Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:38

(2004-12-14)

Undantag från budplikt (Schibsted – TV4)

På begäran av Schibsted har vid offentliggörandet vissa uppgifter i framställningen utelämnats.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 december 2004 en framställning från ­Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Schibsted ASA.

Av framställningen till Aktiemarknadsnämnden framgår att det norska bolaget Schibsted ASA (”Schibsted”) har för avsikt att förvärva, direkt eller genom dotterbolag, aktier i det finska bolaget Alma Media Oy (”Alma Media”), vars helägda dotterbolag MTV Oy (”MTV”) innehar 23,4 procent av aktierna och rösterna i TV4 AB (publ) (”TV4”). Schibsted har samtidigt förklarat sig ha för avsikt att förvärva, direkt eller genom dotterbolag, aktier i TV4, som är noterat på Stockholmsbörsens A-lista, men inte i sådan omfattning att Schibsted-koncernens innehav i TV4 därigenom skulle uppnå 30 procent av det totala röstetalet i bolaget. Samtliga idag utgivna aktier i TV4 är A-aktier med vardera tio röster. Schibsted har hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger Schibsted undantag från budplikten enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv såvitt denna grundas på Schibsted-koncernens framtida ägarandel i Alma Media, varvid dispensen torde gälla oavsett omfattningen av denna ägarandel, dvs. oberoende av vilken typ av närståendeförhållande som i budpliktsreglernas mening må föreligga mellan Schibsted eller annat bolag i Schibsted-koncernen och Alma Media och dess dotterbolag MTV, och oavsett i vilken tidsföljd Schibsted genomför förvärv i TV4 respektive Alma Media.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Baserat på den erfarenhetsmässiga närvaron på aktiemarknadsbolagens bolagsstämmor anses en ägare som innehar trettio procent eller mer av röstetalet typiskt sett ensam kunna uppnå egen majoritet av de avgivna rösterna vid stämman och i den meningen kontrollera bolaget. Syftet med reglerna om budplikt är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med att en ny ägare uppnår sådan kontroll.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. I kommentaren till punkt III.1 uttalas att frågan om undantag skall beviljas i det enskilda fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana, sägs det i kommentaren, att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet. Nämnden har också tidigare i flera fall beviljat undantag från budplikt vid transaktioner som visserligen medfört att bolaget fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet men de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. Som ett särskilt dispensskäl nämns i kommentaren att det i bolagsordningen finns bestämmelser som begränsar det antal röster som varje aktieägare kan avge på en bolagsstämma.

I det nu aktuella fallet avser Schibsted att frivilligt förvärva aktier i TV4, dock inte i större utsträckning än att Schibsteds kapital- och röstandel därefter alltjämt understiger 30 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Därutöver avser Schibsted att förvärva aktier i Alma Media som i sin tur, via dotterbolaget MTV, äger aktier representerande drygt 23 procent av totalantalet aktier och röster i TV4.

Sammantaget kan Schibsteds aktieförvärv leda till att Schibsted uppnår direkt och indirekt kontroll över aktier och röster i TV4 i sådan omfattning att det sammanlagda innehavet enligt NBKs regler utlöser budplikt. Aktiemarknadsnämnden kan inte finna att omständigheterna runt dessa, frivilliga, aktieförvärv i sig skulle vara sådana att dispens från budplikt vore påkallad.

Till bilden hör emellertid att bolagsordningen för TV4 innehåller en bestämmelse om rösträttsbegränsning som innebär att Schibsted och Alma Media tillsammans inte skulle kunna rösta för mer än 40 procent av de på stämman företrädda aktierna och alltså inte kunna vara säkra på att kontrollera bolagsstämmans beslutsfattande. Aktiemarknadsnämnden tar inte i detta ärende ställning till om denna omständighet i sig skulle vara tillräcklig för att motivera undantag från budplikten. Enligt nämndens mening kan man nämligen, vid bedömning av om Schibsted bör vara tvunget att erbjuda sig att förvärva samtliga aktier i TV4, inte bortse från den mycket speciella situation för företaget som uppkommit på grund av att regeringen med stöd av 3 kap. 2 § radio- och TV-lagen förenat TV4s sändningstillstånd med ett särskilt villkor i syfte att motverka ägarkoncentrationen i massmedia. Enligt villkoret får ägarförhållandena och inflytandet i TV4 inte påtagligt förändras på sådant sätt att ägarkoncentrationen inom media ökar. Ett erbjudande från Schibsteds sida skulle kunna direkt motverka syftet med denna reglering och leda till att sändningstillståndet för TV4 återkallas.

Sammantaget talar vad nu sagts för att Schibsted för de i framställningen beskrivna förvärven beviljas dispens från budplikt.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden beviljar Schibsted ASA dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna, direkta och indirekta, förvärven av aktier i TV4.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...