Undantag från budplikt (Bo Håkansson med bolag – Biolin)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 november 2006 en framställning från advokaten Erik Nerpin som ombud för Bo Håkansson och det av denne helägda bolaget Farstorps Gård Förvaltning AB (”Farstorp”).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Biolin AB:s (”Biolin”) aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Biolins aktiekapital uppgår till 47.808.930 kronor fördelat på 9.561.786 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och medför en röst vid bolagsstämma.

Bo Håkansson, genom Farstorp, är Biolins störste aktieägare och äger 3.663.429 aktier. Detta motsvarar en ägar- och röstandel om ca 38,3 procent.

Bo Håkansson har tidigare beviljats undantag från budplikten genom Aktiemarknadsnämndens uttalanden 2004:28 och 2005:35. Undantaget är förenat med villkoret att röstandelen för Bo Håkansson (och av honom kontrollerade bolag) skall nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet genom avyttring av aktier eller emissioner inom två år från det att gränsen för budplikt uppnåddes, vilket skedde den 30 november 2004.

Biolins styrelse beslutade den 23 oktober 2006, villkorat av bolagsstämmas godkännande, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Varje aktie ger rätt att teckna en ny aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till ca 96 miljoner kronor. Bo Håkanssons på företrädesrätt baserade andel i nyemissionen uppgår till ca 36,6 miljoner kronor. Frågan om godkännande av nyemissionen kommer att framläggas på extra bolagsstämma den 22 november 2006.

Bo Håkansson hemställer nu om att Aktiemarknadsnämnden dels upphäver det tidigare uppställda villkoret att han skall nedbringa sin andel i Biolin till mindre än 30 procent av röstetalet, dels beviljar undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett utnyttjande av företrädesrätten till nya aktier i den planerade nyemissionen i Biolin.

Bo Håkansson blev aktieägare i Biolin i november 2004 i samband med att Biolin förvärvade Hansa Medical AB av Farstorp genom en apportemission. I samband med förvärvet genomförde Biolin en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Farstorp deltog i nyemissionen och tecknade sin pro rata-andel om ca 15,3 miljoner kronor. Bo Håkanssons röstandel i Biolin uppgick efter apportemissionen och den i samband därmed genomförda nyemissionen i Biolin till ca 45 procent.

Bo Håkansson tecknade sin andel om ca 20,7 miljoner kronor i den företrädesemission i Biolin som genomfördes i början av 2006. Nyemissionen fulltecknades och Bo Håkanssons röstandel i Biolin påverkades därmed inte.

Bo Håkanssons uttalade ambition är, och har hela tiden varit, att hans rösteandel skall nedbringas genom att Biolin genomför företagsförvärv med betalning i nyemitterade aktier och/eller att Bo Håkansson placerar aktier utanför börshandeln. Att nedbringa röstandelen genom försäljningar över börsen bedöms vare sig ligga i Bo Håkanssons eller övriga aktieägares intresse, bland annat på grund av den förhållandevis begränsade likviditeten i Biolins aktie.

Bo Håkanssons rösteandel har hittills minskats från 45 procent till 38,3 procent genom placeringar utanför börshandeln, bl.a. till Biolins verkställande direktör. Biolin har emellertid inte funnit något lämpligt förvärvsobjekt där betalning kunnat ske mot betalning med nyemitterade aktier.

Biolins styrelse har nu beslutat att genomföra två företagsförvärv. Det ena avser det finska bolaget KSV Instruments, det andra avser det svenska bolaget Integration Diagnostics, i vilket bolag Biolin redan äger ca 47 procent. De båda förvärven förväntas omgående stärka Biolins resultat och kassaflöde. Förvärven sker mot kontant betalning. För att finansiera förvärven har Biolins styrelse beslutat om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 96 MSEK.

Biolins ägarkrets består i huvudsak av privatpersoner och Biolin saknar således tillgång till institutionellt kapital i ägarkretsen. För att kunna genomföra nyemissionen med gott resultat bedömer Biolin det därför vara helt nödvändigt att Bo Håkansson tecknar sin andel med företrädesrätt om ca 36,6 miljoner kronor. Bo Håkansson har förklarat sig villig att teckna sin andel, men detta förutsätter att avyttringsvillkoret i tidigare meddelad dispens från budplikten hävs och att han erhåller undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om han utnyttjar sin företrädesrätt och nyemissionen inte blir fulltecknad. Bo Håkansson anser det vara rimligt, att om han för tredje gången på två år skall tillföra Biolin kapital i nyemissioner, så skall han samtidigt frigöras från kravet att i närtid avyttra en icke oväsentlig del av sitt innehav.

Bo Håkansson hemställer att Aktiemarknadsnämnden (i) häver avyttringsvillkoret i det tidigare beviljade undantaget från budplikten, innebärande att Bo Håkansson inte behöver nedbringa sin nuvarande ägarandel i Biolin om ca 38,3 procent och (ii) beviljar undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett utnyttjande av företrädesrätten till nya aktier i den planerade nyemissionen i Biolin.

Bo Håkansson samtycker till att dispensen villkoras av att Biolins bolagsstämmas beslut att godkänna styrelsens beslut om nyemission stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Därvid skall Bo Håkansson inte delta i omröstningen och de av honom företrädda aktierna skall inte räknas in i antalet på stämman företrädda aktier.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Se prop. 2005/06:140 s. 112.

Enligt nämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten, om aktieägarna i samband med bolagsstämman i Biolin informeras om hur stor röstandel som Bo Håkansson med närstående skulle kunna få genom teckning i den aktuella emissionen och emissionsbeslutet godkänns av aktieägarna med kvalificerad majoritet utan att Bo Håkanssons och närståendes röster inräknas.

Ett undantag med detta villkor måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden häver avyttringsvillkoret i det tidigare beviljade undantaget från budplikten för Bo Håkansson med närstående, innebärande att Håkansson inte behöver nedbringa sin nuvarande ägarandel i Biolin om ca 38,3 procent, och medger Håkansson undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid ett deltagande i den i framställningen beskrivna emissionen i Biolin. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i samband med bolagsstämman i Biolin informeras om hur stor röstandel som Bo Håkansson med närstående skulle kunna få genom teckning i den aktuella emissionen och att Biolins bolagsstämmas beslut att godkänna styrelsens beslut om nyemission stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier, varvid Bo Håkansson inte skall delta i omröstningen och de av honom företrädda aktierna inte räknas in i antalet på stämman företrädda aktier. Om villkoret inte är uppfyllt föreligger budplikt.