Tolkning budpliktsregler (Rezidor Hotel Group)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2006 en framställning från Advokatfirman Vinge och White & Case Advokat AB för uppdragsgivares räkning.

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Ett svenskt aktiebolag (”Bolaget”) överväger att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nordiska listan vid Stockholmsbörsen (”Noteringen”). I samband med Noteringen kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”). Erbjudandet kommer endast att avse befintliga aktier, och samtliga aktier som kommer att omfattas av Erbjudandet ägs idag av den ene av Bolaget två nuvarande ägare. Den ägare vars aktier utbjuds till försäljning genom Erbjudandet benämnes nedan ”Ägare 1”, den andre ägaren för ”Ägare 2”, och Ägare 1 och 2 gemensamt för ”Ägarna”.

Ägare 1 äger för närvarande 75 % av aktierna i Bolaget, och Ägare 2 äger resterande 25 % av aktierna, som alla är av samma slag och följaktligen har lika röstvärde.

Ägarna avser att i samband med Noteringen genomföra en aktieöverlåtelse från Ägare 1 till Ägare 2 (”Aktieöverlåtelsen”). Ägare 2 kommer genom Aktieöverlåtelsen att uppnå ett aktieinnehav i Bolaget som representerar mellan minst 30 % och upp till cirka 40 % av röstetalet för samtliga aktier Bolaget. Aktieöverlåtelsen avses villkoras av att Erbjudandet genomförs, dvs. av att s.k. closing i Erbjudandet inträffar, något som också – i enlighet med praxis vid noteringar av detta slag på Stockholmsbörsen – utgör ett villkor för Noteringens genomförande. Detta innebär således att aktierna i Bolaget kommer att noteras och handlas villkorat under tiden från och med dagen efter den dag då slutligt pris i Erbjudandet fastställts (s.k. pricing) till och med closing, då aktieförsäljningen i enlighet med Erbjudandet genomförs och ägarspridningen således blir definitiv. Att noteringen är villkorad framgår av att aktierna noteras i listsegmentet ”Villkorad handel”. Vanligtvis äger closing rum den tredje handelsdagen efter den första dag som aktierna noteras och handlas villkorat.

Aktieöverlåtelsen, liksom den andel av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget som Ägare 2 kommer att inneha vid closing, kommer att framgå av det prospekt som upprättas för Erbjudandet och Noteringen. Samtliga potentiella investerare i Bolaget kommer således att från och med prospektets offentliggörande kunna informera sig om ägarförhållandena i Bolaget per closing i Erbjudandet, och basera sina respektive investeringsbeslut på denna information.

I och med att Ägare 2 genom Aktieöverlåtelsen kommer att uppnå ett aktieinnehav i Bolaget som representerar mellan minst 30 % och upp till cirka 40 % av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget vid closing i Erbjudandet, dvs. den tidpunkt som Noteringen blir ovillkorad och Bolaget därigenom blir ett sådant bolag som för tillämpningen av budpliktsreglerna avses i 3 kap. 1 § andra stycket lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt med hänsyn till vad som i övrigt framgår ovan, är det sökandenas uppfattning att Ägare 2 inte träffas av bestämmelserna om budplikt i nämnda lag, innebärande bland annat att undantag från budplikt inte behöver sökas av Ägare 2 i anledning av Aktieöverlåtelsens genomförande.

I framställningen hemställs om Aktiemarknadsnämndens tolkningsbesked om att budpliktsskyldighet jämlikt 3 kap. lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden inte träffar Ägare 2 av ovan angivna skäl vid genomförande av Aktieöverlåtelsen på sätt som framgått ovan.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen skall enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En sådan ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening bör på de i ansökan anförda skälen en aktie anses vara noterad vid en börs i det nu aktuella avseendet först vid den tidpunkt då noteringen blir ovillkorad. Budplikt kan därmed inte träffa Ägare 2 vid genomförande av den i framställningen beskrivna Aktieöverlåtelsen.

Det har inför offentliggörandet av detta uttalande upplysts att Bolaget är Rezidor Hotel Group, Ägare 1 SAS AB och Ägare 2 Carlson Hotels Worldwide, Inc. och Carlson Summit, Inc.