Undantag från budplikt (Pandeya – Add Your Logo Group)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 juli 2006 en framställning från Hans Pandeya.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Add Your Logo Group AB (”AYL”) är noterade på AktieTorget. Bolaget har haft betydande problem under det senaste året. I dotterbolaget Addyourlogo AB pågår förhandlingar under ledning av rekonstruktör och dotterbolaget kan, enligt framställningen, inte tillmätas något ekonomiskt värde. Med anledning av detta har kontrollbalansräkning upprättats i Addyourlogo Group AB som visar att aktiekapitalet är förbrukat.

Bolaget Global Factory Sweden AB (”Global”) utvecklar marknadsledande system för drift av internetkaféer och gaming centers. Global är i en expansiv fas och skall utveckla verksamheten genom förvärv och konsolidation.

Global avser att förvärva AYL genom ett s.k. omvänt förvärv. I första steget skall ett köparkollektiv förvärva AYLs huvudägares 60-procentiga aktieinnehav i AYL, dock kommer inte någon person att förvärva mer än 30 procent och det kommer inte att finnas någon överenskommelse dessa emellan rörande den långsiktiga förvaltningen av bolaget. AYL skall sedan förvärva Global genom en kvittningsemission. I praktiken handlar det enligt framställningen om en apportemission, men av olika skäl är affären strukturerad på så sätt att AYL förvärvar aktierna i Global med tillträde cirka två veckor före den extra stämman som skall besluta om emissionen. Den fordran på köpeskillingen som då uppstår ska säljarna sedan ha rätt att kvitta i emissionen.

Hans Pandeya med närstående är största ägare i Global med en ägarandel på 82 procent, vilket indirekt motsvarar ca 80 procent i AYL om affären med Global genomförs. Närstående är det helägda bolaget AB Grundstenen 110829 (unä till Singularity Technologies AB) samt hustrun Majken Hummel-Gumaelius och det av henne helägda bolaget AB Grundstenen 110827 (unä till Riddaren Investeringar AB).

Globals uttalade strategi är att komplettera organisk tillväxt med förvärv och det kan därmed, enligt framställningen, antas att huvudägarnas andel av aktier och röster i AYL inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att nedbringas genom utspädning. Således har Global svårt att se att någon av de nuvarande direkta eller indirekta enskilda ägarna i Global skulle kunna äga mer än 30 procent inom 18–24 månader.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger Hans Pandeya med angivna närstående undantag från bestämmelserna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden i anledning av de beskrivna transaktionerna.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet kommer Hans Pandeya genom deltagande i den planerade emissionen i Add Your Logo Group AB att uppnå ett aktieinnehav representerande mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Hans Pandeya är därmed enligt 1 § första stycket 2 skyldig att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Se prop. 2005/06:140 s. 112.

Enligt nämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten, om aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman Add Your Logo Group AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Hans Pandeya med närstående skulle kunna få och Hans Pandeya med närstående inom 24 månader nedbringar sin andel av röstetalet i bolaget till mindre än 30 procent. Ett undantag med detta villkor måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Hans Pandeya undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid ett deltagande i den i framställningen beskrivna emissionen i Add Your Logo Group AB. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Hans Pandeya med närstående skulle kunna få vid ett genomförande av emissionen samt att Hans Pandeya med närstående inom 24 månader från dagen för detta beslut nedbringar sin andel av röstetalet i bolaget till mindre än 30 procent. Om villkoret vid utgången av den tidsperioden inte är uppfyllt föreligger budplikt.