Dispens från budplikt (Hebi)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 november 2006 en framställning från Refaat el-Sayed som företrädare för ett av honom helägt aktiebolag.

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Hebi Intressenter AB ("Intressenter") innehar 42 procent av rösterna i Hebi Health Care AB (publ) ("Hebi"), vilket bolag sedan den 30 september 2002 är noterat på NGM. Intressenter ägs till 100 procent av Hebis verkställande direktör, Refaat el-Sayed.

Intressenter avsåg att vara ett förvaltningsbolag för Refaat el-Sayeds innehav i Hebi. Emellertid har Intressenter även kommit att engagera sig i annan affärsverksamhet. Med hänsyn härtill har behov uppkommit att återställa den ursprungliga avsikten att innehavet i Hebi skulle ägas av ett renodlat förvaltningsbolag. Detta nödvändiggör att Intressenters hela aktieinnehav i Hebi, konvertibler m.m., överförs till annat rättssubjekt.

Hebi Holding AB har erbjudit sig att förvärva Intressenters hela innehav i Hebi. Hebi Holding ägs till 100 procent av Refaat el-Sayed. Hebi Holdings förvärv av Intressenters hela innehav av aktier m.m. i Hebi sker av organisatoriska skäl och innebär ingen faktiskt förändring av kontrollen över Hebi.

Med hänsyn härtill hemställes att Aktiemarknadsnämnden medger Hebi Holding dispens från budplikt för nämnda förvärv innefattande att Hebi Holding även äger rätt till ytterligare förvärv i Hebi.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. (Se prop. 2005/06:140 s. 117. )

Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet 2003:19 beviljat Hebi Intressenter AB undantag från budplikt för förvärv av aktier i Hebi från en annan Refaat el-Sayed närstående juridisk person. Med hänsyn till att kontrollägarförhållandet rådde redan vid den dåvarande NBK-rekommendationens ikraftträdande den 1 juli 1999 beviljades dispens även för ytterligare förvärv.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns i även det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten. Ett undantag kan inte beröra aktieägarkollektivets intressen. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Hebi Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom förvärv av den i framställningen beskrivna aktieposten i Hebi Health Care AB och ytterligare förvärv av aktier i bolaget.