Tolkningsbesked angående revisorsgranskning av erbjudandehandling (Segulah – NEA)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 september 2006 en framställning från Carnegie Investment Bank AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

I Stockholmsbörsens regler rörande offentliga erbjudanden på aktiemarknaden (gällande sedan den 1 juli 2006), Bilagan – Erbjudandehandlingens innehåll, punkten 9, Revisorernas granskningsberättelser, anges att ”Om budgivaren är en juridisk person skall dennes revisor granska erbjudandehandlingen och avge en berättelse häröver. Granskningen och berättelsen skall följa relevanta regler och praxis”.

I NBKs takeover-regler (gällande fram till den 1 juli 2006), punkten V.3, Prospektets innehåll vid olika vederlagsformer, anges att då vederlaget utgörs av kontanter skall ”I prospektet också tas in en granskningsberättelse av revisor enligt vad som anges under huvudrubrik 15. I normalfallet lämnas denna berättelse av målbolagets revisor. Om målbolagets styrelse inte uppdrar åt revisorn att medverka, skall granskningsberättelsen lämnas av budgivarbolagets revisor.”.

I förevarande fall avser Carnegies huvudman, Segulah Alfa AB (”Segulah”), att lämna ett kontanterbjudande till aktieägarna i ett svenskt aktiemarknadsbolag noterat på Stockholmsbörsens O-lista (”Målbolaget” [NEA]). Målbolagets styrelse kommer att uppdra åt Målbolagets revisor att medverka och avge en granskningsberättelse som tas in i erbjudandehandlingen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden ger besked om Segulah, som budgivare, behöver uppdra åt sina revisorer att avge en granskningsberättelse, eller om de förtydliganden/undantag som fanns i NBKs takeover-regler­ (vilka regler till största del införlivats i Stockholmsbörsens regler om offentliga uppköpserbjudanden) är tillämpliga även på Stockholmsbörsens regler, varigenom Segulahs revisorer inte skulle behöva avge någon granskningsberättelse.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen att ”Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden” (2006-07-01) skall följas.

Enligt 2 kap. 3 § LUA skall budgivaren inom fyra veckor från det att ett uppköpserbjudande har lämnats upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den.

I 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) finns vissa, grundläggande, bestämmelser om innehållet i en erbjudandehandling. Bestämmelserna går tillbaka på EGs s.k. takeover-direktiv. I direktivet anges att EG också skall utarbeta detaljföreskrifter om innehållet i en erbjudandehandling, men så har ännu inte skett. En kompletterande och mer detaljerad reglering av innehållet i en erbjudandehandling finns emellertid i Stockholmsbörsens och de andra aktuella marknadsplatsernas uppköpsregler.

I LHF finns inget krav på att en erbjudandehandling vid erbjudanden skall innehålla en granskningsberättelse av revisor. Ett sådant krav finns emellertid i Stockholmsbörsens regler. Enligt punkten 9 i den bilaga till reglerna som innehåller bestämmelser om erbjudandehandlingens innehåll, skall, om budgivaren är en juridisk person, budgivarens revisor granska erbjudandehandlingen och avge en berättelse häröver. Granskningen och berättelsen skall följa relevanta regler och praxis.

Inom revisorsorganisationen FAR SRS pågår för närvarande arbete med att utveckla rutiner för granskningsåtgärder och tillhörande avrapportering avseende erbjudandehandlingar. I avvaktan på resultatet av detta arbete bör enligt Aktiemarknadsnämndens mening bestämmelsen i nu aktuellt hänseende förstås på samma sätt som de äldre NBK-reglerna. Det innebär att budgivarbolagets revisor, vid ett kontanterbjudande, inte behöver avge någon granskningsberättelse, under förutsättning att en sådan berättelse avges av målbolagets revisor.