Inlösen, NBKs takeover-regler (Oriflame)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 februari 2006 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Oriflame Cosmetics S.A.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Oriflame Cosmetics S.A. (”Bolaget”) har hemvist i Luxemburg. Bolaget har ett (1) aktieslag och aktierna i Bolaget är sedan år 2004 noterade i form av svenska depåbevis på O-listan vid Stockholmsbörsen. I stort sett samtliga aktier i Bolaget representeras av svenska depåbevis. I det följande används därför uttrycken aktier respektive aktieägare synonymt med svenska depåbevis representerande aktier respektive depåbevisinnehavare.

Den absoluta majoriteten av Bolagets aktieägare har hemvist utanför Luxemburg. Aktieägarkretsen innefattar såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare inom och utom Sverige.

Bolagets finansiella ställning bedöms av styrelsen för Bolaget som stark och styrelsen avser därför att föreslå årsstämman i Bolaget, vilken kommer att hållas den 19 maj 2006, att till aktieägarna överföra 3,50 Euro per aktie, varav 0,90 Euro avser ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2005. Enligt Bolagets bokslutskommuniké kommer formen för överföringen av resterade 2,60 Euro per aktie att beslutas senare och delges aktieägarna senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Bolaget eftersträvar att genomföra den resterade värdeöverföringen med en kostnadseffektiv teknik som ger små och stora aktieägare i Bolaget likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig denna. Detta har dock visat sig komplicerat med hänsyn till gällande rättsregler i Luxemburg i kombination med det faktum att den absoluta majoriteten av Bolagets aktieägare har hemvist utanför Luxemburg. Olika juridisk-tekniska varianter av inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna respektive erbjudande återköp av aktier genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare har undersökts.

Nu föreslagen form för den resterande värdeöverföringen innebär i korthet att samtliga aktieägare skall ges rätt att lösa in aktier enligt följande: för varje aktie erhåller ägaren en inlösenrätt, varvid femton inlösenrätter ger rätt att lösa in en aktie mot betalning av ett belopp överstigande aktuell börskurs. Avsikten är att inlösenrätterna skall tas upp till handel på Stockholmsbörsen.

Enligt vad som har upplysts av Bolagets skatterådgivare i Luxemburg följer av tillämplig huvudregel att kupongskatt kommer att innehållas i Luxemburg för aktieägare som deltar i inlösenförfarandet och för vilka vissa förutsättningar inte är uppfyllda. Sistnämnda förutsättningar anges i särskilda regler benämnda ”participation exemption” som avser – med svensk terminologi – näringsbetingade aktieinnehav. Dessa regler innebär bland annat – något förenklat – att kupongskatt ej innehålls i Luxemburg för vissa aktieägare som (i) deltar i inlösenförfarandet, (ii) har skattemässig hemvist inom EU och som (iii) under en period om minst 12 månader innehaft aktier i Bolaget med ett sammanlagt anskaffningsvärde om 1,2 miljoner Euro (vilket, baserat på aktuell börskurs, motsvarar anskaffningsvärdet av cirka 48.000 aktier i Bolaget).

Effekterna av ovan redovisade skatteregler i Luxemburg blir i praktiken att vissa större aktieägare slipper eller har möjlighet att undvika kupongskatt i Luxemburg medan flertalet aktieägare blir hänvisade till att antingen delta i inlösenförfarandet med åtföljande innehållande av kupongskatt (som för det stora flertalet svenska aktieägares vidkommande inte kommer att kunna, mer än i ytterst begränsad omfattning, avräknas mot svenska skatter) eller att sälja sina inlösenrätter i marknaden. Risken för att utbudet av inlösenrätter kommer att överstiga efterfrågan – i vilket fall inlösenrätterna såldes kommer att handlas med rabatt i förhållande till inlösenbeloppet per aktie – bedöms under dessa förhållande som påtaglig av Bolaget.

För att ge små och stora aktieägare likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig värdeöverföringen avser Bolaget att träffa överenskommelse med en svensk bank (”Banken”) om att Banken skall rikta ett förvärvserbjudande till aktieägarna innebärande att dessa erbjuds att till Banken överlåta valfritt antal units om femton inlösenrätter jämte en aktie till ett pris per unit motsvarande inlösenbeloppet per aktie (”Erbjudandet”). Banken, som genom Erbjudandet kan antas förvärva tillräckligt antal aktier för att omfattas av ovan beskrivet ”participating exemption” avseende kupongskatt i Luxemburg, kommer därefter att lösa in aktierna i vederbörlig ordning. Härigenom ges aktieägarna således fyra handlingsalternativ: (i) att låta samtliga eller en del av inlösenrätterna förfalla, (ii) att sälja samtliga eller en del av rätterna i marknaden, (iii) att överlåta valfritt antal units till Banken och/eller (iv) att direkt delta i inlösenförfarandet.

