Tolkning budpliktsregler (Avanza Pension)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 november 2006 en framställning från Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (Avanza Pension).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Avanza Pension är ett helägt dotterbolag till Avanza AB och systerbolag till Bankaktiebolaget Avanza. Avanza Pension har Finansinspektionens tillstånd att bedriva livförsäkringsrörelse. De produkter som Avanza Pension erbjuder sina kunder är pensionsförsäkring, kapitalpension, kapitalförsäkring och tjänstepension.

För varje försäkringsavtal är det knutet en värdepappersdepå i Bankaktiebolaget Avanza. Depån är öppnad i Avanza Pensions namn, men försäkringstagarna fattar själva alla investeringsbeslut beträffande sin försäkring. Avanza Pension tar ingen aktiv del i förvaltningen av försäkringskapitalet. Men eftersom värdepappersdepåerna är öppnade i Avanza Pensions är det Avanza Pension som står som registrerad ägare till alla försäkringstagares samlade värdepappersinnehav.

Mot bakgrund av det ovan nämnda kan Avanza Pension till följd av de enskilda försäkringstagarnas placeringsbeslut komma i en situation där budplikt uppstår för Avanza Pension. Detta trots att Avanza Pension inte själv kan styra över de investeringar som försäkringstagarna gör och inte heller kan kontrollera syftet bakom enskilda transaktioner i specifika aktier.

I enlighet med Avanza Pensions ägarpolicy fastställd av styrelsen den 30 augusti 2006 kommer Avanza Pension, om Avanza Pensions ägande i bolaget motsvarar eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier,

  • inte acceptera deltagande i styrelser eller andra förtroendeuppdrag,

  • inte utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämmor eller i andra sammanhang,

  • inte befullmäktiga tredje man, inklusive försäkringstagare, att företräda Avanza Pension såsom ägare eller ägarrepresentant, och

  • inte ta någon aktiv del i ägarfrågor, förvaltningsfrågor, styrningsfrågor eller vara talesman för egna eller andras åsikter eller synpunkter jämväl att delta i valberedningar eller motsvarande organ.

Om Avanza Pensions ägande i bolaget emellertid understiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier kommer Avanza Pension vid behov verka för att tillgodose försäkringstagarnas intressen på bästa vis, genom att,

  • utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämmor eller i andra sammanhang,

  • befullmäktiga tredje man, inklusive försäkringstagare, att företräda Avanza Pension såsom ägare eller ägarrepresentant,

  • ta en aktiv del i ägarfrågor, förvaltningsfrågor, styrningsfrågor eller vara talesman för egna eller andras åsikter eller synpunkter jämväl att delta i nomineringskommittéer eller motsvarande organ, och

  • belysa frågor i exempelvis media.

Avanza Pension ber Aktiemarknadsnämnden att uttala att budplikt inte skall uppkomma för Avanza Pension som ett resultat av försäkringstagarkollektivets placeringsbeslut.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen skall enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En sådan ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

I ett likartat ärende (AMN 2005:49) uttalade Aktiemarknadsnämnden följande. Syftet med bestämmelserna om budplikt är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Detta syfte gör sig enligt nämndens mening inte gällande i en situation där ett pensionsförsäkringsbolag, som ett resultat av försäkringstagarkollektivets placeringsbeslut, i formell mening blir ägare till aktier representerande minst trettio procent av röstetalet men – som det får förutsättas – inte självt utövar någon rösträtt för dessa aktier. Budplikt skall då inte anses uppkomma.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening gör sig dessa skäl gällande även i det nu aktuella fallet. Budplikt bör således inte anses uppkomma för Avanza Pension.