Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:50

(2006-11-27)

Dispens från budplikt (Hebi)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 november 2006 en framställning från Refaat el-Sayed som företrädare för ett av honom helägt aktiebolag.

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Hebi Intressenter AB ("Intressenter") innehar 42 procent av rösterna i Hebi Health Care AB (publ) ("Hebi"), vilket bolag sedan den 30 september 2002 är noterat på NGM. Intressenter ägs till 100 procent av Hebis verkställande direktör, Refaat el-Sayed.

Intressenter avsåg att vara ett förvaltningsbolag för Refaat el-Sayeds innehav i Hebi. Emellertid har Intressenter även kommit att engagera sig i annan affärsverksamhet. Med hänsyn härtill har behov uppkommit att återställa den ursprungliga avsikten att innehavet i Hebi skulle ägas av ett renodlat förvaltningsbolag. Detta nödvändiggör att Intressenters hela aktieinnehav i Hebi, konvertibler m.m., överförs till annat rättssubjekt.

Hebi Holding AB har erbjudit sig att förvärva Intressenters hela innehav i Hebi. Hebi Holding ägs till 100 procent av Refaat el-Sayed. Hebi Holdings förvärv av Intressenters hela innehav av aktier m.m. i Hebi sker av organisatoriska skäl och innebär ingen faktiskt förändring av kontrollen över Hebi.

Med hänsyn härtill hemställes att Aktiemarknadsnämnden medger Hebi Holding dispens från budplikt för nämnda förvärv innefattande att Hebi Holding även äger rätt till ytterligare förvärv i Hebi.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. (Se prop. 2005/06:140 s. 117. )

Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet 2003:19 beviljat Hebi Intressenter AB undantag från budplikt för förvärv av aktier i Hebi från en annan Refaat el-Sayed närstående juridisk person. Med hänsyn till att kontrollägarförhållandet rådde redan vid den dåvarande NBK-rekommendationens ikraftträdande den 1 juli 1999 beviljades dispens även för ytterligare förvärv.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns i även det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten. Ett undantag kan inte beröra aktieägarkollektivets intressen. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Hebi Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom förvärv av den i framställningen beskrivna aktieposten i Hebi Health Care AB och ytterligare förvärv av aktier i bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...