Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:49

(2006-11-21)

Undantag från budplikt (Konsumentföreningen Stockholm – LjungbergGruppen)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 november 2006 en framställning från Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening (”Konsumentföreningen Stockholm”).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Aktierna av serie B i LjungbergGruppen AB (publ) (”LjungbergGruppen”) är noterade på den Nordiska Börsen i Stockholm. LjungbergGruppen är ett fastighetsbolag vars aktiekapital uppgår till 154.411.840 kronor fördelat på sammanlagt 15.441.184 aktier, varav 1.900.000 utgörs av aktier av serie A och 13.541.184 av aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.

Atrium Fastigheter AB (”Atrium”) ägs till 72,4 procent av Konsumentföreningen Stockholm, till 19,2 procent av Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och till 8,5 procent av Konsumentkooperationens pensionskassa.

LjungbergGruppen och aktieägarna i Atrium har den 17 oktober 2006 träffat ett aktieöverlåtelseavtal innebärande ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium. Genom samgåendet bildas ett av Sveriges största fastighetsbolag med inriktning på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Samgåendet sker i form av en apportemission i LjungbergGruppen, varigenom aktieägarna i Atrium som vederlag för aktierna i Atrium erhåller 17.864.000 aktier av serie B i LjungbergGruppen.

Genom apportemissionen kommer Konsumentföreningen Stockholm att erhålla 12.924.481 aktier av serie B, motsvarande en andel av 38,8 procent av kapitalet och 31,1 procent av rösterna. LjungbergGruppens nuvarande största aktieägare, familjerna Ljungberg och Holmström, kommer att äga motsvarande 15,6 procent av kapitalet och 22,4 procent av rösterna respektive 12,1 procent av kapitalet och 19,4 procent av rösterna. För att uppnå denna fördelning av röstetalet har familjerna Ljungberg och Holmström förbundit sig att omvandla 900.000 aktier av serie A till aktier av serie B i LjungbergGruppen. Konsumentföreningen Stockholm äger idag inga aktier i LjungbergGruppen.

Den ovan beskrivna transaktionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i LjungbergGruppen den 28 november 2006. Aktieägare som representerar 69 procent av kapitalet och 86 procent av rösterna har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för förslaget om apportemission.

Konsumentföreningen Stockholm hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från budplikt, innebärande att Konsumentföreningen Stockholm kan teckna och tilldelas 12.924.481 aktier av serie B i ovan angiven apportemission i LjungbergGruppen som vederlag för sina aktier i Atrium utan att utlösa budplikt.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. (Se prop. 2005/06:140 s. 117.)

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten. Ett undantag måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Undantaget bör lämpligen förses med ett avyttringsvillkor.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Konsumentföreningen Stockholm undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna apportemissionen i LjungbergGruppen. Undantaget förenas med det villkoret att Konsumentföreningen Stockholms röstandel i bolaget nedbringas till under 30 procent inom arton månader från dagen för registrering av apportemissionen. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid artonmånadersfristens utgång.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...