Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:51

(2006-11-27)

Tolkning budpliktsregler (Avanza Pension)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 november 2006 en framställning från Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (Avanza Pension).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Avanza Pension är ett helägt dotterbolag till Avanza AB och systerbolag till Bankaktiebolaget Avanza. Avanza Pension har Finansinspektionens tillstånd att bedriva livförsäkringsrörelse. De produkter som Avanza Pension erbjuder sina kunder är pensionsförsäkring, kapitalpension, kapitalförsäkring och tjänstepension.

För varje försäkringsavtal är det knutet en värdepappersdepå i Bankaktiebolaget Avanza. Depån är öppnad i Avanza Pensions namn, men försäkringstagarna fattar själva alla investeringsbeslut beträffande sin försäkring. Avanza Pension tar ingen aktiv del i förvaltningen av försäkringskapitalet. Men eftersom värdepappersdepåerna är öppnade i Avanza Pensions är det Avanza Pension som står som registrerad ägare till alla försäkringstagares samlade värdepappersinnehav.

Mot bakgrund av det ovan nämnda kan Avanza Pension till följd av de enskilda försäkringstagarnas placeringsbeslut komma i en situation där budplikt uppstår för Avanza Pension. Detta trots att Avanza Pension inte själv kan styra över de investeringar som försäkringstagarna gör och inte heller kan kontrollera syftet bakom enskilda transaktioner i specifika aktier.

I enlighet med Avanza Pensions ägarpolicy fastställd av styrelsen den 30 augusti 2006 kommer Avanza Pension, om Avanza Pensions ägande i bolaget motsvarar eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier,

 • inte acceptera deltagande i styrelser eller andra förtroendeuppdrag,

 • inte utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämmor eller i andra sammanhang,

 • inte befullmäktiga tredje man, inklusive försäkringstagare, att företräda Avanza Pension såsom ägare eller ägarrepresentant, och

 • inte ta någon aktiv del i ägarfrågor, förvaltningsfrågor, styrningsfrågor eller vara talesman för egna eller andras åsikter eller synpunkter jämväl att delta i valberedningar eller motsvarande organ.

Om Avanza Pensions ägande i bolaget emellertid understiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier kommer Avanza Pension vid behov verka för att tillgodose försäkringstagarnas intressen på bästa vis, genom att,

 • utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämmor eller i andra sammanhang,

 • befullmäktiga tredje man, inklusive försäkringstagare, att företräda Avanza Pension såsom ägare eller ägarrepresentant,

 • ta en aktiv del i ägarfrågor, förvaltningsfrågor, styrningsfrågor eller vara talesman för egna eller andras åsikter eller synpunkter jämväl att delta i nomineringskommittéer eller motsvarande organ, och

 • belysa frågor i exempelvis media.

Avanza Pension ber Aktiemarknadsnämnden att uttala att budplikt inte skall uppkomma för Avanza Pension som ett resultat av försäkringstagarkollektivets placeringsbeslut.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen skall enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En sådan ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

I ett likartat ärende (AMN 2005:49) uttalade Aktiemarknadsnämnden följande. Syftet med bestämmelserna om budplikt är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Detta syfte gör sig enligt nämndens mening inte gällande i en situation där ett pensionsförsäkringsbolag, som ett resultat av försäkringstagarkollektivets placeringsbeslut, i formell mening blir ägare till aktier representerande minst trettio procent av röstetalet men – som det får förutsättas – inte självt utövar någon rösträtt för dessa aktier. Budplikt skall då inte anses uppkomma.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening gör sig dessa skäl gällande även i det nu aktuella fallet. Budplikt bör således inte anses uppkomma för Avanza Pension.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...