Värdering av sidoaffär till bud (MAN – Scania)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 oktober 2006 en framställning från Handelsbanken Capital Markets och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå för MAN AGs (”MAN”) räkning med begäran om omgående svar.

Uttalandet offentliggjordes den 1 december varvid vissa uppgifter har uteslutits på sökandens begäran.

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

MAN lämnade genom ett pressmeddelande den 18 september 2006 ett offentligt erbjudande om aktieförvärv till aktieägarna i Scania AB (”Erbjudandet”). Vederlaget för varje aktie oavsett serie i Scania uppgick i Erbjudandet till 0,151 ny aktie i MAN och 38,35 euro.

MAN förvärvade den 12 oktober aktier i Scania genom sidoaffärer mot kontant ersättning (”Sidoaffärerna”). I anledning av Stockholmsbörsens takeover-reglers bestämmelse II.11 om anpassning av villkoren för ett offentligt erbjudande till villkoren i sidoaffärer, har MAN den 12 oktober offentliggjort en sådan anpassning. Efter anpassningen uppgår vederlaget i Erbjudandet för varje aktie oavsett serie i Scania AB till 0,151 ny aktie i MAN och 41,12 euro.

Eftersom Sidoaffärerna innebar att MAN förvärvat mer än 10 procent av aktierna i Scania AB mot kontant ersättning, uppstod en skyldighet att också lämna ett vederlagsalternativ i Erbjudandet med enbart kontant vederlag. Så skedde och detta kontantalternativ uppgår till 51,29 euro per aktie i Scania AB. Beloppet motsvarar köpeskillingen i Sidoaffärerna.

Köpeskilling i Sidoaffärerna om 51,29 euro per Scaniaaktie betalades ut i svenska kronor efter en växelkurs om 9,261 kronor/euro, vilket var växelkursen enligt WM/Reuters Exchange Rate valutakursfixering kl. 16.00 GMT onsdagen den 11 oktober.

På valutamarknaden existerar inte några officiella valutakurser. Emellertid tillämpas allmänt på de europeiska valutamarknaderna, de växelkurser som varje dag fastställs kl. 16.00 GMT, dvs. kl. 17.00 svensk tid, i den s.k. WM/Reuters Closing Spot Rates (stundom också refererad till så som angivits i föregående stycke). Denna fixing baseras på ordrar från banker världen över och de växelkurser som fastställs vid fixingen baseras på sådana ordrar. En på detta sätt fastställd växelkurs anses av marknadens aktörer vara en riktig och oberoende växelkurs. Härigenom skiljer dessa genom fixingen fastställda växelkurser sig från dem som t.ex. banker tillämpar under löpande handel. Dessa senare växelkurser motsvarar då vad parterna tillämpar, beroende på förhandlingsposition, efterfrågan, utbud m.m. vid varje tidpunkt under handeln. De är därför påverkade av marknadens parter och kan inte anses objektiva.

Sidoaffärerna genomfördes alla efter Stockholmsbörsens stängning onsdagen den 11 oktober och före börsens öppnande torsdagen den 12 oktober. Ett skäl till att Sidoaffärerna gjordes efter börsens stängning var att takeover-reglerna föreskriver att jämförelsen av likviden i Sidoaffärerna normalt bör värderas efter marknadsförhållandena vid tidpunkten för sidoaffären. I avsikt att för denna värdering kunna lägga till grund MAN-aktiens stängningskurs, vilken får anses vara den representativa kursen på aktiedelen av Erbjudandets vederlag, samt kunna lägga en allmänt accepterad växelkurs euro/SEK till grund för värdering av kontantdelen i vederlaget, kunde inte Sidoaffärerna göras vid annan tidpunkt än efter såväl Frankfurtbörsens stängning som WM/Reuters fixing kl. 17.00 svensk tid. Vidare ansågs det lämpligt att Sidoaffärerna inte gjordes under löpande börshandel, eftersom både MAN-aktiens och växelkursen euro/kronor löpande fluktuerar under dagen vilket skulle ha inneburit svårigheter att överenskomma ett enhetligt pris med säljarna i Sidoaffärerna.

