Undantag från budplikt (Wallenbergstiftelser/Investor – Scania)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 november 2006 en framställning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (gemensamt Stiftelserna) samt Investor AB.

Bakgrund

Stiftelserna äger aktier av serie A i Scania AB med ett röstetal motsvarande 10,61 %. Investor offentliggjorde den 7 november 2006 att Investor innehar aktier med ett röstetal motsvarande 20,01 % av det totala antalet röster i Scania. Volkswagen AG äger A-aktier med 34 % av det totala antalet röster i Scania och MAN AG äger A- och B-aktier med 14,5 % av det totala antalet röster i Scania.

Enligt uppgift i framställningen äger Volkswagen aktier i MAN med ca 20 % av det totala antalet röster i MAN och är därmed största aktieägaren i MAN. Volkswagen har enligt uppgift uttalat att bolaget avser att förvärva ytterligare så många aktier i MAN att bolaget uppnår kontroll av drygt 29 % av samtliga röster i bolaget.

MAN har i pressmeddelande tillkännagett ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Scania. En erbjudandehandling offentliggjordes den 16 november 2006.

I framställningen anges att Stiftelserna och Investor mot den angivna bakgrunden nu överväger att träffa ett avtal om samverkan som aktieägare i Scania av det innehållet att parterna överenskommer att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning för att uppnå ett ökat inflytande över Scanias förvaltning. Syftet bakom denna samverkan är att stärka envar parts ställning som aktieägare i Scania.

I framställningen anförs vidare bl.a. följande.

Av den uttryckliga ordalydelsen av bestämmelserna i 3 kap. 5 § 4 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden framgår att Stiftelserna eller Investor genom ett sådant samverkansavtal skulle drabbas av skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Scania.

Varken någon av Stiftelserna eller Investor har ingått någon överenskommelse om samverkan avseende Scania med annan aktieägare.

Stiftelserna och Investor hemställer att Aktiemarknadsnämnden beviljar envar av Stiftelserna och Investor undantag från den budplikt som eljest skulle uppkomma. Ett sådant undantag skall gälla så länge Stiftelsernas och Investors sammantagna röstetal inte genom förvärv av ytterligare aktier i Scania överstiger det röstetal som annan aktieägare, i förekommande fall tillsammans med närstående i lagens mening, innehar.

Skälet till denna hemställan är att bestämmelserna om budplikt tillkommit för att bereda minoritetsägarna möjlighet att avyttra sina aktier vid kontrollägarskifte i aktiemarknadsbolag. Något kontrollägarskifte eller uppkomst av någon ny kontrollägare sker inte i Scania i följd av det samverkansavtal som nu övervägs. Volkswagen är kontrollägare i Scania och förblir det även efter att Stiftelserna och Investor träffat avtal.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 § samma kapitel, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor.

Det avtal som Stiftelserna och Investor anger sig ämna ingå är ett sådant avtal som enligt 3 kap. 5 § 4 LUA grundar närståendeförhållande. Eftersom Stiftelsernas och Investors aktieinnehav således skall sammanläggas och detta innehav överstiger 30 % av röstetalet, uppkommer budplikt.

Budplikten syftar till att bereda övriga aktieägare möjlighet att lämna sina investeringar i ett aktiemarknadsbolag efter ett kontrollägarskifte. Gränsen för budplikt om 30 % av röstetalet har främst baserats på det genomsnittliga deltagandet på bolagsstämmorna i svenska aktiemarknadsbolag.

Det är uppenbart att skälen för budplikt inte gör sig gällande när någon ensam eller tillsammans med närstående visserligen uppnått mer än 30 % av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag men det finns en annan aktieägare med högre röstetal. Reglerna om budplikt är inte avsedda för en sådan situation. Förutsättningar för att medge Stiftelserna och Investor undantag från budplikten föreligger därför. Några skäl mot ett sådant undantag föreligger inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Stiftelserna och Investor undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma på grund av ingåendet av det i framställningen nämnda avtalet. Om ägarförhållandena ändras så att det inte längre finns någon annan aktieägare i Scania som ensam eller tillsammans med närstående har högre röstetal än Stiftelserna och Investor sammantaget, uppkommer dock budplikt för det fall att Stiftelserna eller Investor därefter förvärvar ytterligare aktier i Scania.