Undantag från budplikt (Kaneteg – GetUpdated Sweden/Eastpoint)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 juni 2006 en framställning från advokatfirman Lindhs DLA Nordic KB på uppdrag av Mattias Kaneteg.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

GetUpdated Sweden AB (”Bolaget”) är ett svenskt aktiemarknadsbolag vars B-aktier sedan 1998 är noterade på Nordic Growth Markets (nedan ”NGM”) Equity-lista. Bolaget har cirka 2.000 aktieägare och bedriver verksamhet inom utveckling och försäljning av internetbaserad omvärldsbevakning och andra automatiserade uppdateringstjänster. Den nuvarande verksamheten etablerades under 1996. Bolagets likviditet är ansträngd, omsättningen blygsam – år 2005 ca 1,4 miljoner kronor (netto) – och utvecklingen på aktiekursen har under senare tid varit svag.

Mot den angivna bakgrunden har Bolagets ledning och dess huvudägare sedan en tid övervägt vilken den för alla, inte minst Bolagets ägarkollektiv, bästa lösningen på situationen skulle kunna vara. Slutsatsen har blivit att den bästa lösningen är att finna ett framgångsrikt bolag med en intressant och lovande verksamhet med vilken Bolagets nuvarande verksamhet skulle kunna sammanföras, och där ett sådant bolags aktieägare har ett intresse av att inkorporera sin verksamhet i ett börsnoterat bolag.

Bolagets ledning och huvudägare har därför ingått ett avtal (”Avtalet”) med ägarna till Eastpoint AB, 556602-8550 (nedan ”Eastpoint”). Eastpoint bildades år 1999 av dess nuvarande vd Mattias Kaneteg och tillhandahåller tjänster inom webbproduktion, webb- marknadsföring samt webbhotell- och driftstjänster. Redan efter det första verksamhetsåret redovisade Eastpoint en vinst och har sedermera haft en god tillväxt. Verksamheten i Eastpoint bedöms ha mycket goda framtidsutsikter.

Avtalet innebär att Bolaget skall förvärva samtliga aktier i Eastpoint. Köpeskillingen för aktierna i Eastpoint skall erläggas genom att Bolaget genomför en till ägarna i Eastpoint riktad apportemission av aktier, varigenom ägarna i Eastpoint tillskjuter aktierna i Eastpoint som betalning för nya aktier i Bolaget. Parterna är överens om att ägarna i Eastpoint omedelbart efter apportemissionen sammanlagt skall inneha aktier motsvarande 90 procent av kapital och röster i Bolaget (i Bolaget finns endast ett aktieslag) och att sålunda Bolagets nuvarande aktieägare sammanlagt skall inneha aktier motsvarande 10 procent. I Eastpoint finns endast ett aktieslag och Mattias Kaneteg äger 50 procent av dessa. Före Bolagets förvärv av aktierna i Eastpoint avses dock att genomföras en riktad kontant nyemission i Eastpoint innebärande en utspädning om 3,8 –10 procent (räknat som antal nya aktier dividerat med antal befintliga aktier före nyemissionen). Denna nyemission avses inte påverka den avtalade fördelningen av ägande i Bolaget efter apportemissionen mellan Bolagets nuvarande ägare (10 procent) och aktieägarna i Eastpoint (90 procent). Mattias Kanetegs innehav i Bolaget efter genomförd apportemission kommer således att uppgå till ca 40,91–43,35 procent.

Styrelsen för Bolaget har kallat till bolagsstämma den 11 juli 2006 för att behandla fråga om apportemissionen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger Mattias Kaneteg undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom den beskrivna apportemissionen. Som skäl för detta anförs att förvärvet av Eastpoint är ett erforderligt led i en rekonstruktion av Bolaget, som har betydande ekonomiska svårigheter. Mattias Kaneteg har inte för avsikt att långsiktigt behålla det fulla antalet aktier och för att bereda honom rimlig tid att vidta åtgärder som innebär att hans ägande understiger gränsen för budplikt hemställer han om dispens i två år. Mattias Kaneteg hemställer för närvarande att Aktiemarknadsnämndens uttalande behandlas konfidentiellt.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om budplikt. Lagen träder i kraft den 1 juli 2006, men enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer måste den kunna tillämpas redan dessförinnan, när det som i förevarande fall är fråga om undantag från budplikt som annars skulle uppkomma efter dagen för ikraftträdande. Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom (prop. 2005/06:140 s. 117). Inspektionen har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Inspektionen kan förena sitt beslut med villkor.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta om undantag från bestämmelserna om budplikt (FFFS 2006:4). Enligt nämndens mening finns det i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag, om aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i GetUpdated Sweden AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Mattias Kaneteg skulle kunna få samt att Mattias Kanneteg inom 24 månader nedbringar sin andel av röstetalet i bolaget till mindre än 30 procent. Ett undantag med detta villkor måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Aktiemarknadsnämnden medger Mattias Kaneteg undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom den beskrivna apportemissionen i GetUpdated Sweden AB. Undantaget förenas med det villkoret att Mattias Kanetegs andel av röstetalet i bolaget, inom högst 24 månader från dagen för detta beslut, nedbringas till mindre än 30 procent. Om villkoret vid utgången av den tidsperioden inte är uppfyllt föreligger budplikt.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Mattias Kaneteg undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom den beskrivna apportemissionen i GetUpdated Sweden AB. Undantaget förenas med det villkoret att Mattias Kanetegs andel av röstetalet i bolaget, inom högst 24 månader från dagen för detta beslut, nedbringas till mindre än 30 procent. Om villkoret vid utgången av den tidsperioden inte är uppfyllt föreligger budplikt.