Undantag från budplikt (Stena Adactum/Midelfart Holding – Wilh. Sonesson)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 november 2006 en framställning från Wistrand Advokatbyrå som ombud för Stena Adactum AB (”Adactum”) och Midelfart Holding AS (”MH”).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Wilh. Sonesson AB (publ) (”Sonesson”) är noterat på Stockholmsbörsens N-lista. Sonesson avser att ingå avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Midelfart AS (”Midelfart”). Samtliga aktier i Midelfart ägs idag av MH. Köpeskillingen för enterprise value beräknas uppgå till 425 miljoner norska kronor.

Midelfart är Norges ledande leverantör av hälso- och skönhetsprodukter. För Sonesson är förvärvet mycket viktigt från en strategisk synvinkel eftersom det innebär att Sonesson dels får en förstärkt ställning i dagligvaruhandeln dels får tillgång till upparbetade distributionskanaler på den norska marknaden. Affären innebär följaktligen att betydande värden kan åstadkommas till gagn för aktieägarna. Det förestående förvärvet av Midelfart skall, genom ett särskilt beslut, godkännas av bolagsstämman i Sonesson. MH och Sonesson skall ingå ett avtal om aktieöverlåtelsen som bland annat kommer att innehålla bestämmelser av innebörd att äganderätten till aktierna skall övergå, liksom att likvid för aktierna skall erläggas, vid ett i avtalet närmare preciserat datum vilket kommer att infalla runt årsskiftet.

Sonesson avser att finansiera förvärvet genom banklån samt genom eget kapital. Sonesson har i dagsläget en sådan finansiell ställning att en nyemission är nödvändig för att finansiera förvärvet till den del som avser eget kapital. Vad gäller banklånedelen har banken krävt en garanti av nyemissionen som ett villkor för sin utlåning. Genom garantin säkerställs att förvärvet av Midelfart kan genomföras med för Sonesson acceptabel kapitalstruktur. Detta är till gagn för alla aktieägare. Skulle inte affären kunna finansieras på planerat sätt riskeras aktieägarvärden att gå förlorade.

Sonesson har aktier utgivna i två olika serier, serie A med tio röster per aktie och serie B med en röst per aktie. I anledning av vad som anförts ovan avser styrelsen för Sonesson att kalla till extra bolagsstämma med förslag till beslut om nyemission av preliminärt 17,7 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 13 kronor per aktie i syfte att senast den sista mars 2007 tillföra Sonesson cirka 230,7 miljoner kronor.

Sonesson har två dominerande ägare. Den ena är Adactum som äger aktier motsvarande 22,7 procent av aktiekapitalet och 26,4 procent av rösterna och den andra är MH som äger aktier motsvarande 23,4 procent av aktiekapitalet och 28,5 procent av rösterna. Av befintliga aktieägare är det enbart Adactum och MH som har finansiell kapacitet att garantera nyemissionen. Adactum och MH har förklarat sig villiga att ingå garantiåtaganden som innebär att dessa åtar sig att, med halva antalet vardera, teckna de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare.

Om emissionen fulltecknas kommer Adactum, genom att utnyttja sina teckningsrätter i företrädesemissionen, att teckna 4.035.987 nya B-aktier för en sammanlagd teckningslikvid om 52.467.831 kronor vilket får till följd att Adactum, efter sådan teckning, kommer att vara ägare till sammanlagt 22,7 procent av kapitalet och 25,4 procent av rösterna i Sonesson. I samma situation kommer MH, genom att utnyttja sina teckningsrätter i företrädesemissionen, att teckna 4.159.101 nya B-aktier för en sammanlagd teckningslikvid om 54.068.313 kronor vilket innebär att MH, efter sådan teckning, kommer att vara ägare till sammanlagt 23,4 procent av kapitalet och 27,1 procent av rösterna i Sonesson.

Om inte några andra aktieägare, utöver Adactum och MH, tecknar aktier i nyemissionen kommer var och en av Adactum och MH, på grund av garantierna, att nödgas teckna ytterligare högst 4.777.039 B-aktier. Efter ett sådant garantiuppfyllande skulle Adactum vara ägare till 31,7 procent av aktierna i bolaget med en röstandel om 32,6 procent och MH vara ägare till 32,4 procent av aktierna i bolaget med en röstandel om 34,3 procent.

Som framgått ovan riskerar var och en av Adactum och MH, genom upptagandet av ej tecknade aktier i Sonesson, att bli föremål för budplikt. Uppkomsten av eventuell budplikt för Adactum och MH är, på grund av den garanti som dessa lämnat, helt beroende av övriga aktieägares anslutning till ovan beskrivna nyemission. Den ökning av Adactums liksom av MHs ägarandel i Sonesson som är en följd av att garantin utnyttjats innebär således inte att det från någon av dessa aktieägare finns någon avsikt att äga mer är 30 procent av aktierna i Sonesson och inte heller att det finns någon avsikt att äga samtliga aktier i Sonesson. Adactum liksom MH begär av denna anledning att Aktiemarknadsnämnden skall bevilja Adactum och MH dispens från den eventuella budplikt som kan uppkomma på grund av dessas ökade ägandeandel i Sonesson till följd av dessas aktieteckning av ej tecknade aktier.

Mot bakgrund av det ovanstående hemställes att Aktiemarknadsnämnden medger undantag för den eventuella budplikt som, till följd av den av Adactum lämnade garantin, kan uppkomma på grund av Adactums aktieteckning av ej tecknade aktier samt den eventuella budplikt som, till följd av den av MH lämnade garantin, kan uppkomma på grund av MHs aktieteckning av ej tecknade aktier.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Se prop. 2005/06:140 s. 117.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. vid apportemissioner. Nämnden har också vid ett tidigare tillfälle beviljat Adactum undantag från budplikt (AMN 2004:33).

I det fall Aktiemarknadsnämnden nu har att bedöma är inte fråga om en apportemission och inte heller föreligger det en ekonomisk kris i bolaget. De dispensskälen är således inte för handen. Liksom i ärendet AMN 2004:33 föreligger emellertid såtillvida en likhet med apportemissionsfallet att emissionen skall genomföras för förvärv av en rörelse. Till detta kommer att det står fritt för alla aktieägare att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt aktieinnehav i bolaget. Nämnden noterar också att Adactum redan idag innehar aktier representerande 26,4 procent av röstetalet och att ett infriande av garantin som mest skulle kunna leda till att röstandelen ökade till 32,6 procent av röstetalet resp. att MH innehar aktier representerande 28,5 procent av röstetalet och att ett infriande av garantin som mest skulle kunna leda till att röstandelen ökade till 34,3 procent av röstetalet.

Enligt nämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten. Ett undantag måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Undantaget bör lämpligen förses med ett avyttringsvillkor.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Stena Adactum resp. Midelfart Holding undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna nyemissionen i Wilh. Sonesson AB. Undantaget förenas med det villkoret att Stena Adactums resp. Midelfart Holdings röstandel i bolaget nedbringas till under 30 procent inom sex månader från det att emissionen har registrerats. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid sexmånadersfristens utgång.