Utebliven flaggning (NetOnNet – Waldir)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 augusti 2006 en framställning från Stockholmsbörsen rörande flaggning vid köp av aktier i NetOnNet AB. Bengt Bengtsson, Waldir AB, har yttrat sig dels till Stockholmsbörsen, dels till Aktiemarknadsnämnden.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen.

Enligt ägarförteckning daterad den 30 juni 2006 ägde, efter genomförda förvärv, Waldir AB vid denna tidpunkt 300.000 aktier representerande 4,97 % av röster och kapital i NetOnNet AB, vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen. Vidare ägde, efter genomförda förvärv, vid samma tidpunkt Fabian Bengtsson och Martin Bengtsson vardera 111.700 aktier representerande 1,8 % av röster och kapital i NetOnNet AB. Enligt utdrag från bolagsverket är Fabian Bengtsson och Martin Bengtsson styrelseledamöter i Waldir AB och firmatecknare i bolaget.

Stockholmsbörsen bad i brev av den 25 juli 2006 Waldir ABs styrelseordförande Bengt Bengtsson redogöra för de överväganden som gjorts kring huruvida innehaven i NetOnNet AB skall räknas samman och varför ett offentliggörande av innehavet inte gjordes i enlighet med Näringslivets Börskommittés regler om offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. (”Flaggningsreglerna”) då femprocentsgränsen passerades.

I brev till Stockholmsbörsen av den 10 augusti 2006 konstaterar Bengt Bengtsson att Martin Bengtssons och Fabian Bengtssons innehav, om flaggningsreglerna hade följts, skulle ha räknats samman med de aktier som innehades av Waldir AB och att ett offentliggörande av innehaven skulle ha skett tidigare än vad som blev fallet. Att så inte skedde var ett rent förbiseende. När Waldir AB sedermera förvärvade aktier av Martin Bengtsson och Fabian Bengtsson uppmärksammades misstaget och ett offentliggörande skedde (den 25 juli) i enlighet med reglerna. Bengt Bengtsson beklagar det inträffade och upplyser avslutningsvis att de administrativa rutinerna inom gruppen setts över i syfte att undvika en upprepning av det inträffade.

Bengt Bengtsson har till Aktiemarknadsnämnden förklarat sig inte ha ytterligare att anföra i ärendet.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. syftar till att tillgodose aktiemarknadens behov av information om dels inflytandeförändringar i bolag vars aktier är spridda bland allmänheten, dels hur större placerares intresse för investeringar i dessa bolag utvecklas. Reglerna ger uttryck för vad som är god sed inom detta område av den svenska aktiemarknaden.

I reglerna anges bl.a. att den som har förvärvat aktier i ett bolag skall offentliggöra transaktionen och sitt innehav, om transaktionen medför att innehavet uppnår eller överstiger någon av gränserna 5 % av totalt antal aktier eller röster i bolaget och därefter varje procenttal jämnt delbart med fem. Därvid skall även vissa närståendes innehav medräknas. Det är ostridigt att offentliggörande i enlighet härmed borde ha skett vid det förvärv som innebar att Martin Bengtsson, Fabian Bengtsson och Waldir AB tillsammans kom att inneha mer än 5 % av aktierna i NetOnNet AB.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening är det av största vikt att alla som förvärvar eller överlåter aktier och andra finansiella instrument inom det angivna tillämpningsområdet följer Flaggningsreglerna. Även rådgivare och ombud har enligt nämndens mening ett ansvar att förvissa sig om att tillämpliga regler följs. Här kan även hänvisas till AMN 1999:18 och 2005:39. Aktiemarknadsnämnden kan därför inte undgå att kritisera det inträffade.