Enligt preliminär tidplan för inlösenförfarandet skall Erbjudandet lämnas den 30 maj 2006.

Enligt ordalydelsen av punkten I.1 Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv (”takeover-reglerna”) faller det tänkta Erbjudandet från Banken inom takeover-reglernas tillämpningsområde och är att klassificera som ett partiellt erbjudande (punkten II.13) då Banken genom Erbjudandet kan bli ägare till högst 6,67 procent av aktierna i Bolaget.

Som framgått ovan utgör emellertid Erbjudandet endast ett integrerat moment i ett av Bolaget planerat inlösenförfarandet och syftar uteslutande till ge små och stora aktieägare likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig värdeöverföringen från Bolaget. Vidare får det antas att takeover-reglerna över huvud inte skall tillämpas på en annan typ av värdeöverföring från aktiemarknadsbolag, nämligen erbjudande om förvärv av egna aktier. Med hänsyn till Erbjudandets bakgrund och syfte kan även konstateras att tillämpningen och efterlevnaden av takeover-reglerna i alla formellt för Erbjudandet gällande delar (de allmänna bestämmelserna, bestämmelserna om förfarandet, erbjudandets utformning m.m. samt bestämmelserna om utformning av prospekt) i de flesta avseenden kommer att innebära avsevärda svårigheter eller resultera i för Bolagets aktieägare meningslösa och för genomförandet tyngande procedurer.

Mot bakgrund härav hemställes att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från samtliga takeover-regler innebärande att dessa inte till någon del skall äga tillämpning på Bankens Erbjudande inom ramen för Bolagets inlösenförfarande enligt vad som framgår ovan.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skall tillämpas då en svensk eller utländsk, fysisk eller juridisk person (budgivaren) offentligt erbjuder aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats att på generellt angivna villkor överlåta aktier till budgivaren (punkt I.1).

I det nu aktuella fallet skall det i Luxemburg hemmahörande bolaget Oriflame Cosmetics S.A. i ett inlösenförfarande förvärva egna aktier som i betydande utsträckning innehas av svenska aktieägare och i form av depåbevis är noterade vid Stockholmsbörsen. Som ett led i detta förfarande, och för att kunna genomföra inlösen på ett för alla aktieägare skattemässigt gynnsamt sätt, kommer visserligen en svensk bank att lämna ett uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget avseende de aktier som bolaget vill lösa in. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening är emellertid detta inte att anse som ett sådant uppköpserbjudande som avses i NBKs regler. Förfarandet bör sammantaget betraktas som ett erbjudande om ett slags inlösen av aktier i vilket en svensk bank av juridisk-tekniska skäl medverkar med ett förvärvserbjudande.

Det framgår visserligen inte uttryckligen av NBKs regler huruvida dessa skall tillämpas även på ett bolags erbjudande om förvärv eller inlösen av egna aktier men enligt nämndens mening kan så inte anses vara fallet. De skyddssyften som ligger bakom NBKs takeover-regler upp gör sig inte på samma sätt gällande vid ett bolags erbjudande om förvärv eller inlösen av egna aktier. Att en tillämpning av takeover-reglerna på förvärv av egna aktier inte är avsedd framgår redan av att NBK vid sidan av takeover-reglerna fastställt särskilda regler i sistnämnda ämne, vilka upphört att gälla vid utgången av juni 2005 mot bakgrund av att de, i reviderad form, intagits i det noteringsavtal med Stockholmsbörsen som gäller från och med den 1 juli 2005. Stockholmsbörsens regler i ämnet gäller dock inte beträffande offentliga erbjudanden om förvärv av egna aktier. Det kan här också noteras att EGs s.k. takeover-direktiv, som skall vara genomfört i medlemsstaterna senast den 20 maj 2006, uttryckligen undantar erbjudanden om förvärv av egna aktier från direktivets tillämpningsområde. Så föreslås också bli fallet i den lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden varigenom direktivet skall genomföras i svensk rätt, se regeringens lagrådsremiss Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 9 februari 2006.

Eftersom således NBKs takeover-regler inte till någon del kan anses äga tillämpning på Bankens Erbjudande inom ramen för Bolagets inlösenförfarande, saknas det anledning att meddela det begärda undantaget.

Aktiemarknadsnämnden har i ärendet samrått med Stockholmsbörsen.