Undantag från budplikt (Konsumentföreningen Stockholm – LjungbergGruppen)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 november 2006 en framställning från Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening (”Konsumentföreningen Stockholm”).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Aktierna av serie B i LjungbergGruppen AB (publ) (”LjungbergGruppen”) är noterade på den Nordiska Börsen i Stockholm. LjungbergGruppen är ett fastighetsbolag vars aktiekapital uppgår till 154.411.840 kronor fördelat på sammanlagt 15.441.184 aktier, varav 1.900.000 utgörs av aktier av serie A och 13.541.184 av aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.

Atrium Fastigheter AB (”Atrium”) ägs till 72,4 procent av Konsumentföreningen Stockholm, till 19,2 procent av Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och till 8,5 procent av Konsumentkooperationens pensionskassa.

LjungbergGruppen och aktieägarna i Atrium har den 17 oktober 2006 träffat ett aktieöverlåtelseavtal innebärande ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium. Genom samgåendet bildas ett av Sveriges största fastighetsbolag med inriktning på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Samgåendet sker i form av en apportemission i LjungbergGruppen, varigenom aktieägarna i Atrium som vederlag för aktierna i Atrium erhåller 17.864.000 aktier av serie B i LjungbergGruppen.

Genom apportemissionen kommer Konsumentföreningen Stockholm att erhålla 12.924.481 aktier av serie B, motsvarande en andel av 38,8 procent av kapitalet och 31,1 procent av rösterna. LjungbergGruppens nuvarande största aktieägare, familjerna Ljungberg och Holmström, kommer att äga motsvarande 15,6 procent av kapitalet och 22,4 procent av rösterna respektive 12,1 procent av kapitalet och 19,4 procent av rösterna. För att uppnå denna fördelning av röstetalet har familjerna Ljungberg och Holmström förbundit sig att omvandla 900.000 aktier av serie A till aktier av serie B i LjungbergGruppen. Konsumentföreningen Stockholm äger idag inga aktier i LjungbergGruppen.

Den ovan beskrivna transaktionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i LjungbergGruppen den 28 november 2006. Aktieägare som representerar 69 procent av kapitalet och 86 procent av rösterna har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för förslaget om apportemission.

Konsumentföreningen Stockholm hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från budplikt, innebärande att Konsumentföreningen Stockholm kan teckna och tilldelas 12.924.481 aktier av serie B i ovan angiven apportemission i LjungbergGruppen som vederlag för sina aktier i Atrium utan att utlösa budplikt.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. (Se prop. 2005/06:140 s. 117.)

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten. Ett undantag måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Undantaget bör lämpligen förses med ett avyttringsvillkor.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Konsumentföreningen Stockholm undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna apportemissionen i LjungbergGruppen. Undantaget förenas med det villkoret att Konsumentföreningen Stockholms röstandel i bolaget nedbringas till under 30 procent inom arton månader från dagen för registrering av apportemissionen. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid artonmånadersfristens utgång.