Undantag från budplikt (Erik Selin Fastigheter AB – Tripep AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 juli 2006 en framställning från Advokatfirman Glimstedt på uppdrag av Erik Selin Fastigheter AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Erik Selin Fastigheter AB (”Selin”) och ytterligare investerare är innehavare av stora fastighetsbestånd vilka bedöms lämpa sig väl för en notering på Stockholmsbörsen. Selin och övriga investerare har därför diskuterat denna målsättning med huvudägare i det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Tripep AB (”Tripep”), i syfte att finna en lämplig transaktionsstruktur för uppnående av börsnotering.

Tripep är ett forskningsföretag inom bioteknik som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier. Antalet utestående aktier i Tripep var 23.566.068 per 31 maj 2006, vilka vid sagda datum var spridda på sammanlagt 5.564 aktieägare.

Parterna (Tripep och Selin, m.fl. investerare) överväger en transaktionsstruktur som bygger på och i alla väsentliga avseenden överensstämmer med den struktur enligt vilken det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Enlight AB ombildades till Fastighets AB Balder (jfr AMN 2005:20 och 28).

Sammanfattningsvis ser strukturen ut som följer. I ett första steg överlåter Tripep sin nuvarande verksamhet till ett nybildat helägt dotterbolag (”NyAB”). Vid extra bolagsstämma utskiftas därefter samtliga aktier i NyAB till Tripeps befintliga aktieägare. Tekniken härför är en minskning av aktiekapitalet i Tripep, enligt 20 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL, med återbetalning till aktieägarna i form av aktier i NyAB.

Utskiftningen av NyAB avses ske i enlighet med reglerna för den s.k. Lex Asea i syfte att undvika att beskattning utlöses hos aktieägarna i anledning av transaktionen. Aktierna i NyAB avses noteras på marknadsplatsen First North medan aktierna i Tripep förväntas placeras på Stockholmsbörsens observationsavdelning för att sedan återupptas till handel på O-listan.

En minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna enligt ovan kräver Bolagsverkets tillstånd innan den kan verkställas, om inte bolaget samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar (20 kap. 23 § ABL). Genom nedan beskrivna nyemission avses såväl Tripeps aktiekapital som dess bundna egna kapital hållas intakt. Bolagsverkets tillstånd kommer därmed inte att behövas.

I samband med att Tripeps bolagsstämma fattar beslutet om minskning av aktiekapitalet avses stämman besluta om en apportemission till Selin m.fl. investerare, vilka såsom apportegendom kommer att tillskjuta sina respektive fastighetsbestånd (direkt eller indirekt via fastighetsägande bolag).

Selin kommer genom ovan nämnda emission att uppnå ett aktieinnehav i Tripep som överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Tripep. Selins medinvesterares innehav väntas inte uppnå sådana nivåer i anledning av nyemissionen. Tripeps nuvarande ägares innehav kommer efter emissionen att utgöra en minoritetspost i bolaget.

De transaktioner som planeras ske avses beslutas vid en extra bolagsstämma i Tripep varvid beslut följaktligen kommer att tas beträffande: (i) överförandet av Tripeps nuvarande verksamhet till NyAB; (ii) utskiftning av NyAB genom minskning av aktiekapitalet, samt (iii) Tripeps förvärv av fastighetsbestånden genom en apportemission. Varken Selin eller någon av de övriga investerarna kommer vid tidpunkten för stämman att vara aktieägare i Tripep och kommer således inte att genom röstning kunna påverka stämmans beslut.

Efter genomförandet av de planerade transaktionerna kommer Tripeps nuvarande aktieägare (i) inneha aktier, i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Tripep, i NyAB, innehållande Tripeps nuvarande verksamhet; samt (ii) inneha aktier i ”nya” Tripep och därmed tillgodogöras en del av värdet av de förlustavdrag vilka i dagsläget inte kan tillmätas något värde på grund av Tripeps svaga lönsamhet.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger Erik Selin Fastigheter AB undantag från bestämmelserna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden i anledning av de beskrivna transaktionerna. I framställningen hemställs vidare att nämndens uttalande tills vidare skall vara konfidentiellt.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet kommer Erik Selin Fastigheter AB genom deltagande i den planerade apportemissionen i Tripep AB att uppnå ett aktieinnehav representerande mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Erik Selin Fastigheter AB är därmed enligt 1 § första stycket 2 skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Se prop. 2005/06:140 s. 112.

Enligt nämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten, om aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Tripep AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Erik Selin Fastigheter AB skulle kunna få samt att emissionsbeslutet, med bortseende från röster för eventuella aktier som Selin självt innehar, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Nämnden noterar i sammanhanget att Tripep ABs aktieägare kvarblir med oförändrat inflytande i Tripep ABs hittillsvarande verksamhet, som var den verksamhet de överblickade och bedömde då de gjorde sina investeringar.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Erik Selin Fastigheter AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid ett genomförande av de i framställningen beskrivna transaktionerna. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Tripep AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Erik Selin Fastigheter AB skulle kunna få vid ett genomförande av transaktionerna, samt att emissionsbeslutet, med bortseende från av Erik Selin Fastigheter AB eventuellt innehavda och på stämman företrädda aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.