Tolkningsbesked om budplikt (Axel Johnson – Mekonomen)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 juli 2006 en framställning från AJB Bergh Advokatbyrå AB på uppdrag av Axel Johnson AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Axel Johnson AB (”Köparen”) har inlett förhandlingar med huvudaktieägare i Mekonomen AB (publ) (”Aktiemarknadsbolaget”), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, om köp av aktier i Aktiemarknadsbolaget. I Aktiemarknadsbolaget finns för närvarande utöver B-aktierna, som har en röst vardera, även A-aktier med tio röster vardera. Köpet är avsett att genomföras utan att Köparen träffas av budplikt och är villkorat bland annat av att samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier.

Huvudägarna, Ingemar Fraim och Leif Möller med familjer, äger före transaktionen mer än 50 procent av rösterna i Aktiemarknadsbolaget. Leif Möller med familj (”Säljarna”) avser att till Köparen sälja i princip hela sina innehav, vilket efter omstämpling kommer att representera 28 procent av röstetalet i Aktiemarknadsbolaget. Ingemar Fraim med familj (”de Kvarstående Aktieägarna”) avser att behålla aktier som efter omstämpling kommer att representera 27 procent av röstetalet i Aktiemarknadsbolaget. Ingemar Fraim avser att till Köparen sälja ett innehav som efter omstämpling kommer att representera 1 procent av röstetalet i Aktiemarknadsbolaget.

Det planerade upplägget innebär bl.a. följande.

  1. Köparen och Säljarna respektive Köparen och de Kvarstående Aktieägarna avser att i juli månad underteckna två aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalen”). Aktieöverlåtelseavtalen innebär (i) att Köparen från Säljarna förvärvar såväl A- som B-aktier i Aktiemarknadsbolaget och (ii) att Köparen från Ingemar Fraim förvärvar B-aktier i Aktiemarknadsbolaget. Köparens innehav efter förvärven från Säljarna och Ingemar Fraim kommer initialt att representera 29 procent av aktiekapitalet och 39 procent av röstetalet i Aktiemarknadsbolaget. Aktieöverlåtelseavtalen är emellertid villkorade av att beslut fattas på extra bolagsstämma i Aktiemarknadsbolaget om omstämpling av samtliga Aktiemarknadsbolagets A-aktier till B-aktier och att Säljarna och Kvarstående Aktieägarna på bolagsstämman röstar i enlighet med ett särskilt röstavtal för val av den styrelse och styrelseordförande som Köparen anvisar. Köparen får tillträde till aktierna samma dag som eller dagen efter bolagsstämman fattat beslut om omstämplingen. Omstämplingen kommer att vara bokförd i VPC-systemet inom två veckor från tillträdet. Efter bokförd omstämpling kommer Köparens innehav att representera 29 procent av såväl aktiekapitalet som röstetalet i Aktiemarknadsbolaget.

    Enligt sökandens bedömning bortfaller budplikt enligt 3 kap. 6 § första stycket andra meningen i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden för Köparens förvärv av aktierna i Aktiemarknadsbolaget eftersom Köparens röstetal genom omstämplingen av A-aktierna till B-aktier kommer att ha nedbringats till under 30 procent inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom, nämligen vid Köparens tillträde till aktierna.

  2. Samtidigt som Aktieöverlåtelseavtalen undertecknas kommer Köparen och de Kvarstående Aktieägarna ingå ett aktieägaravtal avseende Aktiemarknadsbolaget.

    Aktieägaravtalet innebär, i för Aktiemarknadsnämndens bedömning relevanta hänseenden, sammanfattningsvis följande:

    • Fram till årsstämman 2007 åtar sig de Kvarstående Aktieägarna (i) att inte nominera någon ledamot i styrelsen; (ii) att inte rösta emot av Köparen nominerade styrelseledamöter; eller (iii) att inte rösta för av annan aktieägare nominerade styrelseledamöter. Detta innebär att de Kvarstående Aktieägarna inte har någon förpliktelse gentemot Köparen såvitt avser val av styrelse på Aktiemarknadsbolagets årsstämma 2007.

