Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:37

(2004-12-11)

Undantag från budplikt (Meda – Stena)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 december 2004 en framställning från ­Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Stena Sessan Rederi AB och Stena AB (publ).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Meda AB (”Meda”) planerar att genomföra en aktieemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolaget har enbart A-aktier utgivna med en röst per aktie.

Meda har två dominerande ägare. Den ena är Stena Sessan Rederi AB (”Sessan”), som äger aktier motsvarande 27,7 procent av kapitalet och rösterna. Den andra är Volati B.V. (”Volati”), som äger aktier motsvarande 24,8 procent av kapitalet och rösterna. Sessan och Volati benämns gemensamt huvudaktieägarna (”Huvudaktieägarna”). Sessan och Volati är sinsemellan självständiga aktieägare utan ägarsamband eller annan samverkan av det slag som avses i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Meda avser att teckna avtal att förvärva varumärkes- och marknadsföringstillstånd avseende läkemedlen Cibacen/Cibadrex (”Produktrörelsen”) från Novartis AG. Produktrörelsen innehåller väletablerade läkemedel för behandling av högt blodtryck som därmed väsentligt stärker Medas position inom det prioriterade terapiområdet hjärta/kärl. Förvärvet innebär ett lönsamt produkttillskott och en bra möjlighet för etablering på nyckelmarknader i Europa. Bolaget blir bättre rustat för ytterligare produktförvärv och inlicensiering av produkter på europeisk bas.

Förvärvet är av sådan omfattning att finansieringen av detsamma inte kan ske med enbart externt upplånade medel. En nödvändig förutsättning för förvärvet är därför att Meda genom nyemission kan tillföras eget kapital i betydande omfattning.

Bindande avtal med Novartis AG kan inte ingås med mindre Meda kan visa att finansiering finns för förvärvet av Produktrörelsen. Bryggfinansiering i för förvärvet erforderlig omfattning kan erhållas från bank. En förutsättning härför är att en nyemission som tillför Meda minst SEK 550.000.000 i nytt eget kapital kan garanteras, innan bindande kreditlöfte utställs.

Sammantaget innebär detta att det planerade förvärvet av Produktrörelsen förutsätter att en garanti för nyemissionen kan erhållas.

Styrelsen för Meda avser att offentliggöra förvärvet av Produktrörelsen samtidigt med villkoren för nyemissionen och i direkt anslutning därtill kalla till bolagsstämma. Emissionskursen kommer att fastställas med rabatt i förhållande till börskursen vid tidpunkten för offentliggörandet.

Ingen av de befintliga aktieägarna har finansiell kapacitet att garantera nyemissionen i sin helhet. Huvudaktieägarna kommer dock att teckna sin respektive del av företrädesemissionen. Stena AB (”Stena”) har förklarat sig villig att ingå ett garantiåtagande innebärande att Stena tecknar de aktier som inte tecknas av Huvudaktieägarna eller av annan med utnyttjande de teckningsrätter som utges i anledning av aktieägarnas företrädesrätt i emissionen. Stena har idag inga aktier i Meda.

Stena och Sessan ingår båda i den s.k. Stena-sfären, men bolagen ingår inte i samma koncern utan agerar självständigt var för sig. Vad gäller engagemanget i Meda har dock Stena och Sessan förklarat att de kommer att agera samfällt på ett sätt som gör dem närstående i den mening som avses i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Efter upptagande av ej tecknade aktier genom infriande av emissionsgarantin kan en sammanräkning av Stena och Sessans aktier riskera utlösa budplikt. Stena och Sessan vill sammantaget inte äga mer aktier än vad som följer av ett infriande av emissionsgarantin och än mindre samtliga aktier i bolaget. Stena och Sessan önskar därför inte bli föremål för budplikt.

Sessan kommer i den förestående nyemissionen således genom att utnyttja sina teckningsrätter i företrädesemission att liksom tidigare vara ägare till 27,7 procent av kapitalet och rösterna i Meda, förutsatt att emissionen fulltecknas.

Om inte några andra aktieägare, utöver Volati och Sessan, tecknar aktier i nyemissionen kommer Stena på grund av sin garanti att nödgas teckna cirka 1,7 miljoner A-aktier, motsvarande ca 13,6 procent av kapitalet och rösterna i Meda. Efter ett sådant garantiuppfyllande skulle Stena och Sessan sammanräknat vara ägare till cirka 41,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. För det fall att Stena tecknar aktier på grund av emissionsgarantin kan Stena och Sessan komma att överenskomma att Sessan skall förvärva samtliga eller delar av Stenas aktier i Meda.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikt med avseende på dels aktieteckningen vid den förestående nyemissionen, dels Sessans eventuella efterföljande förvärv av Stenas aktier i Meda.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. vid apportemissioner och där någon i samband med en kontantemission i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter utfärdat en emissionsgaranti.

I det fall Aktiemarknadsnämnden nu har att bedöma är inte fråga om en apportemission och inte heller föreligger det en ekonomisk kris i bolaget. De dispensskälen är således inte för handen. Det föreligger emellertid såtillvida en likhet med apportemissionsfallet att emissionen skall genomföras för förvärv av en rörelse. Till detta kommer att det står fritt för alla aktieägare att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt aktieinnehav i bolaget. Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Stena skulle kunna få vid ett infriande av garantin liksom om hur stor kapital- respektive röstandel som Sessan skulle kunna få genom den eventuella aktieöverlåtelsen från Stena till Sessan samt om stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland de aktieägare som reglerna om budplikt avser att skydda.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Stena AB och Stena Sessan Rederi AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Meda AB respektive vid den i framställningen beskrivna aktieöverlåtelsen från Stena AB till Stena Sessan Rederi AB. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Meda AB informeras om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Stena AB och Stena Sessan Rederi AB tillsammans skulle kunna få vid ett infriande av garantin liksom om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Sessan Rederi AB skulle kunna få genom den eventuella aktieöverlåtelsen samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Stena Sessan Rederi ABs aktieinnehav och eventuellt aktieinnehav från Stena ABs sida, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...