Förlängd frist för uppköpsprospekt (Nordic Mining – Gexco)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 juni 2006 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB på uppdrag av Nordic Mining ASA.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Den 12 maj 2006 lämnade Nordic Mining ASA (”Budgivaren”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Gexco AB (publ) (”Gexco”) att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner i Gexco till Nordic Mining (”Erbjudandet”).

Erbjudandet är villkorat av att aktierna i Budgivaren godkänns för notering på Oslo-börsen. Processen för att ta fram ett prospekt för sådan notering och sådant godkännande pågår, men på grund av skäl som, i annat sammanhang, angivits i brev till Aktiemarknadsnämnden av den 30 maj 2006 har Budgivaren varit tvungen att avvakta med färdigställande av prospektet till dess att majoritetsaktieägarna i Gexco har klargjort sin inställning till Erbjudandet. Det noteringsprospekt som arbetas fram för noteringen på Oslo-börsen skall upprättas enligt prospektdirektivet och även omfatta ett prospekt för Erbjudandet, i enlighet med reglerna för gränsöverskridande erbjudanden (som i Sverige regleras av 36 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument).

Budgivaren avser att skicka in ett första utkast till Oslo-börsen inom kort. Oslo-börsen har blivit upplyst av Budgivaren om situationen i ärendet och Oslo-börsen har meddelat att processen med att godkänna prospektet har fått hög prioritet.

Budgivaren kommer mot bakgrund av ovanstående troligen inte kunna lägga fram det för Erbjudandet erfordrade prospektet inom den i punkt II.6 i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv stadgade femveckorsfristen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger undantag från femveckorsfristen så att Budgivaren kan lägga fram och offentliggöra prospektet när prospektet i Norge har godkänts av norsk behörig myndighet och denna myndighet har utfärdat ett intyg till Finansinspektionen i Sverige om att prospektet har upprättats enligt prospektdirektivet.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att lägga fram ett prospekt. Enligt punkten II.6 skall budgivaren, sedan erbjudandet har offentliggjorts, skyndsamt upprätta och lägga fram ett prospekt. Prospektet skall läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande.

I kommentaren till bestämmelsen konstateras att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att femveckorsfristen inte kan hållas, t.ex. vid ett erbjudande där vederlaget skall utgöras av nyemitterade aktier eller vid ett erbjudande som berör även utländska marknader, och att dispens då får sökas hos Aktiemarknadsnämnden. Nämnden har också i flera fall beviljat sådan dispens.

I det nu aktuella fallet synes upprättandet av prospektet först ha fördröjts av omständigheter som inte direkt är hänförliga till utländska regler utan snarare till oklarheter mellan Budgivaren och huvudägaren i målbolaget. Sedan dessa nu synes undanröjda och Budgivaren inom kort avser att till Oslo börs lämna in ett första utkast till prospekt är emellertid tidpunkten för tillhandahållande av det färdiga prospektet beroende av när prospektet kommer att godkännas av norsk behörig myndighet och denna myndighet har utfärdat ett intyg till Finansinspektionen i Sverige om att prospektet har upprättats enligt prospektdirektivet. Budgivaren styr således inte helt och hållet själv över inom vilken tid prospektet kan läggas fram. Därmed får sådana skäl anses föreligga som avses kunna läggas till grund för att medge undantag från den uppställda femveckorsregeln.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger att Nordic Mining lägger fram prospektet avseende erbjudandet om förvärv av aktierna i Gexco AB och offentliggör prospektet när prospektet i Norge har godkänts av norsk behörig myndighet och denna myndighet har utfärdat ett intyg till Finansinspektionen i Sverige om att prospektet har upprättats enligt prospektdirektivet. Beslutet bygger på förutsättningen att Nordic Mining inom kort lämnar in ett första utkast till prospekt till Oslo börs och bedriver det fortsatta prospektarbetet skyndsamt.