Undantag från budplikt (Phonera – Viking Telecom)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 maj 2006 en framställning från Phonera AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Viking Telecom AB (Viking) är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

Phonera Holding AB (Phonera Holding) är moderbolag i en grupp av telebolag vars verksamhet lagts in i dotterbolaget Phonera AB (Phonera) med avsikten att överlåta dessa verksamheter till Viking Telecom AB (Viking) som en inkråmsaffär. Som vederlag för dessa verksamheter kommer Phonera att erhålla aktier i Viking motsvarande en andel av kapital och röster om 84,4 % efter genomförd apportemission. Phonera Holding eller Phonera äger sedan tidigare inga aktier i Viking.

Phonera måste enligt gällande skatteregler äga aktierna i Viking under minst 12 månader för att kunna betrakta dem som näringsbetingade aktier och därmed kunna åberopa skattereglerna för denna typ av innehav. Således avser Phonera att behålla sitt innehav i Viking under denna 12-månaders period för att därefter utdela/skifta ut aktierna till ägarna bakom Phonera Holding. Avsikten är att Phonera Holdings ägare direkt skall äga aktierna i Viking så att Phonera och Phonera Holding därefter kan avvecklas. Albin Invest AB är den största ägaren i Phonera Holding med en ägarandel på 42,1 %, vilket indirekt motsvarar 35,5 % i Viking om affären med Viking genomförs. Albin Invest har i sin tur ett antal olika delägare. Övriga ägare har betydligt mindre ägarandelar i Phonera Holding.

Det är såväl Phoneras som Vikings styrelses uppfattning att det ligger i Vikings aktieägares intresse att genomföra denna affär, då Viking under de senaste åren har dragit ned verksamheten väsentligt på grund av minskad efterfrågan av bolagets produkter.

Genom förvärvet av Phonera ges aktieägarna i Viking ekonomiskt utbyte av befintliga förlustavdrag om ca 200 Mkr, samtidigt som de får del av en ny verksamhet inom samma bransch som är i tillväxt och lönsam. Genom affären får Phonera möjlighet att genomföra nyemissioner för att kunna göra strukturaffärer.

Phoneras ägarandel i Viking kommer inom 18–24 månaders period att överföras till de bakomliggande ägarna i Phonera Holding. Den exakta tidplanen hänger samman med hur detta rent tekniskt genomförs. Olika alternativ finns men beslut har ännu ej tagits. Vidare är det en del av Phoneras uttalade strategi att komplettera organisk tillväxt med förvärv och det kan därmed antas att Phoneras andel av aktier och röster i Viking Telecom inom en inte alltför avlägsen framtid även kommer att nedbringas genom utspädning. Således har Phonera svårt att se att någon av de nuvarande direkta eller indirekta enskilda ägarna i Phonera skulle kunna äga mer än 30 % inom 18–24 månader.

Phonera hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från budplikt.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Med hänsyn till att den röstandel om ca 84 procent som Phonera uppnår genom att deltaga i apportemissionen kommer att nedbringas successivt och med beaktande av den av Phonera deklarerade intentionen att inom en period om 24 månader minska röstandelen till mindre än 30 procent, kan den initialt höga röstandelen om 84 procent inte anses hindra att Phonera medges undantag från budplikten. Undantag har av Aktiemarknadsnämnden tidigare meddelats i liknande situationer (jfr bl.a. AMN 2002:29). I det nu aktuella fallet måste en dispens ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Ett undantag bör dock förenas med avyttringsvillkor.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Phonera AB genom apportemission i Viking Telecom AB kommer att öka sin andel av det totala antalet röster i bolaget på det sätt som anges i framställningen till nämnden. Undantaget förenas med det villkoret att varken Phonera eller någon av dess huvudägare har en röstandel i Viking Telecom som överstiger 30 procent sedan tjugofyra månader förflutit från dagen för detta beslut. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid tjugofyramånadersfristens utgång.