Fråga 1

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden måtte förklara att följande modell för att jämföra värdet av vederlaget i Erbjudandet med värdet av vederlaget i en sidoaffär är förenlig med takeover-reglernas bestämmelse II.11 och kan tillämpas i eventuellt kommande sidoaffärer.

Värdet av vederlaget i Erbjudandet

  • 0,151 * senaste tillgängliga stängningskurs för MANs stamaktie på Frankfurtbörsen (den enda börs där MAN-aktien handlas) + 41,12 euro. Om detta värde skall uttryckas som ett kronbelopp, skall beloppet omräknas till kronor enligt den senast tillgängliga växelkursen enligt WM/Reuters Exchange Rate valutakursfixering kl. 16.00 GMT. I praktiskt hänseende skall således ett värde som fastställs efter Frankfurtbörsens stängning och WMRs valutafixing en viss dag, anses motsvara vederlaget i Erbjudandets värde uttryckt i euro respektive kronor, under hela den påföljande handelsdagen och fram till dess ett nytt värde för vederlaget i Erbjudandet kunnat fastställas på kvällen denna (nya) handelsdag, återigen med tillämpning av den då tillgängliga senaste stängningskursen för MANs stamaktie på Frankfurtbörsen respektive växelkursen enligt WMRs valutakursfixing kl. 16.00 GMT.

Värdet av vederlaget i en sidoaffär

  • Om förvärv sker till ett pris uttryckt i euro skall värdet vara detta eurobelopp och om förvärvet sker i kronor skall värdet motsvara kronbeloppet av det nämnda eurobeloppet som framräknas med tillämpning av den växelkurs som fastställs i WM/Reuters Exchange Rate valutakursfixering kl. 16.00 GMT dagen innan sidoaffären genomförs.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen att ”Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden” (”takeover-reglerna”) skall följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna skall tolkas och tillämpas.

Av punkten II.11 i takeover-reglerna följer att om budgivaren sedan ett erbjudande offentliggjorts förvärvar aktier i målbolaget (sidoaffär) och villkoren i sidoaffären är förmånligare för överlåtaren än villkoren i erbjudandet, skall villkoren i erbjudandet anpassas därtill.

Av kommentaren till punkten framgår att en jämförelse måste göras mellan villkoren i erbjudandet och villkoren för förvärv som sker under erbjudandet (sidoaffärer). Likviden i erbjudandet och likviden i sidoaffären skall normalt värderas efter marknadsförhållandena vid tidpunkten för sidoaffären. Det innebär bl.a. att, om vederlaget i erbjudandet helt eller delvis består av aktier, eller om aktier utgör en av flera alternativa vederlagsformer, och aktierna stigit i värde, så kan sidoaffärer göras till den nya kursen, utan att kompensation behöver lämnas till dem som accepterat erbjudandet.

Enligt punkt II.11 gäller vidare att, om sidoaffärer har gjorts mot kontant betalning och tillsammans med eventuella föraffärer omfattat mer än tio procent av samtliga aktier i målbolaget, erbjudandet skall innehålla ett vederlagsalternativ som innebär att aktieägarna har rätt att få kontant betalning.

Fråga 1

I begreppet marknadsförhållandena i kommentaren till punkten II.11 i takeover-reglerna måste enligt Aktiemarknadsnämndens mening även ingå en allmänt vedertagen princip för fastställande av valutakurs i de fall då vederlag uttrycks i andra valutor än svenska kronor. Nämnden har inget att erinra mot den modell som presenteras i framställningen för jämförelser av värdet av vederlaget i erbjudandet med värdet av vederlaget i en sidoaffär men noterar att det kan finnas även andra sätt att tillgodose reglerna.