Undantag från budplikt (flera ägare – Doro)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 maj 2006 en framställning från Herslow & Holme HB Advokatbyrå som ombud för Doro AB (”Doro”), Alted AB (”Alted”), Dirbal AB och Handels & Investment AB Venture, (nedan gemensamt kallade ”Dirbal”) samt Mellbygård Intressenter AB och Falkberget AB (nedan gemensamt kallade ”Anderssonbolagen”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Doro är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekapitalet i Doro uppgår till 21.475.00 kronor och är fördelat på 4.295.000 aktier. Aktierna ägs av Nordea Bank AB (”Nordea”) med 1.647.000, vilket motsvarar 38,3 procent av det totala antalet röster i bolaget, Anderssonbolagen med 1.265.000, vilket motsvarar 29,5 procent av det totala antalet röster i bolaget och övriga aktieägare 1.383.000, vilket motsvarar 32,2 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Doro är i behov av en finansiell rekonstruktion.

Doro har ett kreditavtal med Nordea. Under förutsättning att Doro senast den 30 juni 2006 tillför bolaget kapital i storleksordning 75 MSEK, har Nordea utställt en s.k. waiver för Q1 och Q2 2006 för brott från Doros sida mot vissa finansiella covenants i kreditavtalet.

Med hänsyn till den ansträngda finansiella situationen samt Nordeas krav enligt ovan har styrelsen i Doro för avsikt att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, fatta beslut om nyemission med 12.885.000 aktier innebärande, att befintliga aktieägare skall äga företrädesrätt till teckning av de nyemitterade aktierna, att en gammal aktie skall berättiga till teckning av tre (3) nya aktier, samt att teckningskursen skall uppgå till sex (6) kronor (nedan kallad ”Emissionen”).

Nordea har inte för avsikt att delta i Emissionen.

Vid fall samtliga aktieägare tecknar sina andelar kommer de i Emissionen inblandade parternas andel av det totala antalet röster fördela sig enligt följande

Anderssonbolagen

ca 29,5 %

Alted

ca 21,5 %

Dirbal

ca  7,5 %

Övriga

ca 32   %

Anderssonbolagen ingår i samma koncern och kontrolleras av finansmannen Rune Andersson. Rune Andersson och bolag inom dennes sfär har sedan 1998 varit en av huvudägarna i Doro och bl.a. medverkat vid en emission för att stärka Doros finansiella ställning under 2001 (se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:32).

Mot bakgrund av de omständigheter som angetts ovan och för att säkerställa att Doro erhåller nödvändigt kapital vid Emissionen har Nordea fört diskussioner med ett garantikonsortium bestående av Alted och Dirbal om att ställa ut en emissionsgaranti för att säkerställa hela Doros kapitalbehov.

En överenskommelse har nu ingåtts vilken, förutsatt bolagsstämmas beslut om Emissionen, innebär att Alted och Dirbal förvärvar sjuttiofem (75) % respektive tjugofem (25) % av Nordeas, i Emissionen, erhållna teckningsrätter. Alted och Dirbal har vidare förbundit sig att till fullo utnyttja de av Nordea förvärvade teckningsrätterna genom att teckna samtliga nyemitterade aktier som belöper på dessa teckningsrätter.

Alted och Dirbal har dessutom åtagit sig att, vid fall inte samtliga nyemitterade aktier tecknas av i första hand företrädesberättigade, i andra hand utan stöd av företräde teckna aktier upp till sjuttiofem (75) respektive tjugofem (25) procent av de nyemitterade aktierna.

Vid fall Alted och Dirbal infriar sina garantier fullt ut kommer Alted ensamt och konsortiet bestående av Alted och Dirbal tillsammans, inneha aktier representerande mer än 30 procent av rösterna för samtliga aktier.

Anderssonbolagen har ännu inte tagit ställning till sin medverkan i Emissionen utan överväger för närvarande olika alternativ för sitt eventuella deltagande. En förutsättning för att Anderssonbolagen skall delta i Emission är dock att undantag beviljas från eventuell budplikt.

I ovan angivet avseende har Anderssonbolagen konstaterat att handlingsutrymmet vid ett deltagande i Emissionen är starkt begränsat. Vid fall Anderssonbolagen, vid sidan av fullt utnyttjande av sina teckningsrätter, och som ett led i genomförandet av Emissionen t.ex. förvärvar ytterligare aktier eller medverkar genom t.ex. utställande av garantier om att teckna aktier utöver vad bolaget blivit tilldelat, kommer Anderssonbolagen inneha aktier representerande mer än 30 procent av rösterna för samtliga aktier.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer de ovan angivna parterna att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skulle kunna uppkomma i de situationer som beskrivs ovan.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkt I.2 medge undantag från budplikt och förena ett sådant undantag med villkor.

Frågan om dispens för Alted och Dirbal

I kommentaren till punkten III.1 har förutsatts vissa skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt, exempelvis att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där någon, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti.

Dessa dispensskäl är i fråga om Alted och Dirbal för handen även i förevarande fall, låt vara att emissionsgarantin har en något annorlunda utformning än vad som varit fallet i tidigare ärenden. Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens för Alted och Dirbal, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantin och hur stora kapital- respektive röstandelar som Alted och Dirbal skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland aktieägarna. Några skäl som talar mot att medge ett sådant undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Frågan om dispens för Anderssonbolagen

Anderssonbolagen är aktieägare i Doro och avser att utnyttja sin företrädesrätt i emissionen. Genom aktiebolagslagens regler om företrädesrätt till nyemitterade aktier har lagstiftaren velat garantera aktieägarna en möjlighet att vid en ökning av aktiekapitalet bibehålla sin ställning i bolaget. Om emissionen fulltecknas och samtliga aktieägare utövar sin företrädesrätt påverkar emissionen inte deras kapital- eller röstandelar i bolaget. Om emellertid emissionen inte fulltecknas kommer kapital- och röstandelarna att öka för de aktieägare som deltar i emissionen. I en sådan situation kan, som nu är fallet i fråga om Anderssonbolagen, en aktieägare som utövat sin företrädesrätt komma att drabbas av budplikt. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening måste därvid under normala förhållanden förutsättningar föreligga för dispens från budplikten (jfr AMN 2005:50).

Anderssonbolagen kan vidare, vid sidan av att utnyttja sina teckningsrätter och som ett led i genomförandet av emissionen, komma att förvärva ytterligare aktier eller ställa ut garantier om att teckna aktier utöver vad som följer av företrädesrätten. Enligt nämndens mening är förutsättningarna för att för dessa situationer bevilja undantag från budplikt desamma som för Alted och Dirbal. Några skäl som talar mot att medge ett sådant undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Alted och Dirbal undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den planerade nyemissionen i Doro. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Doro informeras om garantin och hur stora kapital- respektive röstandelar som Alted och Dirbal skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt att emissionsbeslutet stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.

Aktiemarknadsnämnden medger Anderssonbolagen undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett utnyttjande av företrädesrätten till nya aktier i den planerade nyemissionen i Doro.

Aktiemarknadsnämnden medger Anderssonbolagen undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma om Anderssonbolagen, vid sidan av att utnyttja sina teckningsrätter och som ett led i genomförandet av emissionen, förvärvar ytterligare aktier eller ställer ut garantier om att teckna aktier utöver vad som följer av företrädesrätten i den planerade nyemissionen i Doro. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Doro informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Anderssonbolagen därigenom skulle kunna få samt att emissionsbeslutet stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.