Undantag från budplikt (TBS Infrastructure AB – Glocalnet)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 november 2005 en framställning från Advokatfirman Lindahl KB på uppdrag av TBS Infrastructure AB (”TBS”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

TBS, ett bolag inom Telenor-koncernen, äger 36,6 procent av aktierna och rösterna i Glocalnet AB (publ), (”Glocalnet” eller ”Bolaget”). Glocalnet är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Glocalnet är i behov av nytt kapital för att säkerställa planerade investeringar i syfte att långsiktigt förbättra Bolagets konkurrenssituation och därmed uppnå ökad lönsamhet i Bolaget.

Styrelsen för Glocalnet har därför fattat beslut om nyemission med företrädesrätt enligt följande. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2.103.582 kronor genom en nyemission av högst 42.071.640 aktier, eller det högre belopp respektive högre antal aktier som kan följa av teckning av aktier med stöd av utestående optionsrätter till nyteckning, dock högst 2.137.172 kronor respektive högst 42.743.440 aktier. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid envar gammal aktie berättigar innehavaren till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. De nya aktierna emitteras till en kurs om två kronor per aktie. Aktiens nominella belopp är fem öre.

Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 22 november 2005 för att fatta beslut i frågan.

För att säkerställa att Glocalnet erhåller nödvändigt kapital vid nyemissionen förs för närvarande diskussioner mellan aktieägare i Glocalnet – i första hand TBS, Quotz Asset Management S.A, som innehar 20,3 procent av aktierna och rösterna, samt Ravenloft Services Inc., som innehar 6,6 procent av aktierna och rösterna (”Aktieägarna”) – om att ställa ut en emissionsgaranti innebärande i huvudsak att Aktieägarna förbinder sig att rösta för en nyemission på bolagsstämman samt att därefter teckna sig för det antal aktier man har rätt till enligt företrädesrätten. Aktieägarna skall inte ha någon skyldighet att teckna några aktier utöver vad som följer av erhållna teckningsrätter. Som en följd av detta garantiåtagande kan TBS andel av röstetalet i Bolaget komma att öka för det fall emissionen inte blir fulltecknad.

Även om Aktieägarna inte når en överenskommelse om att ställa ut en emissionsgaranti överväger TBS att teckna sig för det antal aktier TBS har rätt till enligt företrädesrätten. Även i detta fall kan TBS andel av röstetalet komma att öka för det fall emissionen inte blir fulltecknad.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar TBS undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om TBS på något av ovan angivna sätt deltar i den föreslagna nyemissionen i Glocalnet.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget. Enligt övergångsbestämmelserna till de ändringar i budpliksreglerna som trädde i kraft den 1 september 2003 är den som, ensam eller tillsammans med närstående, den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst 30 procent men mindre än 40 procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag inte skyldig att erbjuda sig att förvärva resterande aktier. Budplikt utlöses emellertid om innehavaren i fråga eller någon honom närstående genom förvärv av aktier ökar röstandelen.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från bestämmelserna. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär.

I det nu aktuella fallet handlar det om en aktieägare som avser att utnyttja sin företrädesrätt att i en nyemission teckna aktier i proportion till sitt aktieinnehav. Genom aktiebolagslagens regler om företrädesrätt till nyemitterade aktier har lagstiftaren velat garantera aktieägarna en möjlighet att vid en ökning av aktiekapitalet bibehålla sin ställning i bolaget. Om emissionen fulltecknas och samtliga aktieägare utövar sin företrädesrätt påverkar emissionen inte deras kapital- eller röstandelar i bolaget. Om emellertid emissionen inte fulltecknas kommer kapital- och röstandelarna att öka för de aktieägare som deltar i emissionen. I en sådan situation kan, som nu är fallet i fråga om TBS, en aktieägare som utövat sin företrädesrätt komma att drabbas av budplikt. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening måste därvid under normala förhållanden förutsättningar föreligga för dispens från budplikten (jfr AMN 2005:45). Nämnden noterar att dispens i sådana fall föreslås kunna lämnas även från en framtida lagstadgad budplikt (SOU 2005:58 s. 161). Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger TBS Infrastructure AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett deltagande på något av ovan angivna sätt i den planerade nyemissionen i Glocalnet AB.