    • De Kvarstående Aktieägarna åtar sig att fram till och med årsstämman 2007 i Aktiemarknadsbolaget inte rösta emot Köparens förslag om utdelning i Aktiemarknadsbolaget.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden lämnar besked huruvida bestämmelserna i Aktieägaravtalet innebär att ett sådant närståendeförhållande som avses i 3 kap. 5 § fjärde eller femte punkten i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden etableras mellan Köparen och de Kvarstående Aktieägarna och budplikt därför uppkommer.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen skall enligt 7 kap. 4 § efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att lämna besked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. (FFFS 2006:4).

Aktiemarknadsnämnden konstaterar inledningsvis att Axel Johnson AB i det nu aktuella fallet har ett berättigat intresse i saken (jfr prop. 2005/06:140 s. 116). Framställningen skall därför tas upp till prövning.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet kommer Axel Johnson AB genom förvärv av aktier från de nuvarande huvudägarna i Mekonomen AB att uppnå ett aktieinnehav representerande 39 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Axel Johnson AB är därmed enligt 1 § första stycket 2 skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt). Enligt 3 kap. 6 § första stycket andra meningen bortfaller emellertid budplikten om Axel Johnson ABs röstandel inom fyraveckorsfristen genom åtgärder från exempelvis bolagets sida nedbringas under tre tiondelar av röstetalet. I det nu aktuella fallet avses så ske genom omstämpling av samtliga A-aktier i bolaget till B-aktier med ett lägre röstvärde. Förutsatt att omstämplingen genomförs som planerat kommer Axel Johnson ABs röstandel att vara mindre än tre tiondelar och Axel Johnson AB således inte, till följd av förvärvet, vara skyldigt att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Mekonomen AB.

Nästa fråga är då om ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalen mellan Axel Johnson AB och de Kvarstående Aktieägarna medför att ett sådant närståendeförhållande som avses i 5 § 4 etableras, att budplikt på den grunden uppkommer enligt 1 §. Vid tillämpning av 1 § skall enligt 5 § 4 som närstående anses den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning. I kommentaren till bestämmelsen konstateras att bestämmelsen kan bli tillämplig om det finns en överenskommelse om att under en längre tidsperiod, dvs. flera verksamhetsår, samordna utövandet av rösträtten vid val av i vart fall så många styrelseledamöter att dessa utgör en majoritet i styrelsen. Bestämmelsen är däremot, konstateras det vidare, inte avsedd att förhindra tillfällig eller endast från tid till annan förekommande samverkan inför styrelseval eller andra stämmobeslut.

Aktieöverlåtelsevtalen tar i relevanta delar sikte på styrelseval vid endast den extra bolagsstämma som skall hållas i samband med Axel Johnson ABs aktieförvärv. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening kan de därför inte uppfattas på det sättet att de grundar ett sådant närståendeförhållande som avses i 5 § 4. Axel Johnson AB kommer således inte heller på denna grund vara skyldigt att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Mekonomen AB.

Vad slutligen gäller Aktieägaravtalet konstaterar nämnden att detta inte innebär någon förpliktelse parterna emellan såvitt avser det styrelseval som skall äga rum vid nästa årsstämma, år 2007, i Mekonomen AB. Varken Aktieägaravtalet i sig eller kombinationen av Aktieöverlåtelseavtalen och Aktieägaravtalet skapar således någon skyldighet för Axel Johnson AB att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Mekonomen AB.

Aktiemarknadsnämnden konstaterar avslutningsvis att det i framställningen nämnda närståendekriteriet i 5 § 5 inte är relevant i sammanhanget. Det förutsätter för sin tillämpning en samverkan som syftar till att uppnå ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier, något som här inte är fallet.

Beslut

Budplikt uppkommer inte för Axel Johnson AB till följd av de aktieförvärv och avtal som beskrivs i framställningen till Aktiemarknadsnämnden.