till punkten III.1 har förutsatts vissa skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt, exempelvis att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där någon, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti.

Dessa dispensskäl är för handen även i förevarande fall. Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som FöreningsSparbanken skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland aktieägarna. Nämnden noterar att FöreningsSparbanken idag inte innehar några aktier i Bolaget.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger FöreningsSparbanken undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Wedins Skor & Accessoarer. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Wedins Skor & Accessoarer informeras om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som FöreningsSparbanken skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt att emissionsbeslutet, med bortseende från av FöreningsSparbanken eventuellt innehavda aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.