Undantag från budplikt (TV4 – Bonnier)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 december 2004 en framställning från Advokatfirman Cederquist på uppdrag av Bonnier & Bonnier AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bonnier & Bonnier AB äger 27,7 procent av kapitalet och rösterna i TV4 AB (publ) (”TV4”) och 33,0 procent av kapitalet och 33,3 procent av rösterna i det finska bolaget Alma Media Oyj (”Alma Media”). Bonnier & Bonnier AB ingår i Bonnier-koncernen.

Alma Medias helägda dotterbolag MTV Oy (”MTV”) innehar 23,4 procent av kapitalet och rösterna i TV4.

TV4 är noterat på Stockholmsbörsens observationslista för A-listan. Samtliga i dag utgivna aktier i TV4 är A-aktier med vardera tio röster. Bolagsordningen för TV4 innehåller en bestämmelse om rösträttsbegränsning som innebär att ingen aktieägare kan rösta för egna och andras aktier för sammanlagt mer än en femtedel av de på stämman företrädda aktierna.

Bestämmelsen om rösträttsbegränsning i bolagsordningen får inte ändras utan regeringens tillstånd. Vidare har regeringen med stöd av 3 kap. 2 § Radio- och TV- lagen förenat TV4:s sändningstillstånd med ett särskilt villkor i syfte att motverka ägarkoncentration i massmedia. Enligt villkoret får ägarförhållandena och inflytandet i TV4 inte i sin helhet påtagligt förändras så att ägarkoncentrationen inom medierna ökar.

Bonnier & Bonnier AB överväger att förvärva, direkt eller genom dotterbolag, ytterligare aktier i Alma Media och TV4.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Bonnier & Bonnier, med hänvisning till vad ovan sagts och med hänvisning till att Aktiemarknadsnämnden den 14 december 2004 meddelat Schibsted ASA dispens från budplikt, att nämnden medger Bonnier & Bonnier undantag från budplikten enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv såvitt denna grundas på Bonnier-koncernens framtida ägarandel i Alma Media, varvid dispensen avses gälla oavsett omfattningen av denna ägarandel, dvs. oberoende av vilken typ av närståendeförhållande som i budpliktsreglernas mening må föreligga mellan Bonnier & Bonnier AB eller annat bolag i Bonnier-koncernen och Alma Media och dess dotterbolag MTV. Vidare hemställer Bonnier & Bonnier AB att nämnden medger Bonnier & Bonnier AB undantag från budplikt för förvärv av aktier i TV4 överstigande 30 procent av aktierna och rösterna i TV4.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Baserat på den erfarenhetsmässiga närvaron på aktiemarknadsbolagens bolagsstämmor anses en ägare som innehar trettio procent eller mer av röstetalet typiskt sett ensam kunna uppnå egen majoritet av de avgivna rösterna vid stämman och i den meningen kontrollera bolaget. Syftet med reglerna om budplikt är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med att en ny ägare uppnår sådan kontroll.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. I kommentaren till punkt III.1 uttalas att frågan om undantag skall beviljas i det enskilda fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana, sägs det i kommentaren, att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet. Nämnden har också tidigare i flera fall beviljat undantag från budplikt vid transaktioner som visserligen medfört att bolaget fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet men de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. Som ett särskilt dispensskäl nämns i kommentaren att det i bolagsordningen finns bestämmelser som begränsar det antal röster som varje aktieägare kan avge på en bolagsstämma.

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2004:38 behandlat en framställning från Schibsted ASA rörande dispens från budplikt vid planerade direkta och, via Alma Media, indirekta förvärv av aktier i TV4. Nämnden medgav Schibsted dispens från budplikten.

I det nu aktuella fallet överväger Bonnier & Bonnier att, direkt eller genom dotterbolag, förvärva ytterligare aktier i Alma Media och TV4 i sådan utsträckning att Bonnier & Bonnier-koncernen, eventuellt tillsammans med Alma Media, uppnår en ägarandel representerande 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i TV4. Därmed utlöses enligt NBK:s regler budplikt. I likhet med vad nämnden konstaterade i AMN 2004:38 kan omständigheterna runt dessa, frivilliga, aktieförvärv i sig inte anses vara sådana att dispens från budplikt är påkallad.

Till bilden hör emellertid att bolagsordningen för TV4 innehåller en rösträttsbegränsning som innebär att ingen aktieägare kan rösta för egna och andras aktier för sammanlagt mer än en femtedel av de på stämman företrädda aktierna. Det innebär att Bonnier & Bonnier och Alma Media tillsammans inte skulle kunna rösta för mer än 40 procent av de på stämman företrädda aktierna och alltså inte kunna vara säkra på att kontrollera bolagsstämmans beslutsfattande. Aktiemarknadsnämnden tar inte i detta ärende ställning till om denna omständighet i sig skulle vara tillräcklig för att motivera undantag från budplikten. Enligt nämndens mening kan man nämligen, som nämnden framhållit i AMN 2004:38, vid bedömning av om någon – i detta fall Bonnier & Bonnier – bör vara tvunget att erbjuda sig att förvärva samtliga aktier i TV4, inte bortse från den mycket speciella situationen att regeringen med stöd av 3 kap. 2 § radio- och TV-lagen förenat TV4s sändningstillstånd med ett särskilt villkor i syfte att motverka ägarkoncentrationen i massmedia. Enligt villkoret får ägarförhållandena och inflytandet i TV4 inte påtagligt förändras på sådant sätt att ägarkoncentrationen inom media ökar. Ett erbjudande från Bonnier & Bonniers sida skulle kunna direkt motverka syftet med denna reglering och leda till att sändningstillståndet för TV4 återkallas.

Sammantaget talar vad nu sagts för att Bonnier & Bonnier för de i framställningen beskrivna förvärven beviljas dispens från budplikt.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden beviljar Bonnier & Bonnier-koncernen dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna, direkta och indirekta, förvärven av aktier i TV4.