Dispens från skyldighet att lämna bud på konvertibler och teckningsoptioner (Opica – Capio)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 augusti 2006 en framställning från Advokatfirman Vinge KB såsom ombud för ett Opica AB (”Budbolaget”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Budbolaget har långt framskridna planer på att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Capio AB (Målbolaget) att överlåta samtliga aktier i Målbolaget till Budgivaren mot kontant betalning (”Erbjudandet”). Ett offentliggörande skulle kunna komma redan i början av nästa vecka.

Målbolaget har under år 2006 infört ett konvertibelprogram bestående av fyra serier av konvertibler. Samtliga konvertibler innehas av ett utländskt bolag (”Holdingbolaget”). Holdingbolaget ägs av cirka 120 anställda inom Målbolags-koncernen och ett dotterbolag till Målbolaget. (Allt enligt av Målbolaget offentliggjorda uppgifter.)

Ett tänkbart alternativ vore att låta Erbjudandet omfatta även ifrågavarande konvertibler. Ett annat alternativ vore att Budgivaren i stället erbjuder sig att förvärva aktierna i Holdingbolaget från berörda anställda. Vilket förfarande som är lämpligast är en fråga som bör diskuteras mellan Budgivaren och Målbolagets styrelse och ledning samt eventuellt styrelsen i Holdingbolaget. Budgivarens avsikt är således att finna en lösning som är enkelt genomförbar och som medför att deltagarna i konvertibelprogrammet behandlas skäligt. Utan en sådan diskussion, vilken av läckageskäl och andra orsaker inte kan äga rum före offentliggörandet av Erbjudandet, saknar Budgivaren underlag för att bedöma vilket alternativ som är lämpligast.

Målbolaget har även ett personaloptionsprogram. Leverans av aktier under personaloptionsprogrammet har säkrats genom emission av teckningsoptioner i Målbolaget till en så kallad employee benefit trust (”Trusten”), som konsolideras i Målbolags-koncernen. De närmare villkoren kring Trusten och dess ägande är inte kända för Budgivaren, men Trusten torde vara förhindrad att acceptera ett offentligt erbjudande på grund av sina åtaganden gentemot personaloptionsinnehavarna. Det är Budgivarens avsikt att, tillsammans med Målbolagets styrelse och ledning, även beträffande personaloptionsprogrammet finna en lösning som medför att deltagarna behandlas skäligt. I likhet med konvertibelprogrammet bör en sådan diskussion äga rum först efter offentliggörandet av Erbjudandet. Någon skyldighet enligt Reglerna att låta Erbjudandet omfatta personaloptionerna som formellt utgör köpoptioner finns inte. Möjligen skulle det kunna hävdas att en sådan skyldighet föreligger beträffande ifrågavarande teckningsoptioner.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs, mot nu angivna bakgrund, att Budbolaget erhåller dispens från skyldigheten i punkten II.9 i Reglerna att lämna ett erbjudande till innehavarna av konvertibler och teckningsoptioner i Målbolaget, även om prissättningen av dessa instrument skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier som omfattas av Erbjudandet upphörde.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen att ”Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden” (”takeover-reglerna”) skall följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Av punkten II.9 i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier alltid måste omfatta även andra av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa instrument väsentligt påverkas av aktiernas prissättning. Det innebär att ett uppköpserbjudande typiskt sett också skall omfatta av målbolaget utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Vederlaget för sådana instrument skall vara skäligt.

Syftet med regeln att ett uppköpserbjudande skall omfatta även till aktien relaterade instrument är att innehavarna av sådana instrument inte skall behöva riskera att efter ett förvärv av aktierna i bolaget bli sittande med ett instrument kopplat till onoterade aktier som uteslutande eller näst intill uteslutande innehas av budgivaren. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns det emellertid ingenting som hindrar att detta syfte uppnås på något annat sätt, om detta garanterar innehavarna av instrumenten i fråga likvärdig behandling. Nämnden anser därför förutsättningar föreligga för att bevilja dispens i enlighet med vad som yrkas i framställningen. Några skäl som talar emot en sådan dispens föreligger inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Opica AB dispens från skyldigheten i punkten II.9 i Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, att lämna ett erbjudande till innehavarna av konvertibler och teckningsoptioner i Capio AB, även om prissättningen av dessa instrument skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier som omfattas av Erbjudandet upphörde.