Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:45

(2005-10-22)

Undantag från budplikt (Bo Håkansson med bolag – Biolin)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 oktober 2005 en framställning från advokaten Erik Nerpin som ombud för Bo Håkansson och det av denne helägda bolaget Fars­torps Gård Förvaltning AB (”Farstorp”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Biolin AB är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget är verksamt inom bioteknik, medicinsk teknik och odontologi. Bo Håkansson är genom Farstorp Biolins störste aktieägare och äger aktier motsvarande en ägarandel om ca 43,2 procent. Farstorp blev aktieägare i Biolin i november 2004 i samband med att Biolin förvärvade Hansa Medical AB av Farstorp genom en apportemission. I samband med förvärvet genomförde Biolin en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Farstorp deltog i nyemissionen och tecknade sin pro rata-andel.

Genom uttalandet 2004:28 beviljade Aktiemarknadsnämnden Bo Håkansson dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit till följd av apport- och företrädesemissionerna. Dispensen var förenad med villkoret att Bo Håkanssons röstandel inom två år från det att gränsen för budplikt passerats nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet genom avyttring av aktier eller emissioner.

Biolin har fattat ett principbeslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet offentliggjordes i Biolins delårsrapport den 20 oktober 2005. Två gamla aktier i Biolin skall ge rätt att teckna en ny aktie för 15 SEK. Vid fulltecknad nyemission uppgår den totala emissionslikviden till ca 47,8 miljoner SEK. Farstorp har meddelat att det avser att teckna sin pro rata-andel i nyemission om ca 20,6 miljoner SEK, förutsatt att Aktiemarknadsnämnden beviljar erforderlig dispens.

Farstorp hemställer att Aktiemarknadsnämnden beviljar Farstorp dispens från reglerna om budplikt så att Farstorp kan teckna hela sin andel i Biolins nyemission med företrädesrätt utan att detta utlöser budplikt.

Aktiemarknadsnämndens dispens genom uttalandet 2004:28 var förenad med villkoret att Bo Håkanssons röstandel inom två år från det att gränsen för budplikt passeras nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet. Om så inte skulle ske utlöses budplikt vid tvåårsfristens utgång. Denna tvåårsfrist får anses ha börjat löpa från den 30 november 2004 då apportemissionen avseende Biolins förvärv av Hansa Medical registrerades av Bolagsverket. Farstorp accepterar att nu sökt dispens skall omfattas av samma tidsgräns och att Farstorps röstandel i Biolin således skall nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet inom två år från den 30 november 2004.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Aktiemarknadsnämnden har enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Undantag har av Aktiemarknadsnämnden tidigare meddelats i liknande situationer. I det nu aktuella fallet måste en dispens ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Bo Håkansson (med bolag) undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att de på det sätt som beskrivs i framställningen tecknar hela sin andel i Biolins nyemission med företrädesrätt. Nämnden erinrar om det tidigare uppställda villkoret att röstandelen för Bo Håkansson (och därmed även för av honom kontrollerade bolag) skall nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet genom avyttring av aktier eller emissioner inom två år från det att gränsen för budplikt uppnåddes, dvs. inom två år från den 30 november 2004 i enlighet med framställningen. Om så inte skulle ske utlöses budplikt vid tvåårsfristens utgång.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...