Aktiegåva till anställda (OMX)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 november 2005 en framställning från OMX AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Inför julen 2005 har OMX AB för avsikt att till var och en av bolagets samtliga anställda lämna en gåva i form av 10 aktier.

I OMX-koncernen är för närvarande ca 1.300 personer anställda i olika länder, med en klar övervikt på de nordiska länderna och framförallt Sverige.

OMX-aktien är noterad på Stockholmsbörsen och dagskursen ligger runt 98 kr. Värdet på gåvan till respektive anställd skulle sålunda med dagens börskurs uppgå till strax under 1.000 kr och totalt för bolaget till ca 2.500.000 kr inklusive sociala kostnader.

Ifrågavarande aktier kommer att levereras av SEB, som innehar drygt 1,3 milj. aktier under ett aktie-swapavtal som säkerhet för av OMX utställda personaloptioner 2002. De av SEB innehavda OMX-aktierna är fler än de aktier som åtgår för att säkerställa bolagets personaloptionsåtaganden, varför det är en fördel för OMX att kunna utnyttja vissa av dessa aktier för gratifikationsändamålet. Aktierna kommer att överlåtas direkt av SEB till var och en av de anställda mot att OMX till SEB erlägger lösenpriset enligt aktie-swapavtalet.

Skälet till att OMX önskar genomföra aktiegratifikationen är att bolaget har genomgått en positiv utveckling, från mycket svag lönsamhet under åren 2001, 2002 och 2003 till en betydande ökning i det justerade rörelseresultatet för år 2004 och enligt prognos också för år 2005. Resultatförbättringen har i första hand sin grund i besparingsåtgärder och samgåenden. Det är i ett sådant läge enligt bolagets uppfattning naturligt att uppmuntra personalen med en gåva, som lämpligen ges till jul. Att gåvan utgörs av aktier har vidare enligt bolaget den fördelen att aktieägande hos personalen förväntas öka de anställdas engagemang för bolaget och samhörigheten med bolaget.

Enligt OMXs uppfattning omfattas inte ifrågavarande aktiegratifikation enligt ordalydelsen av de s.k. LEO-bestämmelserna på grund av att överlåtelsen äger rum från SEB direkt till de anställda. Emellertid uppkommer frågan huruvida god sed på aktiemarknaden kräver att en dylik gåva måste godkännas av bolagsstämma.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer OMX att nämnden uttalar sig om huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att inte förelägga bolagsstämma för beslut en gåva till jul från bolaget av aktier till bolagets anställda i enlighet med vad som ovan anförts.

Överväganden

I 4 kap. aktiebolagslagen (1975:1385), ABL, finns grundläggande bestämmelser om nyemission av aktier. Bestämmelserna kompletteras såvitt avser vissa emissioner i aktiemarknadsbolag av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m., den s.k. Leo-lagen. Enligt Leo-lagen skall nyemissioner av aktier i aktiemarknadsbolag beslutas av bolagsstämman, om aktierna skall förvärvas av styrelseledamot eller verkställande direktör eller andra anställda i det emitterande bolaget eller annat bolag i samma koncern.

I 7 kap. ABL finns bestämmelser om aktiebolags förvärv av egna aktier. Enligt 7 kap. 21 § 2 ABL skall vad som föreskrivs i Leo-lagen tillämpas även vid ett publikt aktiebolags överlåtelse av tidigare förvärvade egna aktier. Det innebär att bolagsstämman alltid skall ha det avgörande inflytandet i frågan om en överlåtelse av egna aktier skall riktas till styrelseledamot eller verkställande direktör eller andra anställda i det emitterande bolaget eller annat bolag i samma koncern.

I det nu aktuella fallet har SEB inom ramen för ett s.k. swap-arrangemang tidigare förvärvat aktier i OMX. På OMX uppdrag skall SEB nu mot betalning från OMX, överlåta en del av dessa aktier till anställda i OMX-koncernen, vilket således innebär en gåva från OMX till de anställda. OMX har gjort bedömningen att Leo-lagen inte är tillämplig i sammanhanget men önskar besked om huruvida god sed på aktiemarknaden kräver att bolagsstämman trots det får ta ställning till gåvan och förfarandet.

Aktiemarknadsnämnden har i initiativuttalandet AMN 2002:1 behandlat frågor om incitamentsprogram och därvid, i ljuset av Leo-lagens skyddssyften, konstaterat att god sed på aktiemarknaden kräver att Leo-lagens beslutsregler iakttas även i vissa fall som inte träffas av lagens bokstav. Enligt nämndens mening gör sig detta synsätt inte gällande i det nu aktuella fallet, där OMX-aktierna ifråga sedan länge är utgivna och för ett helt annat ändamål förvärvats av SEB, som nu mot betalning skall överlåta dem till de anställda. Nämnden fäster också avgörande vikt vid det faktum att det handlar om en för OMX ekonomiskt sett sammantaget ringa gåva och att denna skall lämnas lika till alla anställda i koncernen.

Aktiemarknadsnämnden gör bedömningen att det inte skulle strida mot god sed att lämna de anställda i OMX en julgåva på det sätt som anges i framställningen.