Dispens från budplikt (Arnhult och Balder – Biolight)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 oktober 2007 en framställning från MAQS Law Firm Advokatbyrå AB som ombud för Rutger Arnhult och Fastighets AB Balder. Framställningen rör undantag från budplikt i samband med apportemission.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Rutger Arnhult genom diverse bolag (”Arnhult”), och Fastighets AB Balder (”Balder”) är innehavare av stora fastighetsbestånd vilka bedöms lämpa sig väl för en notering på Stockholmsbörsen. Arnhult och Balder har därför diskuterat denna målsättning med huvudägare i det på Nordic Growth Markets (NGM) lista NGM Equity noterade bolaget Biolight International AB (”Biolight”) i syfte att finna en lämplig transaktionsstruktur för en börsnotering.

Biolight bedriver verksamhet inom området forskning och utveckling av läkemedel och metoder för sårläkning. Bolaget har ca 4.800 aktieägare. Det finns önskemål om att bolagets aktieägare ska komma i åtnjutande av de värden som börsplatsen och den befintliga ägarkretsen besitter. Biolight har även ackumulerade förluster vilka bolaget inte inom överskådlig tid kan komma att utnyttja. Mot bakgrund av önskemålet om att skapa värden ur börsplatsen, aktieägarkretsen och dessutom de outnyttjade förlustavdragen, finns det skäl för Biolight att överväga en transaktion med Arnhult och Balder.

Parterna överväger en transaktionsstruktur som i ett första steg innebär att Arnhult, Balder och ett antal andra fastighetsägare säljer in fastighetsbestånd till ett gemensamt bolag, och i ett andra steg innebär att Biolight förvärvar det gemensamma bolaget av Arnhult, Balder och övriga fastighetsägare för att därefter bedriva ny verksamhet, fastighetsrörelse. Förvärvet av fastighetsbestånden avses ske genom att aktier i det gemensamma bolaget och reverser gentemot detta bolag apporteras in i Biolight. Dessutom avser man att söka externt kapital genom investerare och ägarspridning genom Swedbanks försorg.

Innan fastighetsbestånden tillförs Biolight, ska Biolights nuvarande verksamhet avskiljas och som ett eget bolag överföras till Biolights aktieägare. I ett första steg ska således den nuvarande verksamheten överföras till ett helägt dotterbolag till Biolight. Dotterbolaget byter i samband härmed firma, men kallas nedan ”Nya Biolight”.

Vid en extra bolagsstämma utskiftas samtliga aktier i Nya Biolight till Biolights aktieägare. Tekniken härför är en nedsättning av aktiekapitalet i Biolight med återbetalning till aktieägarna i form av aktier i Nya Biolight. Utskiftningen av Nya Biolight kommer att ske i enlighet med reglerna för den s.k. Lex Asea varför någon avskattning inte sker hos Biolights aktieägare. Aktierna i Nya Biolight kommer att upptas till handel på Nordic MTF medan aktierna i Biolight förväntas överföras till NGMs observationslista för att senare återupptas på NGM Equity.

Som ovan beskrivits utskiftas Nya Biolight till Biolights aktieägare genom en nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna. En sådan nedsättning kräver Bolagsverkets tillstånd innan den kan verkställas om inte bolaget genom en nyemission tillförs kapital. Detta sker genom den apportemission genom vilken ny fastighetsverksamhet tillförs Biolight.

I anslutning till den apportemission som överför det av Arnhult och dennes medinvesterares ägda bolaget till Biolight, avser man att genom en nyemission genomföra en aktiespridning i bolaget för att dels anskaffa kapital till Biolight, dels öka likviditeten i Biolight-aktien.

Efter dessa transaktioner kommer Arnhult, genom helägda bolag och indirekt genom delägda bolag, att uppnå ett ägande om ca 47 procent, Balder ca 39 procent, övriga fastighetsägare ca 5 procent och kontantinvestorer och aktier som säljs över marknaden ca 8 procent av aktier och röster i Biolight. De nyemitterade aktierna kommer att representera ca 99 procent av aktier och röster i Biolight. Biolights gamla aktieägare är då ägare till resterande 1 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom apportemissionen blir Arnhult och Balder föremål för reglerna om budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Efter utskiftningen av Nya Biolight är således situationen den att Biolights gamla aktieägare har kvar sitt gamla bolags verksamhet, endast förändrat genom att det nu ligger i en ny juridisk person, Nya Biolight. Härtill har de också genom sitt ägande i Biolight kvar det ekonomiska värdet av förlustavdragen vilka inte tillmätts något värde i Biolight-koncernen pga. bolagets svaga lönsamhet. Förlustavdragen besitter ett värde först om ny verksamhet tillförs, något som nu avses ske.

Överförandet av Biolights verksamhet till dotterbolaget Nya Biolight, utskiftningen av aktierna i Nya Biolight genom nedsättningen av aktiekapitalet i Biolight samt förvärvet av Newco genom apportemissionen, kommer att beslutas av aktieägarna i bolaget vid en extra bolagsstämma i Biolight. Arnhult och Balder är före apportemissionen inte aktieägare i Biolight och kommer således inte att delta i besluten om de olika stegen.

Biolights gamla aktieägare ska i kallelsen till bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Arnhult respektive Balder kommer att erhålla. Arnhult, Balder och deras medinvesterare har för avsikt att villkora transaktionen med att emissionsbeslutet stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Information om ansökan om dispens från budplikt och senare eventuellt beviljat undantag från budplikten kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast i samband med framläggande av det slutliga förslaget inför den extra bolagsstämman. Pressmeddelandet förväntas avges omkring den 11 oktober 2007.

De nya ägarna har för avsikt att genomföra ett program riktat till de gamla aktieägarna i Biolight där dessa bereds möjlighet att sälja sina aktier alternativt förvärva ytterligare aktier för att deras innehav ska motsvara hela börsposter.

I framställningen hemställs att nämnden beviljar Arnhult och Balder undantag från den budplikt som enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden uppstår genom att Biolight förvärvar Arnhults och Balders aktier i Newco mot betalning i form av Biolight-aktier.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet kommer Arnhult och Balder genom deltagande i den planerade apportemissionen i Biolight att var för sig uppnå aktieinnehav som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Arnhult respektive Balder är därmed enligt 3 kap. 1 § första stycket 2 LUA skyldiga att inom fyra veckor lämna offentliga uppköpserbjudanden avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Se prop. 2005/06:140 s. 112.

De planerade åtgärderna i Biolight kan sammantaget sägas resultera i att Biolights aktieägare behåller sin ställning som ägare till bolagets nuvarande verksamhet – genom Nya Biolight – och knoppar av ett bolag – Biolight – i vilket bl.a. Arnhult och Balder erbjuds att förvärva aktier i en apportemission. Det behov av att skydda aktieägarkollektivets intresse i samband med ett kontrollägarskifte som bär upp reglerna om budplikt gör sig därmed egentligen inte alls gällande. Nämnden noterar också att emissionen ska beslutas med kvalificerad stämmomajoritet och att varken Arnhult eller Balder äger några aktier i Biolight som skulle berättiga dem att deltaga vid stämman. Förutsättningar finns därmed att bevilja såväl Arnhult som Balder dispens från budplikt.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Rutger Arnhult undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Biolight AB.

Aktiemarknadsnämnden medger Fastighets AB Balder undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Biolight AB.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.